Национални съдебни системи

Португалия

Настоящият раздел Ви предоставя преглед на съдебната система в Португалия.

Съдържание, предоставено от
Португалия

Съдилища — общи принципи

Член 202 и следващите от Конституцията на Португалия определят принципите, залегнали в правораздаването и работата на съдилищата в Португалия. Съдилищата са суверенни органи с компетентност за правораздаване в името на народа. Те отговарят за защитата на законните права и интереси на гражданите, за забрана на нарушаването на демократичното върховенство на закона и за разрешаване на публични или частни спорове.

Съдилищата са независими и се подчиняват единствено на закона. Техните постановления са задължителни за всички публични и частни субекти и имат предимство пред решенията на всички други органи.

Делата се разглеждат публично, освен ако с оглед защита на личното достойнство или обществения морал или гарантиране на правилното си функциониране, съответният съд не реши друго чрез писмена заповед, в която са посочени основанията за решението му.

Организация на правосъдната система — съдебна система

Съгласно член 209 и следващите от Конституцията в Португалия има два отделни вида съдилища — граждански съдилища и административни съдилища. Предвидени са също така и други съдилища — Конституционен съд (Tribunal Constitucional), Сметна палата (Tribunal de Contas), арбитражни съдилища (tribunais arbitrais) и мирови съдилища (julgados de paz).

В сферата на гражданското правораздаване компетентни да разглеждат граждански и наказателни дела са общите съдилища, които са организирани в три инстанции. В низходящ ред по йерархичната верига и с оглед на териториален обхват това са: Върховният съд (Supremo Tribunal de Justiça, с компетентност, обхващаща цялата страна), апелативните съдилища (tribunais da relação, един за всеки съдебен район и два в съдебен район Порто) и районните съдилища (tribunais de comarca, първоинстанционни съдилища).

В зависимост от предмета на делото и цената на иска първоинстанционните съдилища се разделят в три категории: съдилища с обща компетентност, съдилища със специализирана компетентност (наказателни дела, семейноправни въпроси, въпроси, свързани с непълнолетни лица, трудово право, търговия, морско дело и изпълнение на наказанията) или специфична компетентност (граждански, наказателни или смесени отделения; съдилища с граждански или наказателни състави; съдилища с граждански или наказателни състави, разглеждащи въпроси с малозначителен характер).

Административните съдилища включват първоинстанционните административни и данъчни съдилища, централните административни съдилища (север и юг) и Върховния административен съд (Supremo Tribunal Administrativo, който е с компетентност за цялата страна).

Споровете за компетентност между съдилищата се решават от Tribunal de Conflitos, чийто статут е уреден със закон.

Видове съдилища — кратко описание

В съдебната система на Португалия съществуват следните категории съдилища:

  • Конституционният съд, чиято основна задача е да преценява конституционосъобразността или законосъобразността на правните разпоредби, както и конституционосъобразността в случай на бездействие от страна на законодателя;
  • Сметната палата, която е най-висшият орган за контрол на законосъобразността на публичните разходи и за преглед на счетоводните отчети, които трябва да бъдат представени пред нея съгласно закона;
  • Съдилищата, които имат обща компетентност по граждански и наказателни дела, а така също и компетентност по всички дела, чието решаване не е от компетентността на други съдилища. Те включват Върховния съд, второинстанционните съдилища (по правило апелативните съдилища) и първоинстанционните съдилища (по правило районните съдилища);
  • Административните и данъчни съдилища, чиято роля е да разрешават спорове, възникнали във връзка с административни и данъчни въпроси. Те включват Върховния административен съд, централните административни съдилища, областните административни съдилища и данъчните съдилища;
  • Мировите съдилища, които са съдилища със специални характеристики и с компетентност по граждански дела с цена на иска, ненадвишаваща 15 000 EUR;
  • По време на война могат да бъдат сформирани и военни съдилища (tribunais militares).

Полезни връзки

Конституционен съд

Сметна палата

Върховен съд

Апелативен съд на Лисабон

Апелативен съд на Порто

Апелативен съд на Коимбра

Апелативен съд на Гимараеш

Върховен административен съд

Централен административен съд, юг

Последна актуализация: 29/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.