В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Национални съдебни системи

Северна Ирландия

Настоящият раздел ви предоставя обща информация за съдилищата в Северна Ирландия.

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия

Организация на правосъдната система – съдебна система

В Обединеното кралство има три юрисдикции: Англия и Уелс, Шотландия и Северна Ирландия.

Видове съдилища — кратко описание

Върховен съд (Supreme Court)

През 2009 г. новият Върховен съд на Обединеното кралство (Supreme Court of the United Kingdom) пое компетентността на Апелативната комисия на Камарата на лордовете (Appellate Committee of the House of Lords). Освен това, Върховният съд пое функциите, възложени на Юридическата комисия на Тайния съвет (Judicial Committee of the Privy Council) (най-висшият апелативен съд в няколко независими държави от Британската общност, отвъдморски територии на Обединеното кралство и територии, зависими от Британската корона).

Върховният съд е апелативният съд от последна инстанция в Обединеното кралство както за наказателни, така и за граждански дела, макар че наказателни дела от Шотландия не могат да бъдат обжалвани пред Върховния съд. Обикновено, разрешение за отнасяне на дело за обжалване пред Върховния съд се предоставя единствено ако по делото има правни въпроси от обществено значение.

Апелативен съд (Court of Appeal)

Апелативният съд разглежда жалби срещу решения по наказателни дела на Кралския съд (Crown Court) и жалби срещу решения по граждански дела на Висшия съд (High Court).

Висш съд (High Court)

Висшият съд се занимава с граждански дела, разглежда жалби по наказателни дела и е оправомощен да упражнява контрол върху действията на физически лица или организации, за да провери дали са действали законосъобразно и правилно. Висшият съд обикновено се занимава с дела, чиято цена на иска е над 30 000 GBP. В някои случаи дело с цена на иска над 30 000 GBP може да бъде прехвърлено от Висшия съд на окръжния съд (county court) и по подобен начин дело с цена на иска под 30 000 GBP може да бъде прехвърлено от окръжния съд на Висшия съд.

Висшият съд се състои от следните три отделения:

 • Семейно отделение (Family Division) —
  то се занимава със сложни бракоразводни дела, по които има спорно производство, настойничество, осиновяване, домашно насилие и други подобни дела. Отделението разглежда също така жалби срещу решения по брачни дела, постановени от магистратски и окръжни съдилища, дела на хора, които страдат от психични заболявания, и с по-прости наследствени дела.
 • Отделение на кралската скамейка (Queens Bench Division) —
  то разглежда големи и/или сложни искове за обезщетение. То разглежда също така и ограничен брой жалби срещу решения на магистратските или Кралските съдилища, упражнява контрол върху действията на организации, за да провери дали те са действали законосъобразно и разглежда искове за обида и клевета.
 • Канцлерско отделение (Chancery Division) —
  то се занимава с дела за доверителна собственост, оспорени завещания, ликвидиране на дружества, несъстоятелност, ипотеки, благотворителна дейност, оспорен приход (обикновено подоходен данък) и пр.

Кралски съд (Crown Court)

Кралският съд се занимава с:

 • Дела за по-тежки престъпления, които ще бъдат разглеждани от съдия и в повечето случаи от съдебни заседатели;
 • Осъдителни присъди, постановени от магистратските съдилища, които са отнесени към Кралския съд за определяне на наказанието.

Наказанията лишаване от свобода и глоба, налагани от Кралския съд, са по-тежки от същите наказания, налагани от магистратските съдилища.

Окръжен съд (County Court)

Окръжните съдилища се занимават с граждански дела, като последните се разглеждат от съдия (judge) или районен съдия (district judge). Окръжният съд обикновено разглежда дела с цена на иска под 30 000 GBP (или 45 000 GBP при дела, свързани с имуществени права). Делата с по-голяма цена на иска се разглеждат от Висшия съд – вж. информацията по-горе. Всички искове, произтичащи от регулирани кредитни споразумения, трябва да бъдат предявявани пред окръжния съд, независимо от цената на иска.

Примери за дела, с които се занимава окръжният съд:

 • спорове между наемодател и наемател: например за владение (отнемане на имущество по съдебен ред), неплатени наеми, ремонтни дейности;
 • потребителски спорове: например за дефектни стоки или услуги;
 • искове за телесни повреди (телесни повреди в резултат от небрежност): например транспортни произшествия, инциденти, свързани с пропадания в дупки в пътната настилка, трудови злополуки;
 • бракоразводни дела, по които няма спор. Такива дела могат да се разглеждат само от някои окръжни съдилища;
 • дела за дискриминация, основана на раса и пол;
 • проблеми, свързани с дългове: например кредитор, който търси събиране на дължимите му суми;
 • проблеми, свързани с трудови правоотношения: например дължими надници или заплати или плащане вместо предизвестие;
 • жалби срещу решения на магистратски съд, които се разглеждат от съдия (и поне двама непрофесионални магистрати, ако ответникът е непълнолетно лице).

Дела по искове с малък материален интерес

Делата по искове с малък материален интерес също се разглеждат от окръжния съд. По правило искът с малък материален интерес представлява иск, чиято цена не превишава 3 000 GBP.

Магистратски съд (Magistrates’ Court)

Магистратските съдилища разглеждат наказателни и някои граждански дела. Делата се разглеждат от районен съдия (от магистратски съд).

 • Наказателни дела в магистратския съд
  Магистратските съдилища разглеждат дела за престъпления, по които ответникът няма право делото му да бъде разглеждано с участието на съдебни заседатели. Тези престъпления се разглеждат по реда на съкратената процедура (и са известни като „summary offences“). За престъпленията, преследвани по реда на съкратената процедура, се предвижда наказание лишаване от свобода до шест месеца и/или глоба до 5 000 GBP.
  Магистратските съдилища разглеждат също така дела за престъпления, при които ответникът може да избере делото да бъде разгледано с участието на съдебни заседатели, но той е избрал то да бъде гледано пред магистратския съд. Ако ответникът избере делото да бъде разглеждано с участието на съдебни заседатели, то се прехвърля на Кралския съд.
 • Съд за непълнолетни лица (Youth Court)
  Съдът за непълнолетни лица се занимава с младежи, които са извършили престъпления и са на възраст между 10 и 17 години. Той е част от магистратския съд като делата се разглеждат от районен съдия (от магистратския съд) и двама други специално обучени непрофесионални магистрати. Ако непълнолетно лице е обвинено в извършването на много тежко престъпление, което се наказва с 14 или повече години лишаване от свобода, когато е извършено от пълнолетно лице, съдът за непълнолетни лица може да предаде делото за разглеждане от Кралския съд.
 • Граждански дела в магистратския съд
  Магистратските съдилища разглеждат ограничен брой граждански дела, както следва:
  • дела за някои граждански задължения: например за неизплатени задължения за подоходен данък, неплатени вноски за социално осигуряване, неизплатени задължения за ДДС, такси;
  • дела за лицензи: например във връзка с предоставяне, подновяване или отнемане на лицензи за питейни заведения и клубове;
  • дела по някои брачни спорове: свързани например с издръжка и изваждане на брачния партньор от семейното жилище;
  • дела, свързани с благосъстоянието на децата: например за разпореждания на съда за оказване на грижи или упражняване на надзор от органи на местната власт, производства по осиновяване и заповеди на съда за определяне на местожителство на деца.

Съдебно-медицински съдилища (Coroners’ Courts)

Те разследват обстоятелствата около случаи на внезапна, жестока или неестествена смърт.

Йерархия на съдилищата

По-подробна информация и схема на структурата на съдилищата в Северна Ирландия може да бъде намерена на уебсайта на Съдебната служба на Северна Ирландия.

Управление на съдилищата

Отговорността за управлението на съдилищата, попадащи в юрисдикцията на Северна Ирландия, е възложена на Съдебната служба на Северна Ирландия.

Управлението се изразява в:

 • оказване на административно съдействие на съдилищата и съдебната власт в Северна Ирландия;
 • осигуряване на изпълнение на решенията на гражданските съдилища посредством централизирана услуга за принудително изпълнение, предоставяна от Службата за принудително изпълнение;
 • оказване на административно съдействие на различни съдилища.

Връзки по темата

Съдебна служба на Северна Ирландия

Последна актуализация: 28/08/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.