Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални съдебни системи

Холандия

Настоящият раздел съдържа преглед на съдебната система на Нидерландия.

Съдържание, предоставено от
Холандия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Организация на правосъдната система — съдебна система

Правораздаване

Съдебният съвет е част от съдебната система, но сам по себе си не е правораздавателен орган. Той е поел правомощия за редица функции от министъра на правосъдието. Тези функции са оперативни по своята същност и включват разпределяне на бюджетите, надзор на финансовото управление, човешки ресурси, ИКТ и настаняване. Съветът подпомага съдилищата при изпълнение на техните функции в тези области. Освен това той има задачата да подобрява качеството на работата на съдебната система и да отправя препоръки за ново законодателство, което има последствия за правораздаването. Съветът действа и като говорител на съдебната власт в обществени и политически дебати.

Функциите на Съвета са свързани с оперативни въпроси (в най-широкия смисъл на понятието), бюджетни въпроси и качествените аспекти на правораздаването.

Съветът има ключова роля за изготвянето, изпълнението и отчетността на бюджета на съдебната власт. Бюджетната система е основана на система за измерване на работното натоварване, която се поддържа от Съвета. Съветът насърчава и надзирава разработването на оперативни процедури в ежедневните дейности на съдилищата. Въпросните специфични задачи са политика за личния състав, настаняване, ИКТ и външни работи. Съветът разполага с редица официални законови правомощия, които му позволяват да изпълнява тези функции. Съветът е оправомощен например да издава задължителни общи инструкции по отношение на оперативната политика, въпреки че той предпочита да упражнява това правомощие във възможно най-малка степен.

Съветът е отговорен за набирането, подбора и обучението на длъжностни лица за съдебната система и съдилищата. Той изпълнява функциите си в тези области в тясно сътрудничество с административните съвети на съдилищата. Съветът играе важна роля при назначаването на членове в тези съвети.

Задачата на Съвета по отношение на качеството на съдебната система включва насърчаване на еднаквото прилагане на правото и повишаване на качеството на правосъдната система. Що се отнася до припокриването на съдържанието на съдебните решения следва да се отбележи, че Съветът няма задължителни правомощия в тази област.

Съветът има и обща консултативна роля. Той дава консултативни становища на вниманието на правителството във връзка с нови закони, които имат отражение върху съдебната система. Този процес се провежда при непрекъсната консултация с членовете на административните съвети на съдилищата.

Въпреки че Съветът разполага с официални правомощия, отношенията между Съвета и съдилищата не следва да се разглеждат като йерархични. Съветът си поставя като основна цел подпомагането на съдилищата във връзка с изпълнението на техните функции. С оглед гарантиране на правилното осъществяване на различните функции Съветът провежда редовни консултации с председателите на съдилища, директорите на дейности, ръководителите на сектори и Съвета на представителите (консултативен орган, съставен от представители на съдилищата).

Видове съдилища — кратко описание

Окръжни съдилища

Нидерландия е разделена на 11 окръга, всеки от които разполага със собствен съд. Всеки окръжен съд има няколко съдебни района. Окръжният съд е съставен най-много от пет отделения. Те винаги включват административно отделение, гражданско отделение, наказателно отделение и отделение на районните съдилища. Семейноправните дела и делата, касаещи малолетни и непълнолетни, често се разглеждат в отделно отделение, както понякога се случва и с правораздаването по отношение на чужденците. Административният съвет на съответните съдилища има свободата да решава такива въпроси.

Отделения

Районни съдилища

Относително лесно за обикновените граждани е делата им да бъдат разгледани от районните съдилища. Това означава, че те имат правото да пледират сами делата си пред съда и не е необходимо да бъдат представлявани от адвокат. От гледна точка на гражданското право районният съдия се занимава с всички дела, включващи наемни правоотношения, лизинг и трудови правоотношения, както и с всички спорове, при които претенцията е до 25 000 EUR.

В наказателното право районният съдия се занимава само със случаи на леки престъпления. Често това са случаи, при които полицията или прокурорът са предложили решаване на делото със споразумение. Ако обвиняемият откаже да приеме такова предложение, тогава делото се отнася пред районния съдия. Районният съдия обикновено постановява устно решение непосредствено след заседанието.

Наказателно право

Съдиите в наказателното отделение се занимават с всички наказателни дела, които не се разглеждат от районен съдия. Тези дела могат да се разглеждат в състави от един съдия или в пълни състави от трима съдии. Пълният състав се занимава с по-сложни дела и всички дела, при които прокурорът изисква присъда над една година лишаване от свобода.

Гражданско право/семейно право

Гражданското отделение също се занимава с дела, които не са конкретно отнесени до районния съдия. Повечето от тях се решават от един съдия, но и тук има пълни състави от трима съдии за решаване на по-сложните казуси. Редица окръжни съдилища имат отделно отделение за семейни дела и дела, касаещи малолетни и непълнолетни, когато броят на тези дела е значителен.

Административно право

С няколко изключения административните спорове се разглеждат от окръжния съд. В много случаи разглеждането от административното отделение се предшества от производство по обжалване пред административните органи. Обикновено тези дела се разглеждат от състав от един съдия, но и тук окръжният съд може да реши да назначи трима съдии по дело, което е сложно или което се отнася до особено важни въпроси. Ако въпросният окръжен съд няма отделно отделение за разглеждане на дела, касаещи законодателството за чужденците, такива дела се разглеждат от административното отделение или негов състав. При дела, касаещи държавни служители и въпроси от областта на социалното осигуряване, обжалването е от компетентността на специален апелативен трибунал — Централният апелативен трибунал, а в повечето други случаи — на Административното съдебно отделение на Държавния съвет.

Апелативни съдилища

11-те окръга са разделени на четири района, които попадат под юрисдикцията на апелативен съд: Хага, Амстердам, Арнем-Леуварден и Херцогенбош. По отношение на наказателното и гражданското право съдиите от апелативния съд се занимават само с дела, по които се обжалва решение на окръжен съд. Апелативният съд преразглежда фактите по делото и прави свои собствени заключения. В повечето случаи е възможно решението на апелативния съд да бъде обжалвано чрез касационна жалба пред Върховния съд на Нидерландия. В допълнение към наказателните и гражданските дела апелативният съд се занимава също с всички обжалвания на данъчни оценки в качеството си на административен съд.

Специални трибунали

Централният апелативен трибунал е апелативен съвет, чиято дейност е съсредоточена предимно в правни области, свързани със социалното осигуряване и държавните служители. В тези области това е висшестоящият съдебен орган. Трибуналът е със седалище в Утрехт.

Апелативният трибунал за търговски и промишлени спорове е специален административен съд, който се произнася по спорове от областта на социално-икономическото административно право. В допълнение този апелативен трибунал се произнася и по обжалвания на специфични закони, като Закона за конкуренцията и Закона за далекосъобщенията. Трибуналът е със седалище в Хага.

Върховен съд

Върховният съд на Нидерландия, който е със седалище в Хага, разглежда дали при вземането на своето решение по-долустоящият съд правилно е приложил закона. На този етап фактите по делото, както са установени от по-долустоящия съд, вече не подлежат на разглеждане. Поради това касационното обжалване изпълнява важна функция при насърчаване на единството на закона.

Бази данни с правна информация

Допълнителна информация може да намерите на уебсайта, посветен на съдебната система на Нидерландия.

Съдебната практика може да намерите в една от базите данни с правна информация.

Достъпът до тези бази данни безплатен ли е?

Да, достъпът е безплатен.

Връзки по темата

Съдебна система в Нидерландия

Последна актуализация: 07/03/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.