Национални съдебни системи

Малта

Настоящият раздел съдържа преглед на съдебната система на Малта.

Съдържание, предоставено от
Малта

Организация на правосъдната система – съдебна система

Съдебната система на Малта по същество е двустепенна система, състояща се от първоинстанционен съд, председателстван от съдия или магистрат, и въззивен съд. При упражняване на по-висшата си компетентност Апелативният съд заседава в състав от трима съдии и разглежда жалбите срещу решенията на първоинстанционен съд, който се председателства от съдия. При упражняване на по-нисшата си компетентност Апелативният съд заседава в състав от един съдия и разглежда жалбите срещу решенията на първоинстанционен съд, който се председателства от магистрат. Съществуват и редица трибунали с различна степен на компетентност, на които са подсъдни специфични области на правото. Почти всички жалби срещу решенията, постановени от някой от тези трибунали, се разглеждат от Апелативния съд при упражняване на по-нисшата си компетентност, а останалите се разглеждат от Апелативния съд при упражняване на по-висшата си компетентност.

Генералният директор (на съдилищата), който се назначава от министър-председателя, отговаря за администрирането на съдилищата. Той се подпомага от секретарите (на гражданските и наказателните съдилища и трибунали и на съдилищата и трибуналите в Гозо) и директора (на помощните служби).

Генералният директор (на съдилищата) отговаря за управлението и администрирането на Отдела за съдилищата, включително на секретариатите, архивите и другите служби, като също така оглавява този отдел. Всички служители на ръководни длъжности в съдилищата, които изпълняват функциите си в Отдела за съдилищата, получават указания от генералния директор (на съдилищата) и се отчитат пред него.

Видове съдилища – кратко описание

Може да намерите кратко описание на всеки съд в таблицата по-долу.

Йерархия на съдилищата

Апелативен съд

Втора инстанция

Въззивна инстанция

Апелативният съд разглежда жалбите срещу решенията на гражданските съдилища при упражняване на тяхната по-висша и по-нисша компетентност.

i) Този съд разглежда жалбите срещу решенията на отделението с обща компетентност и семейното отделение на Гражданския съд.

ii) Този съд разглежда и жалбите срещу решенията на Съда на магистратите при упражняване на неговата гражданскоправна компетентност, Трибунала за искове с малък материален интерес и административните трибунали.

i) Състав от трима съдии.

ii) Състав от един съдия.

Апелативен наказателен съд

Втора инстанция

Въззивна инстанция

При упражняване на по-висшата си компетентност този съд разглежда жалбите на лицата, осъдени от Наказателния съд.

При упражняване на по-нисшата си компетентност този съд разглежда жалбите във връзка с дела, гледани от Съда на магистратите при упражняване на неговата наказателна компетентност.

Състав от трима съдии

Състав от един съдия

Наказателен съд

Първа инстанция

Този съд заседава като наказателен съд и разглежда наказателни дела, които са извън компетентността на Съда на магистратите.

Председателстван от съдия, който може да заседава с девет съдебни заседатели.

Граждански съд:

Отделение с обща компетентност на Гражданския съд

Отделение за охранителни мерки на Гражданския съд

Семейно отделение на Гражданския съд

Първа инстанция

Отделението с обща компетентност на Гражданския съд разглежда дела с гражданскоправен и/или търговски характер, които са извън компетентността на Съда на магистратите. При упражняване на конституционната си компетентност той разглежда и дела, свързани с нарушения на правата на човека и основните свободи, закриляни от Конституцията и от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

Отделението за охранителни мерки на Гражданския съд е компетентно за поставянето под пълно или ограничено запрещение на душевноболни лица, назначаването на настойници на тези лица, откриването на наследства и одобряването на изпълнители на завещания. Този съд е и довереник на тайни завещания.

Този съд разглежда всички дела, свързани със семейни въпроси, като унищожаване на брак, раздяла на съпрузите, развод, издръжка и упражняване на родителските права.

Председателстван от съдия

Председателстван от съдия

Председателстван от съдия

Съд на магистратите

Първа инстанция

В сферата на гражданското правосъдие Съдът на магистратите има само нисша компетентност от първа инстанция, която по принцип е ограничена до искове, които не надвишават 15 000 EUR.

В сферата на наказателното правосъдие съдът има двойна компетентност – като решаващ съд по дела от компетентността си и като разследващ съд на престъпленията от компетентността на Наказателния съд.

i) Решаващ съд – този съд е компетентен да гледа всички дела за престъпления, наказуеми с лишаване от свобода за срок до 6 месеца.

ii) Разследващ съд – този съд провежда предварителни разследвания във връзка с наказуеми деяния и предава съответната преписка на главния прокурор. Ако обвиняемият не възразява, главният прокурор може да сезира отново Съда на магистратите по делата за престъпления, наказуеми с лишаване от свобода за срок до десет години, който съд да разгледа делото и да се произнесе по него.

Председателстван от магистрат

Съд на магистратите в Гозо

Първа инстанция

В сферата на гражданското правосъдие Съдът на магистратите в Гозо има двойна компетентност:

по-нисша компетентност, сравнима с тази, упражнявана от съответстващия му съд в Малта, и по-висша компетентност като тази на Отделението с обща компетентност на Гражданския съд, с изключение на конституционната му компетентност, и на Отделението за охранителни мерки на Гражданския съд.

В сферата на наказателното правосъдие Съдът на магистратите в Гозо има същата компетентност като тази на Съда на магистратите в качеството му на решаващ съд и на разследващ съд.

Председателстван от магистрат

Съд за малолетни и непълнолетни

Първа инстанция

Съдът за малолетни и непълнолетни разглежда обвинения и провежда други производства във връзка с ненавършили пълнолетие лица на възраст под 16 години и също може да издава разпореждания за поставяне под институционални грижи.

Председателстван от магистрат, подпомаган от двама членове на съдебния състав

Трибунал за искове с малък материален интерес

Първа инстанция

Този трибунал се произнася по бързата процедура и въз основа на принципите на справедливост и законност по искове на стойност под 5 000 EUR.

Председателстван от арбитър

Бази данни с правна информация

Министерството на правосъдието, културата и местното самоуправление предоставя широк набор от онлайн услуги на официалния уебсайт на правителството. Сайтът, достъпен на малтийски и английски език, съдържа информация за Министерството на правосъдието и вътрешните работи, както и за съдилищата, правосъдната система и съдебната власт, Главната прокуратура, съдебните услуги и правните услуги.

Следните връзки препращат към различните налични съдебни услуги и правни услуги:

Министерство на правосъдието, културата и местното самоуправление

Съдебни услуги

Съдебни услуги – съдебни решения онлайн

Съдебни услуги – съдебни производства

Съдебни услуги – разпределение на съдебните зали

Съдебни услуги – статистика

Съдебни услуги – съдебни разпродажби на търг

Съдебни услуги – гражданскоправни формуляри (на малтийски език)

Съдебни експерти

Правни услуги (малтийско законодателство)

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.