Vnitrostátní systémy soudní moci

Česko

Obsah zajišťuje
Česko

Organizace soudnictví / systémy soudní moci

Soudní systém České republiky je tvořen Ústavním soudem České republiky a soustavou tzv. obecných soudů.

Soustavu obecných soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní soudy, krajské soudy a okresní soudy.

Správa soudů

Ústředním orgánem státní správy soudů je Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

Ministerstvo spravedlnosti vykonává státní správu vrchních, krajských a okresních soudů v rozsahu stanoveném zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, buď přímo nebo prostřednictvím předsedů těchto soudů; státní správu okresních soudů může vykonávat též prostřednictvím předsedů krajských soudů.

Některé úkony ústřední státní správy vykonává předseda Nejvyššího soudu České republiky (popř. jeho místopředseda) a předseda Nejvyššího správního soudu České republiky (popř. jeho místopředseda).

Orgány státní správy soudů vykonávají státní správu soudů s přihlédnutím k vyjádření příslušných soudcovských rad, které jsou zřízeny u Nejvyššího soudu České republiky, u Nejvyššího správního soudu České republiky, vrchních soudů, krajských soudů a u větších soudů okresních.

Některé správní činnosti vykonává ředitel správy soudu, který je podřízen předsedovi soudu.

Druhy soudů – krátký popis

Soustava obecných soudů je tvořena čtyřmi organizačními články

  • okresní soudy; jim naroveň jsou postaveny obvodní soudy v hlavním městě Praze a Městský soud v Brně
  • krajské soudy v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Praze, Ústí nad Labem a Městský soud v Praze
  • vrchní soudy v Praze a Olomouci
  • Nejvyšší soud v Brně a Nejvyšší správní soud v Brně

Soustavu zvláštních soudů tvoří pouze Ústavní soud České republiky.

Hierarchie soudů

Česká republika má dvojinstanční systém, který je určující pro hierarchické uspořádání v rámci opravného systému. Z tohoto pohledu je hierarchický poměr mezi soudy co do stupně soudní soustavy, na kterém se ten který článek soudní soustavy nachází, třístupňový.

Bližší informace jsou uvedeny v oddílu, který pojednává o obecném soudnictví v České republice.

Podle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích:

Okresní soudy

a) rozhodují jako soudy prvního stupně, nestanoví-li zákony o řízení před soudy jinak,

b) rozhodují v dalších zákonem stanovených případech.

Krajské soudy

a) rozhodují v případech stanovených zákony o řízení před soudy jako soudy druhého stupně ve věcech, v nichž rozhodovaly v prvním stupni okresní soudy, které patří do jejich obvodu,

b) rozhodují v případech stanovených zákony o řízení před soudy jako soudy prvního stupně,

c) rozhodují ve věcech správního soudnictví v případech stanovených zákonem,

d) rozhodují v dalších zákonem stanovených případech.

Vrchní soudy

a) rozhodují v případech stanovených zákony o řízení před soudy jako soudy druhého stupně ve věcech, v nichž rozhodovaly v prvním stupni krajské soudy, které patří do jejich obvodu,

b) rozhodují v dalších zákonem stanovených případech.

Nejvyšší soud České republiky

Nejvyšší soud jako vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování tím, že

a) rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích v případech stanovených zákony o řízení před soudy,

b) rozhoduje v jiných případech stanovených zvláštním právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

Nejvyšší soud dále rozhoduje

a) o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí cizozemských soudů, vyžaduje-li to zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena,

b) v dalších případech stanovených zvláštním právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

Nejvyšší soud sleduje a vyhodnocuje pravomocná rozhodnutí soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení a na jejich základě v zájmu jednotného rozhodování soudů zaujímá stanoviska k rozhodovací činnosti soudů ve věcech určitého druhu.

Podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní:

Nejvyšší správní soud České republiky

Nejvyšší správní soud jako vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech v případech stanovených tímto zákonem, a dále rozhoduje v dalších případech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem.

Nejvyšší správní soud sleduje a vyhodnocuje pravomocná rozhodnutí soudů ve správním soudnictví a na jejich základě v zájmu jednotného rozhodování soudů přijímá stanoviska k rozhodovací činnosti soudů ve věcech určitého druhu.

V zájmu zákonného a jednotného rozhodování správních orgánů se Nejvyšší správní soud v případech a postupem v tomto zákoně stanoveným může při své rozhodovací činnosti usnést na zásadním usnesení.

Právní databáze

Portál justice

Portál veřejné správy

Je přístup do databáze zdarma?

Oba internetové portály jsou přístupné zdarma.

Stručný popis obsahu

Internetový portál Justice obsahuje informace o ministerstvu spravedlnosti, jednotlivých soudech, státním zastupitelství a jejich kontaktní údaje.

Na úředním portálu vlády jsou k dispozici právní předpisy České republiky vyhlášené ve Sbírce zákonů.

Poslední aktualizace: 15/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.