Национални съдебни системи

Словакия

В настоящия раздел се представя преглед на съдебната система в Словакия.

Съдържание, предоставено от
Словакия

Организация на правосъдната система — съдебна система

Упражняване на съдебната власт

Съдебната власт в Словакия се упражнява от съдилищата с обща компетентност и Конституционния съд на Словашката република (Ústavný súd Slovenskej republiky).

Съдебната власт в Словакия се упражнява от независими и безпристрастни съдилища. На всички равнища съдебните правомощия се упражняват разделно от другите държавни органи.

Председателят на съда отговаря за упражняването на съдебните правомощия.

Администриране на съдилищата

Доколкото е предвидено в закона, съдилищата в Словакия се администрират от Министерството на правосъдието на Словакия и от председателя на съда, който е също така законоустановеният орган на съда. Доколкото е предвидено в закона, административно управление на съда се осигурява и от административния му директор и Съдебния съвет на Словашката република.

Видове съдилища — кратко описание

Система на съдилищата с обща компетентност

 • районни съдилища (okresné súdy) (54)
 • окръжни съдилища (krajské súdy) (8)
 • Върховен съд на Словашката република (Najvyšší súd Slovenskej republiky)
 • Специализиран наказателен съд (Špecializovaný trestný súd)

Йерархия на съдилищата

Съгласно Закон № 757/2004 за съдилищата и за изменение на някои други актове, с измененията към него:

 1. Районните съдилища разглеждат като първоинстанционен съд граждански и наказателни дела, освен ако в съдопроизводствените правила не е предвидено друго.
 2. Районните съдилища разглеждат също така дела във връзка с провеждането на избори, когато това е предвидено в специални правни разпоредби.
 3. Окръжните съдилища разглеждат като въззивна инстанция граждански и наказателни дела, по които като първа инстанция са се произнесли районните съдилища.
 4. В съдопроизводствените правила се посочват конкретно видовете граждански и наказателни дела, които трябва да бъдат разглеждани от окръжните съдилища в качеството им на първоинстанционен съд.
 5. Окръжните съдилища разглеждат като първоинстанционни съдилища административни дела, освен ако в специален закон не е предвидено друго.
 6. Окръжните съдилища разглеждат и други дела, когато това е предвидено в специален закон (напр. Закон № 166/2003 относно защитата на неприкосновеността на личния живот срещу непозволено използване на информационни технологии и за изменение на някои други актове, както и Закон за защита срещу подслушване на комуникационните средства).
 7. Върховният съд е компетентен за:
  • обжалване по общия ред на решения на окръжните съдилища и Специализирания наказателен съд;
  • извънредно обжалване на решения на районните съдилища, окръжните съдилища, Специализирания наказателен съд и Върховния съд;
  • пренасочване на дела към съд, различен от компетентния съд, когато това е предвидено в съдопроизводствените правила;
  • други дела, когато това е предвидено в закон или в международен договор.

Върховният съд преразглежда постановените от съдилищата решения по дела, по които е постановено окончателно съдебно решение.

Върховният съд следи за еднаквото тълкуване и последователното прилагане на законите и другите актове с общо приложение:

 • чрез собствения си процес на вземане на решения;
 • чрез изготвяне на становища, чиято цел е да се уеднакви тълкуването на законите и другите актове с общо приложение;
 • чрез публикуване на окончателните съдебни решения от първостепенно значение в сборника със становища на Върховния съд и решения на съдилищата на Словашката република.

Бази данни с правна информация

Допълнителна информация можете да намерите на уебсайта на Министерството на правосъдието на Словашката република.

Връзки по темата

Министерство на правосъдието

Последна актуализация: 12/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.