Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални съдебни системи

Полша

Настоящият раздел ви предоставя обща информация за съдебната система в Полша.

Съдържание, предоставено от
Полша
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Организация на правосъдната система – съдебни системи

В Глава VIII от Конституцията на Полша са посочени съдилищата и трибуналите и са изброени органите, натоварени с правораздавателни функции в Полша, а именно:

 • Върховен съд (Sąd Najwyższy)
 • Общи съдилища (sądy powszechne)
 • Административни съдилища (sądy administracyjne)
 • Военни съдилища (sądy wojskowe).

Администрация на съдилищата

Видове съдилища – кратко описание

Системата на общите съдилища включва апелативните (sądy apelacyjne), окръжните (sądy okręgowe) и районните съдилища (sądy rejonowe). Тези съдилища разглеждат, освен останалите въпроси, дела по наказателно, гражданско, семейно право и право, отнасящо се до непълнолетните лица, търговско право, трудово и социално-осигурително право — с изключение на делата, които са от компетентността на други специализирани съдилища (например военни). Общите съдилища също така поддържат поземлени и ипотечни регистри, както и регистър на залозите, национален регистър на съдилищата и национален съдебен регистър.

Системата на административните съдилища включва Висшия административен съд (Naczelny Sąd Administracyjny) и районни административни съдилища — по един във всяко воеводство или район (wojewódzkie sądy administracyjne).

Върховният съд (Sąd Najwyższy) е най-висшият съдебен орган в Полша. Той извършва съдебен надзор върху решенията на всички други съдилища и гарантира съгласуваност при тълкуването на законите и съдебната практика. Върховният съд не е общ съд.

В полската правна система Конституционният съд (Trybunał Konstytucyjny) не се счита за общ съд. Конституционният съд се произнася по въпроси относно:

 • Конституционността на националното законодателство и международните споразумения
 • Съответствието на националното законодателство с международните споразумения, които трябва да бъдат ратифицирани преди да бъдат одобрени от парламента
 • Съответствието с Конституцията на законовите разпоредби, издадени от централните държавни органи, ратифицираните международни споразумения и законодателните актове
 • Конституционността на целите или действията на политическите партии
 • Конституционни искове.

Държавният съд (Trybunał Stanu) решава дела, в които лица, които заемат (или са заемали) най-висши държавни длъжности, са обвинени в нарушение на Конституцията или на други законови актове.

Йерархия на съдилищата

 • Районни съдилища (sądy rejonowe) —обикновено действат като съдилища от първа инстанция
 • Окръжни съдилища (sądy okręgowe) — действат като апелативни съдилища или съдилища от първа инстанция при определени дела
 • Апелативни съдилища (sądy apelacyjne) — действат като апелативни съдилища
 • Върховен съд — най-висшият съдебен орган.

Бази данни с правна информация

Можете да намерите връзки към информация за всички общи съдилища, техните уебсайтове и данни за контакт (адреси, телефони, електронни адреси и др.) на уебсайта на полското министерство на правосъдието (информация относно съдилищата).

Последна актуализация: 10/12/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.