Национални съдебни системи

Румъния

Настоящият раздел от портала ви предоставя преглед на съдилищата в Румъния.

Съдържание, предоставено от
Румъния

Организация на правосъдната система — съдебна система

Принципите, структурата и организацията на румънската съдебна система са заложени в Конституцията на Румъния и в Закон № 304/2004 относно организацията на съдебната система.

Следните съдилища съставляват съдебната система:

 • Висшият касационен съд;
 • апелативните съдилища;
 • трибуналите;
 • специализираните трибунали;
 • съдилищата от първа инстанция и
 • военните съдилища.

Йерархия на съдилищата

Висшият касационен съд функционира като Върховен съд на Румъния. Той гарантира еднаквото тълкуване и прилагане на правото от другите съдилища.

 • 15-те апелативни съдилища разполагат с трибунали и специализирани трибунали в рамките на своята компетентност.
 • 42-те трибунала са организирани на областно равнище и в Букурещ и по правило са разположени в главния град на всяка област.
 • 4-те специализирани трибунала функционират като отделни съдилища за дела, засягащи непълнолетни лица и семейноправни въпроси (1), и за търговски дела (3).
 • 176 съдилища от първа инстанция са в рамките на компетентността на трибуналите.

Видове съдилища — кратко описание

Няколко съдилища от първа инстанция извършват съдебната си дейност в рамките на компетентността на всеки от 42-та трибунала.

Всички 176 функциониращи съдилища от първа инстанция са организирани на областно равнище и в районите на Букурещ.

Всеки съд се оглавява от председател с управленска правоспособност. Специализираните отделения на съда се ръководят от председател на отделението. Във всеки съд ръководна комисия взима решения относно общи въпроси, свързани с управлението на съда.

Военните съдилища са организирани в 4 военни трибунала, Териториалния военен трибунал в Букурещ и Военно-апелативен съд в Букурещ. Всеки от военните трибунали има статут на военно звено.

 • Висшият магистратски съвет е органът, който по Конституция гарантира независимостта на съдебната власт. Освен това той гарантира спазването на закона и на критериите за компетентност и професионална етика при упражняването на професионалните задължения на съдиите и прокурорите.
 • Министерството на правосъдието допринася за правилното функциониране на съдебната система, гарантира, че правораздаването протича при подходящи условия като обществена услуга и защитава правовия ред и правата и свободите на гражданите.

Бази данни с правна информация

Следните бази данни с правна информация са достъпни онлайн:

Достъпът до базата данни с правна информация безплатен ли е?

Да, достъпът до базата данни с правна информация е безплатен.

Връзки по темата

Организация на правосъдието — Румъния

Намиране на компетентни съдилища

Последна актуализация: 10/02/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.