Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални съдебни системи

Словакия

Настоящият раздел представя преглед на съдебната система в Словакия.

Съдържание, предоставено от
Словакия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Организация на правосъдната система — съдебна система

Правораздаване

Правораздаването в Словакия се извършва от обикновените съдилища и Конституционния съд на Словакия.

Упражняването на съдебни правомощия се извършва от независими и безпристрастни съдилища. На всички равнища съдебните въпроси са разделени от тези на другите национални органи.

Председателят на съда отговаря за правораздаването.

Администриране на съдилищата

Съдилищата в Словакия се администрират по закон от Министерството на правосъдието на Словакия и от председателя на съответния съд, който също представлява установен със закон орган на съда. Административното управление на съда се осигурява и от административния му директор, в рамките на закона.

Видове съдилища — кратко описание

Система на обикновените съдилища:

 • районни съдилища (54),
 • окръжни съдилища (8),
 • Върховен съд на Словашката република,
 • Специален наказателен съд.

Йерархия на съдилищата

Съгласно Закон № 757/2004 за съдилищата и за изменение и допълнение на някои законодателни актове:

 1. Районните съдилища разглеждат като първа инстанция граждански и наказателни дела, освен когато правната уредба относно съдебните производства предвижда друго.
 2. Районните съдилища разглеждат също така дела, свързани с избирателните права и провеждането на избори, когато това е предвидено от специален закон.
 3. Окръжните съдилища разглеждат като втора/въззивна инстанция граждански и наказателни дела, които са разгледани на първа инстанция от районните съдилища.
 4. Процесуалната правна уредба уточнява при кои граждански и наказателни дела окръжните съдилища действат като първоинстанционни съдилища.
 5. Окръжните съдилища разглеждат административните дела като първа инстанция, освен в случаите когато законът предвижда друго.
 6. Окръжните съдилища разглеждат и други дела, освен ако специален закон предвижда друго (Закон № 166/2003 за защита на личния живот от непозволено ползване на информационни технологии и за изменение и допълнение на някои закони, както и Закон за защита срещу подслушване на комуникационните средства).
 7. Върховният съд действа и се произнася:
 • по обикновени жалби срещу решения на окръжните съдилища и Специалния наказателен съд;
 • по извънредни жалби срещу решения на районните и окръжните съдилища, Специалния наказателен съд и Върховния съд;
 • по споровете за компетентност между съдилищата и органите на държавната власт;
 • по оттегляне и поверяване на дело на съд, различен от компетентния съд, ако това е предвидено в правната уредба относно съдебните производства;
 • по други дела, когато законът или международен договор предвиждат това.

Върховният съд контролира процеса на вземане на решения от страна на съда по дела, по които е постановено окончателно съдебно решение.

Върховният съд също така съдейства за еднаквото тълкуване и последователното прилагане на законите и на други общозадължителните правни разпоредби:

 • чрез собствените си решения;
 • чрез приемане на становища, имащи за цел уеднаквяване на тълкуването на законодателните актове и на други общозадължителните правни разпоредби;
 • чрез публикуване на влезли в сила съдебни решения от първостепенно значение в сборник със съдебни решения на Върховния съд и решения на съдилищата на Словашката република.

Бази данни с правна информация

Допълнителна информация може да намерите на уебсайта на Министерството на правосъдието на Словашката република.

Връзки по темата

Уебсайт на словашкото Министерство на правосъдието

Последна актуализация: 18/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.