Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Национални съдебни системи

Полша

Настоящият раздел ви предоставя обща информация за съдебната система в Полша.

Съдържание, предоставено от
Полша
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Организация на правосъдната система – съдебни системи

В Глава VIII от Конституцията на Полша са посочени съдилищата и трибуналите и са изброени органите, натоварени с правораздавателни функции в Полша, а именно:

 • Върховен съд (Sąd Najwyższy)
 • Общи съдилища (sądy powszechne)
 • Административни съдилища (sądy administracyjne)
 • Военни съдилища (sądy wojskowe).

Администрация на съдилищата

Видове съдилища – кратко описание

Системата на общите съдилища включва апелативните (sądy apelacyjne), окръжните (sądy okręgowe) и районните съдилища (sądy rejonowe). Тези съдилища разглеждат, освен останалите въпроси, дела по наказателно, гражданско, семейно право и право, отнасящо се до непълнолетните лица, търговско право, трудово и социално-осигурително право — с изключение на делата, които са от компетентността на други специализирани съдилища (например военни). Общите съдилища също така поддържат поземлени и ипотечни регистри, както и регистър на залозите, национален регистър на съдилищата и национален съдебен регистър.

Системата на административните съдилища включва Висшия административен съд (Naczelny Sąd Administracyjny) и районни административни съдилища — по един във всяко воеводство или район (wojewódzkie sądy administracyjne).

Върховният съд (Sąd Najwyższy) е най-висшият съдебен орган в Полша. Той извършва съдебен надзор върху решенията на всички други съдилища и гарантира съгласуваност при тълкуването на законите и съдебната практика. Върховният съд не е общ съд.

В полската правна система Конституционният съд (Trybunał Konstytucyjny) не се счита за общ съд. Конституционният съд се произнася по въпроси относно:

 • Конституционността на националното законодателство и международните споразумения
 • Съответствието на националното законодателство с международните споразумения, които трябва да бъдат ратифицирани преди да бъдат одобрени от парламента
 • Съответствието с Конституцията на законовите разпоредби, издадени от централните държавни органи, ратифицираните международни споразумения и законодателните актове
 • Конституционността на целите или действията на политическите партии
 • Конституционни искове.

Държавният съд (Trybunał Stanu) решава дела, в които лица, които заемат (или са заемали) най-висши държавни длъжности, са обвинени в нарушение на Конституцията или на други законови актове.

Йерархия на съдилищата

 • Районни съдилища (sądy rejonowe) —обикновено действат като съдилища от първа инстанция
 • Окръжни съдилища (sądy okręgowe) — действат като апелативни съдилища или съдилища от първа инстанция при определени дела
 • Апелативни съдилища (sądy apelacyjne) — действат като апелативни съдилища
 • Върховен съд — най-висшият съдебен орган.

Бази данни с правна информация

Можете да намерите връзки към информация за всички общи съдилища, техните уебсайтове и данни за контакт (адреси, телефони, електронни адреси и др.) на уебсайта на полското министерство на правосъдието (информация относно съдилищата).

Последна актуализация: 10/12/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.