Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní systémy soudní moci

Bulharsko

Tento oddíl obsahuje informace o systému soudnictví v Bulharsku.

Obsah zajišťuje
Bulharsko

Uspořádání výkonu spravedlnosti - soudnictví

V Bulharsku existuje třístupňový systém soudů. Soudy jsou státními úřady, které zajišťují výkon spravedlnosti v občanských, trestních a správních věcech.

V Bulharsku existují tyto soudy:

 • oblastní – 113
 • okresní – 28
 • správní – 28
 • Zvláštní trestní soud – 1
 • odvolací – 5
 • Zvláštní odvolací trestní soud – 1
 • vojenské – 5
 • Vojenský odvolací soud – 1
 • Nejvyšší kasační soud – 1
 • Nejvyšší správní soud – 1

Správa soudů

Uspořádání a činnost bulharských soudů upravuje zákon o soustavě soudů, který stanoví strukturu a zásady činnosti soudních orgánů, jejich vzájemné vazby a vztahy mezi soudními orgány a zákonodárnými a výkonnými orgány.

Zákon o soustavě soudů, který byl vyhlášen ve státním věstníku č. 64/2007, stanoví, že Nejvyšší soudní rada je nejvyšší správní orgán řídící soudní moc, který reprezentuje soudnictví a zajišťuje jeho nezávislost. Stanoví složení soustavy soudů a organizaci práce justice a řídí její záležitosti, aniž by zasahovala do nezávislosti jejích orgánů.

Nejvyšší soudní rada rozhoduje na základě návrhu ministra spravedlnosti o počtu soudních obvodů a sídlech oblastních, okresních, správních a odvolacích soudů, v případě vojenských soudů pak v součinnosti s ministrem obrany.

Obvody oblastních, okresních, správních, vojenských a odvolacích soudů se nemusí nutně shodovat s územně správním členěním státu.

Typy soudů - stručný popis

Oblastní soudy (Rajonni sadilišta) - hlavními soudy prvního stupně jsou oblastní soudy. Proti jejich rozhodnutí se lze odvolat k příslušnému okresnímu soudu.

Okresní soudy (Okražnite sadilišta) - okresní soudy rozhodují jako soudy prvního a druhého stupně. V působnosti soudu prvního stupně okresní soud řeší přesně definovanou kategorii věcí, v nichž se jedná o vyšší částky nebo významné veřejné zájmy. Jako soudy druhého stupně (odvolací) okresní soudy přezkoumávají rozhodnutí oblastních soudů.

Správní soudy (Administrativni sadilišta) - správní soudy jsou příslušné pro všechny věci týkající se: vydání, změny, odvolání či prohlášení neplatnosti správních aktů; prohlášení o neplatnosti či zrušení platnosti dohod uzavřených na základě správního řádu; opravných prostředků proti nedovolenému jednání a nečinnosti správních orgánů; ochrany proti výkonu rozhodnutí způsobem, který je v rozporu s právem; náhrady škody za újmu způsobenou protiprávními úkony, jednáním a nečinností správních orgánů a úředníků; náhrady škody za újmu způsobenou výkonem rozhodnutí; prohlášení neplatnosti, zbavení účinku či zrušení rozsudků vynesených správními soudy; prohlášení nepravosti správních úkonů na základě správního řádu.

Kdokoli může podat žalobu na zjištění existence či neexistence správního oprávnění nebo právního vztahu, má-li na tom právní zájem a neexistuje-li žádný jiný prostředek právní ochrany.

Uvedené věci posuzuje správní soud, v jehož obvodu se nachází sídlo úřadu, který učinil napadaný správní úkon, a v případě, že se toto sídlo nachází v zahraničí, rozhodne Městský správní soud v Sofii.

Proti správním aktům, jejichž prostřednictvím dochází k bezprostřednímu provádění zahraniční, obranné a bezpečnostní politiky Bulharska, se není možné odvolat, nestanoví-li zákon jinak.

Další zvláštní soudy

Vojenský soud (Voenijat sad) se jako soud prvního stupně zabývá trestnými činy spáchanými vojáky, generály, důstojníky, poddůstojníky ve vojenské službě a řadovými pracovníky z ostatních ministerstev a agentur, civilními zaměstnanci na ministerstvu obrany, v bulharské armádě, ve složkách podřízených ministerstvu obrany, v Agentuře pro národní bezpečnost a v Národní informační službě při výkonu jejich povinností nebo v souvislosti s ním. Věci, ve kterých rozhodly vojenské soudy, při odvolání přezkoumává Vojenský odvolací soud. Příslušnost vojenských soudů upravuje trestní řád. Tyto soudy mají stejné postavení jako okresní soudy.

Existuje pouze jeden Vojenský odvolací soud (Voenno-apelativnijat sad), který rozhoduje o odvoláních a námitkách proti rozhodnutím vojenských soudů z celé země.

Odvolací soud (Apelativnijat sad) projednává odvolání a námitky vznesené proti rozhodnutím, která v prvním stupni vydaly okresní soudy v rámci své věcné příslušnosti.

Zvláštní trestní soud (Specializiranijat nakazatelen sad) je rovnocenný okresnímu soudu a sídlí v Sofii. Příslušnost zvláštního trestního soudu stanoví zákon. Ustanovení § 411a trestního řádu obsahuje vyčerpávající seznam trestných činů, které spadají do působnosti zvláštního trestního soudu, zejména se jedná o trestné činy spáchané organizovanými skupinami nebo na jejich objednávku.

Zvláštní odvolací trestní soud (Apelativnijat specializiran nakazatelen sad) projednává odvolání a námitky proti rozhodnutím Zvláštního trestního soudu.

Nejvyšší kasační soud (Varchovnijat kasacionen sad) je nejvyšší soudní instancí v trestních a občanských věcech. Jeho pravomoc pokrývá celé území Bulharské republiky. Tento soud rovněž vykonává nejvyšší soudní dozor nad správným a jednotným uplatňováním práva všemi soudy. Sídlo Nejvyššího kasačního soudu je v Sofii.

Nejvyšší správní soud (Varchovnijat administrativen sad) vykonává nejvyšší dozor nad správným a jednotným uplatňováním práva ve správním soudnictví.

Nejvyšší správní soud se zabývá stížnostmi a námitkami proti aktům rady ministrů, premiéra, vicepremiéra, ministrů, ředitelů dalších institucí přímo podřízených radě ministrů, aktům Nejvyšší soudní rady, Bulharské národní banky, okresních guvernérů a dalším aktům stanoveným zákonem; rozhoduje o sporech ohledně zákonnosti podzákonných právních předpisů; jako kasační instance přezkoumává úkony soudů, rozhoduje o správních věcech a přezkoumává návrhy na zrušení pravomocných soudních rozhodnutí ve správních případech.

Rozhodčí soud při Bulharské obchodní a průmyslové komoře (Arbitražen sad pri Balgarska Targovsko-promišlena palata, AS pri BTŠ)

Rozhodčí soud při Bulharské obchodní a průmyslové komoře řeší občanskoprávní spory a spory o vyplnění mezer ve smlouvách či přizpůsobení smluv novým podmínkám bez ohledu na to, zda jedna nebo obě strany sídlí či mají bydliště v Bulharské republice.

Ústavní soud Bulharské republiky (Konstitucionen sad na Republika Balgarija)

Bulharský Ústavní soud působí jako záruka nezvratnosti demokratických procesů v Bulharsku, jejichž uskutečňování je hlavním cílem ústavy. Tento soud není součástí soustavy soudů, nýbrž je nezávislým orgánem, jehož pravomoc přímo vyplývá z ústavy a jehož činnost je upravena zvláštním zákonem. Rozhodnutí tohoto soudu o ochraně lidských práv a právních zájmů občanů, o oddělení mocí, o ochraně vlastnictví, svobodné obchodní iniciativě, nezávislosti sdělovacích prostředků a zákazu cenzury, o souladu Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin s Ústavou apod. se dočkala značné odezvy veřejnosti i zahraničí.

Právní databáze

Každý soud v Bulharsku vede webové stránky, které obsahují informace o jeho struktuře a činnosti, jakož i informace o probíhajících a již uzavřených věcech.

Webové stránky Nejvyšší soudní rady (Visšija sadeben savet) uvádějí podrobný seznam soudů v Bulharsku včetně adres a odkazů na jejich webové stránky (pouze v bulharštině).

Hlavní webové stránky soudů jsou uvedeny níže:

Právní databáze v elektronické podobě:

 1. Obchodní
 1. Bezplatné
 1. Elektronický úřední věstník (Elektronen daržaven vestnik)

Další užitečné webové stránky poskytující informace právní povahy:

Poslední aktualizace: 29/06/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.