В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.
Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални съдебни системи

Шотландия

Настоящият раздел ви предоставя обща информация за съдилищата в Шотландия.

Съдържание, предоставено от
Шотландия

Организация на правосъдната система — съдебни системи

В Обединеното кралство съществуват три юрисдикции: Англия и Уелс, Шотландия и Северна Ирландия.

Администрация на съдилищата

За Администрацията на съдилищата в Шотландия отговаря Съдебната служба на Шотландия (Scottish Courts Service). Тя е независим орган, председателстван от Лорд Председателя (Lord President), най-висшият съдия в Шотландия.

Видове съдилища и йерархия на съдилищата — кратко описание на основните съдилища

Организацията на различните съдилища в Шотландия е следната:

Съдебното производство в наказателните съдилища е разделено на „по общ ред“ (solemn) (дела за престъпления с най-висока степен на обществена опасност, по които има процес със съдебни заседатели) и „съкратено“ (summary) (дела за престъпления с по-ниска степен на обществена опасност, които се разглеждат от един съдия).

Върховният съд по правораздаване (High Court of Justiciary) се оглавява от председател (Lord Justice General), който също така е Лорд Председател (Lord President). Това е върховният наказателен съд на страната, който разглежда дела за престъпления с най-висока степен на обществена опасност, като убийства или изнасилвания. Той също така действа и като въззивен съд от последна инстанция по наказателни дела.

По-голямата част от наказателните дела, както по общ ред, така и по съкратената процедура, се разглеждат от шерифския съд (Sheriff Court), а делата по по-леки престъпления по съкратената процедура от мировия съд (Justice of the Peace court). Последният е съставен от мирови съдии (justices of the peace ) (които са непрофесионални съдии, заседаващи с юридически правоспособни съветници, или платени магистрати, които са юридически правоспособни).

Гражданските съдилища разглеждат дела от различен характер, включително за събиране на дългове, семейноправни спорове и спорове от търговскоправен характер. Върховният съд на Шотландия (Court of Session) е върховният граждански съд в Шотландия. Той се състои от Външно отделение (outer house), което разглежда делата като първа инстанция, и Вътрешно отделение (inner house), което разглежда главно въззивни обжалвания. Съдът се оглавява от председателя на Върховния съд на Шотландия (Lord President).

Касационните жалби могат да бъдат подавани до новия Върховен съд на Обединеното кралство (Supreme Court of the United Kingdom).

Шерифските съдилища могат да разглеждат дела, подобни на тези, които се разглеждат от Върховния съд на Шотландия, но също така да провеждат опростени производства по дела с материален интерес до максимум 5 000 GBP, по които не се изисква присъствието на процесуални представители.

Повече информация относно съдебната система на Шотландия можете да намерите на уебсайта на Съдебната служба на Шотландия.

Връзки по темата

Съдебна служба на Шотландия, Правителство на Шотландия

Последна актуализация: 18/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.