Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици словенски вече са преведени.
Swipe to change

Национални съдебни системи

Словения

Настоящият раздел ви представя преглед на съдебната система в Словения.

Съдържание, предоставено от
Словения

Организация на правосъдната система — съдебна система

Всички съдилища в Република Словения са обикновени съдилища и действат в съответствие с принципите на конституционност, независимост и върховенство на закона.

Видове съдилища — кратко описание

Единната съдебна система се състои от съдилища с обща и специална компетентност.

  • Съдилищата с обща компетентност включват 44 районни, 11 окръжни и 4 апелативни съдилища и Върховния съд.
  • Специализираните съдилища включват 3 съдилища по трудовоправни спорове, един съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове (който се произнася по трудовоправни спорове и спорове, свързани със социалното осигуряване) и административния съд, който осигурява правна защита по административноправни спорове и има статута на апелативен съд.

Държавната прокуратура заема специално място в съдебната система, тъй като е независим държавен орган, но също така е и част от изпълнителната власт. Главният прокурор се назначава от Народното събрание.

Конституционният съд е най-висшият съдебен орган за защита на конституционността, законността, правата на човека и основните свободи. Той има правомощието да обезсилва действията на законодателната власт като анулира (отменя) даден законодателен акт или част от законодателен акт.

Конституционните съдии се назначават от Народното събрание след предложение на президента на Републиката. Избират се девет съдии за срок от девет години без възможност за продължаване на мандата им. Никой държавен орган няма правото да се намесва в дейността или решенията на съдиите от конституционния, специализираните и обикновените съдилища.

Бази данни с правна информация

Повече информация за съдилищата в Словения може да намерите на официалния уебсайт на Върховния съд на Република Словения.

Връзки по темата

Съдебни органи

Последна актуализация: 02/11/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.