Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní systémy soudní moci

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Soudní systém v Chorvatské republice

Chorvatská ústava stanoví, že moc je v Chorvatské republice organizována na principu dělby moci na moc zákonodárnou, již vykonává chorvatský parlament (Hrvatski sabor), výkonnou, již vykonává vláda Chorvatské republiky, a soudní, již vykonávají soudy v Chorvatské republice. Soudy jako vykonavatelé soudní moci jednají na základě ústavy, zákonů a dalších právních předpisů a mezinárodních dohod, které Chorvatská republika podepsala a ratifikovala. Soudní funkci vykonávají soudci jmenovaní Státní soudní radou (Državno sudbeno vijeće). Při výkonu soudní funkce jednají soudci nezávisle a samostatně a podle zákona požívají imunity. Soudní funkce je stálá a soudce mimo soudní funkci nesmí vykonávat žádnou jinou funkci.

Organizace soudnictví v Chorvatské republice

Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky provádí:

 • Právní a jiné činnosti týkající se:

oblasti občanského, trestního, obchodního a správního práva, struktury, fungování a přípravy a odborného vzdělávání soudců, státních zástupců a pracovníků soudů, státních zastupitelství, orgánů odpovědných za přestupkové řízení a subjektů, které provádějí výkon správních sankcí, administrativních a jiných úkonů notářů a advokátů, soudních a notářských poplatků, vzájemné mezinárodní právní pomoci a dalších forem právní pomoci, trestních sankcí, udělování milosti a podmínečného propuštění a informatizace, činností institucionalizace a koordinace systému podpory obětí a svědků v rámci výkonu spravedlnosti, činnosti související s poskytováním informací a podpory obětem a svědkům, činnosti spojené s vyplácením odškodnění neoprávněně zatčeným a nespravedlivě odsouzeným osobám a administrativní činnosti spojené s finančním odškodňováním obětí trestných činů,

 • Dohled nad správou v orgánech soudní moci, státních zastupitelstvích a orgánech vykonávajících trestní řízení,
 • Správní a jiné činnosti týkající se:

vlastnického práva, majetkových záležitostí vztahujících se k vyvlastnění a jinému omezení vlastnických práv, majetkových záležitostí souvisejících s pozemky, zemědělskou a lesní půdou, pozemkových úprav, nákupem pozemků a budov a část zemědělských činností, které nejsou v kompetenci jiných orgánů státní správy, majetku cizích státních příslušníků, úkonů spojených s odškodňováním, pokud jde o majetek zabavený v době jugoslávského komunistického režimu, které nejsou v kompetenci jiných orgánů státní správy, a otázek sukcese majetku, práv a závazků bývalé SFRJ,

 • správní a odborné činnosti týkající se spolupráce chorvatské vlády s mezinárodními trestními soudy či tribunály, funkci zastupování Chorvatské republiky před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku, Mezinárodním soudním dvorem a dalšími mezinárodními soudy, není-li zvláštním rozhodnutím chorvatské vlády stanoveno jinak, a dále činnosti vztahující se k ochraně lidských práv a práv národnostních menšin,
 • činnosti vztahující se k účasti Chorvatské republiky na činnosti orgánů Evropské unie v oblastech spadajících do jeho pravomocí
 • a další činnosti, které spadají do jeho pravomocí na základě zvláštního zákona.

Justiční akademie

Justiční akademie (Pravosudna akademija) je nezávislá veřejná instituce, která nabízí kvalitní počáteční odbornou přípravu stážistů v soudních orgánech a posluchačů Národní školy pro soudní úředníky. Organizuje a neustále zdokonaluje celoživotní vzdělávání soudních úředníků a poradců v justičních orgánech.

Struktura

 1. Národní škola pro soudní úředníky (Državna škola za pravosudne dužnosnike)
 2. Úřad pro odbornou přípravu stážistů, poradců v soudních orgánech a soudních úředníků (Uprava za stručno usavršavanje vježbenika, savjetnika u pravosudnim tijelima i pravosudnih dužnosnika)
  • regionální centra při krajských (župních) soudech v Záhřebu, Splitu, Rijece, Osijeku a Varaždinu
  • Justiční akademii vedou soudci, státní zástupci, univerzitní profesoři a další odborníci.

Justiční akademie vyvíjí aktivní mezinárodní spolupráci a podílí se na projektech Evropské unie jako příjemce nebo jako aktivní účastník projektů. Tyto projekty jsou zaměřeny na institucionální podporu akademie a na profesní rozvoj jejích cílových skupin.

Zákon o Justiční akademii

Soudy v Chorvatské republice

Zákon o soudech upravuje strukturu, kompetence a věcnou příslušnost soudů.

V Chorvatské republice je soudní moc vykonávána soudy a zvláštními veřejnými orgány. Vykonávají ji nezávisle a samostatně v rozsahu zákonem stanovených kompetencí a příslušnosti.

Soudy chrání právní řád Chorvatské republiky založený na ústavě, mezinárodních dohodách a zákonech a rovněž zajišťují jednotné uplatňování práva a rovnost a rovnoprávnost všech před zákonem.

Soudy rozhodují ve sporech týkajících se dodržování základních lidských práv a povinností, práv a povinností Chorvatské republiky a jednotek místní a oblastní (regionální) samosprávy, jakož i o právech a povinnostech jiných právnických osob, ukládají sankce a jiná opatření pachatelům trestných činů a přestupků stanovených zákonem a dalšími předpisy, rozhodují o právoplatnosti aktů s obecnou působností a individuálních aktů veřejnoprávních subjektů, urovnávají spory v oblasti osobních vztahů občanů, pracovněprávní, obchodní, majetkové a další občanskoprávní spory a rozhodují v jiných právních věcech, stanoví-li tak zákon.

Soudy soudí na základě ústavy, mezinárodních dohod, zákonů a dalších platných pramenů práva.

Soudní moc v Chorvatské republice vykonávají obecné a specializované soudy a Nejvyšší soud Chorvatské republiky.

Obecné soudy jsou městské soudy a krajské (župní) soudy.

Specializované soudy jsou obchodní soudy, správní soudy, trestní soudy, Nejvyšší obchodní soud Chorvatské republiky, Nejvyšší správní soud Chorvatské republiky a Nejvyšší trestní soud Chorvatské republiky.
Městské a trestní soudy jsou příslušné pro území jedné nebo více obcí, jednoho nebo více měst nebo městské části, zatímco krajské (župní), obchodní a správní soudy pro území jednoho nebo více krajů (žup).
Nejvyšší obchodní soud Chorvatské republiky (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske), Nejvyšší správní soud Chorvatské republiky (Visoki upravni sud Republike Hrvatske), Nejvyšší trestní soud Chorvatské republiky (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske) a Nejvyšší soud Chorvatské republiky (Vrhovni sud Republike Hrvatske) jsou příslušné pro území Chorvatské republiky.

Nejvyšší soud Chorvatské republiky je nejvyšším soudem v Chorvatské republice.

Zákon může podle věcné příslušnosti nebo pro konkrétní právní oblasti stanovit i další obecné a specializované soudy.

Nejvyšší soud Chorvatské republiky

Krajské (župní) soudy(15)

Nejvyšší obchodní soud(1)

Nejvyšší správní soud(1)

Nejvyšší trestní soud(1)

Městské soudy(67)

Obchodní soudy(7)

Správní soudy(4)

Trestní soudy(61)

Upozorňujeme, že od 1. 4. 2015. nabývá účinnosti nová síť městských a obchodních soudů, takže městských soudů bude 24 a obchodních soudů 8. Od 1 .7. 2015. nabývá účinnosti i nová síť trestních soudů, kterých bude 22.. To je předepsáno Zákonem o obvodech a sídlech soudů (NN 128/14.)
Uvedené údaje jsou stále aktuální a přesné, avšak po 1. 4. 2015, respektive po 1. 7. 2015 budou upraveny.

Nejvyšší soud Chorvatské republiky sídlí v Záhřebu.

 1. zajišťuje jednotné uplatňování práva a rovnost všech při jeho uplatňování;
 2. rozhoduje o řádných opravných prostředcích, pokud je to stanoveno zvláštním zákonem;
 3. rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích proti pravomocným rozhodnutím soudů v Chorvatské republice;
 4. řeší střet pravomocí, pokud je to stanoveno zvláštním zákonem;
 5. zkoumá aktuální otázky soudní praxe, analyzuje potřeby odborného vzdělávání soudců, soudních poradců a soudních stážistů a vykonává další zákonem stanovené úkoly.

Vrhovni sud Republike Hrvatske
Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
10 000 Zagreb
tel: +385 1 486 22 22, +385 1 481 00 36
fax: +385 1 481 00 35
e-mail: vsrh@vsrh.hr
http://www.vsrh.hr/

Zákon o soudech

Zákon o obvodech a sídlech soudů

Tyto zákony jsou v současné době v platnosti.
Nový Zákon o obvodech a sídlech soudů byl přijat a zveřejněn v Úředním věstníku (NN) 128/14. a vstupuje v platnost dne 1. 4. 2015, respektive 1. 7. 2015, a platné právní předpisy budou v souladu s tím změněny.

Úřad pro boj proti korupci a organizovanému zločinu

Úřad pro boj proti korupci a organizovanému zločinu je zvláštní úřad státního zástupce s působností pro celé území Chorvatské republiky. Vykonává činnosti státního zástupce v případech trestných činů korupce a trestných činů organizovaného zločinu.

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
Gajeva 30a
10 000 Zagreb
tel: +385 4591 874
fax: + 385 1 4591 878
e-mail: tajnistvo@uskok.dorh.hr


Zákon o Úřadu pro boj proti korupci a organizovanému zločinu

Poslední aktualizace: 20/07/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.