Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални съдебни системи

Люксембург

В този раздел ще намерите кратък преглед на организацията на съдилищата в Люксембург.

Съдържание, предоставено от
Люксембург
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Организация на правосъдната система — съдебна система

Правосъдната система на Великото херцогство Люксембург включва два вида съдилища: обикновени и административни. Към тези два вида се добавя и Конституционният съд.

Общи съдилища

Конституцията възлага на съдилищата упражняването на съдебната власт и прилагането на приетите от централните и местните органи подзаконови нормативни актове, доколкото те са в съответствие със закона.

  1. Общи съдилища

  • Върховен съд

Най-високо в йерархията на обикновените съдилища е Върховният съд, който включва Касационен съд, Апелативен съд и Главна прокуратура. Намира се в Люксембург.

  • Окръжни съдилища

Великото херцогство Люксембург е разделено на два съдебни окръга, като във всеки от тях има по един окръжен съд –— единият в Люксембург, а другият в Дикирх.

  • Мирови съдилища

Съществуват три мирови съдилища — в Люксембург, в Еш-сюр-Алзет (съдебен окръг Люксембург) и в Дикирх (съдебен окръг Дикирх).

  1. Специализирани съдилища

  • Висш съвет по социално осигуряване

Висшият съвет по социално осигуряване (Conseil supérieur des assurances sociales) се състои от председател, членове, назначени измежду съдиите, и двама представители на Националната здравна каса (Caisse Nationale de Santé - CNS).

  • Арбитражен съвет

Арбитражният съвет по социално осигуряване (Conseil arbitral de la sécurité sociale) се състои от председател и двама представители на Националната здравна каса (CNS).

Административни съдилища

  • Административен съд

Административният съд се състои от пет съдии и има само едно отделение, което заседава в тричленен състав.

  • Административен трибунал

Административният трибунал се състои от десет съдии и има три отделения, които заседават в тричленни състави.

Бази данни с правна информация

Информация относно министерството на правосъдието, юридическите професии, законодателството, съдилищата, местата за лишаване от свобода, гражданските служби, както и формуляри и новини можете да намерите на уебсайта на Министерството на правосъдието.

Достъпът до базите данни безплатен ли е?

Да, достъпът до базите данни е безплатен.

Връзки по темата

Legilux

Портал за правосъдие

Административни съдилища

Министерство на правосъдието

Правителство на Люксембург

Последна актуализация: 04/02/2015

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.