Vnitrostátní systémy soudní moci

Rakousko

Tato část portálu nabízí přehled soudů v Rakousku.

Obsah zajišťuje
Rakousko

Organizace soudnictví – soustava soudů

V zemi, která se řídí zásadami právního státu, je soudní moc považována za třetí pilíř vedle moci zákonodárné a výkonné. Soudní moc spolu s výkonnou mocí zajišťuje dodržování zákonů. Soustava soudů je na všech stupních oddělená od výkonné moci. Soudy jsou státní instituce zřízené zákonem a jsou tvořeny nezávislými a nestrannými soudci, kteří nemohou být ze své funkce odvoláni nebo přeloženi a kteří rozhodují pouze na základě zákona, v rámci formálního postupu a bez vnějších vlivů.

Soudní soustava se skládá z obecných soudů (ordentliche Gerichte), které rozhodují o žalobách v občanskoprávních věcech a obžalobách v trestních věcech, správních soudů (Verwaltungsgerichte) a Ústavního soudu(Verfassungsgerichtshof). Mezi obecné soudy patří okresní a zemské soudy (Bezirks- und Landesgerichte), vrchní zemské soudy (Oberlandesgerichte) a Nejvyšší soud (Oberster Gerichtshof), který rozhoduje o opravných prostředcích v občanskoprávních a trestních věcech. Každá spolková země má správní soud. Kromě toho je ve Vídni Spolkový správní soud (Bundesverwaltungsgericht) s působností na spolkové úrovni (s pracovišti ve Štýrském Hradci, Linci a Innsbrucku) a Spolkový finanční soud (Bundesfinanzgericht). Nejvyšší správní soud (Verwaltungsgerichtshof) projednává konečné opravné prostředky, které byly podány proti rozhodnutím správních soudů.

Státní zastupitelství (Staatsanwaltschaften) jsou zvláštní orgány, které jsou na soudech nezávislé. V rámci organizace trestního soudnictví zejména hájí veřejný zájem. Řídí přípravné řízení, podávají obžalobu a zastupují obžalobu v trestním řízení. Státní zástupci jsou považováni za součást obecné soudní soustavy, ale podléhají pokynům svých nadřízených. Na vrcholu hierarchie pokynů stojí ministr spravedlnosti, který je při výkonu své funkce odpovědný Parlamentu. Pokyny musí být odůvodněné a vydávané v písemné formě, neboť jsou součástí spisů. Věznice (Justizanstalten) jsou odpovědné za výkon trestů odnětí svobody a jiných opatření spojených s omezením svobody. Odpovídají za výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody a případné nařízení zabezpečovací detence (Maßnahmenvollzug). Věznice mohou mít podobu zemských zařízení pro výkon vazby (Landesgerichtliche Gefangenenhäuser), nápravných zařízení pro výkon trestu odnětí svobody (Strafvollzugsanstalten für den Vollzug von Freiheitsstrafen) nebo zabezpečených psychiatrických středisek (Forensisch Therapeutische Zentren) pro výkon rozhodnutí o zabezpečovací detenci. Nápravná zařízení zahrnují zvláštní nápravná zařízení (Sonderanstalten) pro mladistvé a pro ženy. Principem moderního nápravného zařízení je zbavit odsouzené osoby svobody, avšak zároveň jim pomoci stát se občany, kteří dodržují zákony a kteří jsou schopni přizpůsobit se potřebám života v komunitě, a zabránit jim v propadnutí kriminálním sklonům (sociální rehabilitace). S pomocí tohoto zařízení by mimo jiné měli pochopit, proč bylo chování, které vedlo k jejich odsouzení, společensky nepřijatelné.

Probační služby (Bewährungshilfeeinrichtungen) pečují o osoby odsouzené k podmíněným trestům a podmíněně propuštěné vězně. Tyto úkoly byly převážně přeneseny na soukromá sdružení, která jsou však pod dohledem Spolkového ministerstva spravedlnosti.

Přesně řečeno, soudnictví v Rakousku se skládá z obecných soudů, státních zastupitelství, věznic a probační služby. Na vrcholu systému soudnictví je ve funkci nejvyššího orgánu spolkový ministr spravedlnosti. Je odpovědný za vedení spolkového ministerstva spravedlnosti. Spolkový ministr spravedlnosti je také členem spolkové vlády a odpovídá za politické řízení a koordinaci na ministerstvu a za celkový dohled nad všemi souvisejícími služebními útvary a úseky.

Obecné soudy jsou rozděleny do několika stupňů:

  • Okresní soudy (Bezirksgerichte)
  • Zemské soudy (Landesgerichte), známé také jako soudy prvního stupně (Gerichtshöfe erster Instanz)
  • Vrchní zemské soudy (Oberlandesgerichte), známé také jako soudy druhého stupně (Gerichtshöfe zweiter Instanz)
  • Nejvyšší soud (Oberster Gerichtshof)

Právní databáze

Internetový portál rakouské justice poskytuje všeobecné informace o rakouském systému soudnictví.

Je přístup k této databázi zdarma?

Ano, přístup na internetový portál rakouské justice je zdarma.

Poslední aktualizace: 25/10/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.