Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní systémy soudní moci

Rakousko

Tato část portálu nabízí přehled soudů v Rakousku.

Obsah zajišťuje
Rakousko

Organizace soudnictví – soustava soudů

V zemi, která se řídí zásadami právního státu, je soudní moc považována za třetí pilíř vedle moci zákonodárné a výkonné. Podle rakouské spolkové ústavy patří obecné soudy na úroveň spolkové vlády. Soustava soudů je na všech stupních oddělená od výkonné moci. Soudní moc vykonávají rovněž v určitých oblastech nezávislé soudní tribunály (weisungsfreie richterliche Senate), pro které existují zvláštní pravidla.

Soudnictví Rakouska tvoří – kromě spolkového ministerstva spravedlnosti – obecné soudy, státní zastupitelství, věznice (instituce pro výkon vazby během řízení a pro výkon trestu odnětí svobody) a zařízení probačních služeb, které z velké části vykonávají soukromé subjekty:

  1. Obecné soudy (ordentliche Gerichte) jsou státní instituce, které ve formálním soudním řízení rozhodují o žalobách v občanskoprávních věcech a obžalobách v trestních věcech. Jsou zřizovány ze zákona a řízeny nezávislými a nestrannými soudci, kteří nemohou být ze své funkce odvoláni ani přeloženi a kteří jsou vázáni pouze zákonem.
  2. Státní zastupitelství (Staatsanwaltschaften) jsou zvláštní orgány, které jsou na soudech nezávislé. V rámci organizace trestního soudnictví zejména hájí veřejný zájem. Řídí přípravné řízení, podávají obžalobu a zastupují obžalobu v trestním řízení. Státní zástupci jsou orgány obecné soudní moci.
  3. Věznice jsou odpovědné za výkon trestů odnětí svobody a jiných opatření spojených se zbavením svobody.
  4. Probační služby jsou také součástí systému soudnictví. Pečují o osoby odsouzené k podmíněným trestům a podmíněně propuštěné vězně. Tyto úkoly byly převážně přeneseny na soukromá sdružení, která jsou však pod dohledem Spolkového ministerstva spravedlnosti.

Spolkové ministerstvo spravedlnosti stojí na vrcholu organizace soudnictví. Spolkové ministerstvo spravedlnosti je jedním z nejvyšších správních orgánů spolkové země. Spolkový ministr je také členem spolkové vlády a odpovídá za politické řízení, koordinaci a celkový dohled nad tímto vládním resortem a všemi souvisejícími služebními úseky.

Kromě obecných soudů existuje v Rakousku jeden ústavní soud (Verfassungsgerichtshof), jeden nejvyšší správní soud (Verwaltungsgerichtshof) a od 1. ledna 2014 i správní soudy (Verwaltungsgerichte). Na spolkové úrovni byl zřízen Spolkový správní soud (Bundesverwaltungsgericht) a Spolkový finanční soud (Bundesfinanzgericht), které mají sídlo ve Vídni a místní pobočky v dalších městech. Kromě toho byl v každém kraji zřízen zvláštní správní soud (Landesverwaltungsgericht). Za tyto soudy v Rakousku neodpovídá ministerstvo spravedlnosti.

Obecné soudy jsou rozděleny do několika stupňů:

  • Okresní soudy (Bezirksgerichte)
  • Krajské soudy (Landesgerichte), známé také jako „soudy prvního stupně“ (Gerichtshöfe erster Instanz)
  • Vyšší krajské soudy (Oberlandsgerichte), známé také jako „soudy druhého stupně“ (Gerichtshöfe zweiter Instanz)
  • Nejvyšší soud (Oberster Gerichtshof)

Právní databáze

Internetový portál rakouské justice poskytuje všeobecné informace o rakouském systému soudnictví.

Je přístup k této databázi zdarma?

Ano, přístup na internetový portál rakouské justice je zdarma.

Poslední aktualizace: 26/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.