Национални съдебни системи

Люксембург

В този раздел ще намерите кратък преглед на организацията на съдилищата в Люксембург.

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Организация на правосъдието — съдебна система

Правосъдната система на Великото херцогство Люксембург включва два вида съдилища: общи и административни. Към тези два вида се добавя и Конституционният съд.

Общи съдилища

Конституцията възлага на съдилищата упражняването на съдебната власт и прилагането на приетите от централните и местните органи подзаконови нормативни актове, доколкото те са в съответствие със закона.

1. Общи съдилища

  • Върховен съд

Най-високо в йерархията на общите съдилища е Върховният съд, който включва Касационен съд, Апелативен съд и Главна прокуратура. Намира се в Люксембург.

  • Окръжни съдилища

Великото херцогство Люксембург е разделено на два съдебни окръга, като във всеки от тях има по един окръжен съд –— единият в Люксембург, а другият в Дикирх.

  • Мирови съдилища

Съществуват три мирови съдилища — в Люксембург, в Еш-сюр-Алзет (съдебен окръг Люксембург) и в Дикирх (съдебен окръг Дикирх).

2. Специализирани съдилища

  • Висш съвет по социално осигуряване

Висшият съвет по социално осигуряване се състои от председател, двама оценители (assesseurs) магистрати, един оценител работодател и един оценител служител.

  • Арбитражен съвет по социално осигуряване

Арбитражният съвет по социално осигуряване се състои от председател, един оценител работодател и един оценител служител.

Административни съдилища

  • Административен съд

Административният съд има има само едно отделение и заседава в тричленни състави.

  • Административен трибунал

Административният трибунал има четири отделения и заседава в тричленни състави.

Бази данни с правна информация

Информация за Министерството на правосъдието, юридическите професии, законодателството, съдилищата, затворите, службите на гражданите, формулярите и новините е достъпна на уебсайта на Министерството на правосъдието.

Достъпът до базата данни безплатен ли е?

Да, достъпът до базата данни е безплатен.

Връзки по темата

Legilux

Портал за правосъдие

Административни съдилища

Министерство на правосъдието

Правителство на Люксембург

Последна актуализация: 24/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.