Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици латвийски вече са преведени.
Swipe to change

Национални съдебни системи

Латвия

Настоящият раздел ви предоставя преглед на правосъдната система в Латвия.

Съдържание, предоставено от
Латвия

Организация на правосъдната система — съдебна система

Наред със законодателната и изпълнителната власт в Латвия съществува независима съдебна власт с тристепенна съдебна система. Съгласно Конституцията на Латвия (Latvijas Republikas Satversme) правораздаването в Латвия се осъществява от районни (градски) съдилища (rajona/pilsētas tiesas), окръжни съдилища (apgabaltiesas), Върховният съд (Augstākā tiesa) и Конституционният съд (Satversmes tiesa), а в състояние на война или при извънредно положение — и от военни съдилища.

Администрация на съдилищата

Съгласно Закона за съдебната власт (likums „Par tiesu varu“) администрацията на съдилищата е отговорност на Министерството на правосъдието.

Министерство на правосъдието:

  1. издава нормативни актове с вътрешно действие относно организацията на административната работа на районните (градските) съдилища, окръжните съдилища и службите по вписванията;
  2. изисква от районните (градските) съдилища, окръжните съдилища и службите по вписванията да предоставят информацията, която му е необходима за изпълнение на неговите задължения, предвидени в закона;
  3. осъществява организационното ръководство на районните (градските) съдилища, окръжните съдилища и службите по вписванията;
  4. извършва инспекции в районните (градските) съдилища, окръжните съдилища и службите по вписванията.

Съдебната администрация (Tiesu administrācija) организира и осигурява административната работа на на районните (градските) съдилища, окръжните съдилища и службите по вписванията. Тя е подведомствена на Министъра на правосъдието.

Върховният съд (Augstākā tiesa) не е административно свързан с районните (градските) съдилища или окръжните съдилища. Председателят на Върховния съд организира работата на Върховния съд. Административната дейност на Върховния съд се осъществява от негова самостоятелна служба, Администрацията на Върховния съд (Augstākās tiesas Administrācija).

Съдебният съвет (Tieslietu padome) е колективен орган, ангажиран с формулирането на политиката и стратегията за съдебната система и с подобряването на нейната организация.

Видове съдилища: кратко описание и йерархия

Обикновени съдилища: първа инстанция и апелативна инстанция

Районните (градските) съдилища (rajonu (pilsētu) tiesas) са първоинстанционни съдилища по граждански, наказателни и административни дела. Един районен (градски) съд може да има структурни звена, т.е. съдебни палати, разположени на различни места в рамките на неговия съдебен район. Към районните (градските) съдилища може да има служба по вписванията (zemesgrāmatu nodaļa). Службата по вписванията води имотния регистър (в който се вписват недвижимите имоти и свързаните с тях права) и разглежда молби за принудително изпълнение на безспорни вземания, за изпълнение въз основа на покана за доброволно изпълнение и за одобрение на обявленията за публична продан.

Окръжните съдилища (apgabaltiesas) разглеждат като апелативни съдилища граждански, наказателни и административни дела в състав от трима окръжни съдии. Един окръжен съд може да има структурни звена, т.е. съдебни палати, разположени на различни места в рамките на неговия съдебен район.

Съгласно Закона за съдебната власт (likums „Par tiesu varu“), военните съдилища могат да правораздават в състояние на война или при извънредно положение. Съгласно Закона за военния съд (Karatiesu likums), военните съдилища се създават по разпореждане на министъра на правосъдието. В този случай правораздаването се осъществява от едно или повече първоинстанционни военни съдилища и един военно-апелативен съд.

Върховен съд

Във Върховния съд (Augstākā tiesa) има гражданско, наказателно и административно отделение. Върховният съд е касационна инстанция (kasācijas instance), освен ако законът не предвижда друго. До 31 декември 2014 г. във Върховния съд имаше две две колегии (гражданска и наказателна) , но от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2016 г. в него има само гражданска колегия.

Пленумът (plēnums) представлява общото събрание на съдиите във Върховния съд. Той обсъжда актуални въпроси, свързани със тълкуването на правни разпоредби. Пленумът избира също така членовете на Дисциплинарния съд (Disciplinārtiesa). Дисциплинарният съд се състои от шест съдии от отделенията на Върховния съд. Дисциплинарният съд се свиква, за да се упражни контрол за законосъобразност на решенията на Съдебния дисциплинарен съвет (Tiesnešu disciplinārkolēģija). За да се гарантира еднакво прилагане на закона, актуалните въпроси относно тълкуването на правни разпоредби могат да бъдат разглеждани не само от Пленума, но също така от общото събрание на съответната колегия или отделение.

Конституционният съд (Satversmes tiesa) е независим съдебен орган, който разглежда дела относно конституционността на закони и други нормативни актове в рамките на правомощията, които са му предоставени съгласно Конституцията и Закона за Конституционния съд. Той разглежда и други дела, с които е сезиран съгласно Закона за Конституционния съд.

Правни бази данни

В Латвия съществуват следните правни бази данни:

  1. уебсайтът на Министерството на правосъдието, който съдържа обща информация за съдебната система, професиите, свързани със съдилищата (нотариуси, съдебни изпълнители) и връзки към други уебсайтове относно съдебната система.
  2. Национален портал на Латвия Latvija.lv

Порталът „Latvija.lv“ предоставя достъп до интернет ресурси относно централните и местните органи на управление. Информацията в портала е организирана по теми.

Разделът на портала, озаглавен „E-pakalpojumi“, предоставя достъп до електронни услуги, базирани на централизирана инфраструктура за електронни услуги. Този раздел включва виртуално работно пространство, в което потребителите могат да поискат и да получат електронни услуги от централните и местните органи на управление, да следят процеса на изпълнение и да получават информация за резултатите от електронните услуги.

Разделът относно търсенето на услуги („Каталог на услугите“ —Pakalpojumu katalogs) е централизирана точка за достъп до услуги, предоставяни от централните и местните органи на управление. Чрез него се осигурява достъп на потребителите до основна информация за предоставяните от централните и местните органи на управление услуги, условията, при които тези услуги могат да бъдат поискани и получени, дължимите такси, както и до описанието на услугите. Описанията на онлайн услугите съдържат връзка към съответния ресурс (информация, уебсайт, пряка връзка или електронна услуга). Потребителите могат да получат достъп до информацията или чрез каталога, съдържащ раздели, съответстващи на различни житейски ситуации, или чрез използване на функциите за търсене на портала. Съдържанието на централизирания каталог се поддържа от органите, които предоставят услугите.

Националният портал на Латвия, Latvija.lv, има за цел да предостави на латвийските граждани и на чужденците, живеещи в Латвия, достъп до интернет ресурсите на държавните органи в Латвия и централизирана точка за достъп до електронните услуги, предоставяни от редица институции.

Достъпът до портала е безплатен.

Връзки

Портал на националните съдилища, Върховен съд, Конституционен съд, Съдебна администрация, Министерство на правосъдието

Последна актуализация: 27/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.