Vnitrostátní systémy soudní moci

Dánsko

Tato část poskytuje přehled soudního systému v Dánsku.

Obsah zajišťuje
Dánsko

Organizace soudnictví – systémy soudní moci

Dánský soudní systém se skládá z:

  • Nejvyššího soudu
  • dvou vrchních soudů
  • Námořního a obchodního soudu
  • Katastrálního soudu
  • 24 okresních soudů
  • soudů Faerských ostrovů a Grónska
  • Rady pro udělování souhlasu s podáním opravného prostředku
  • Zvláštního soudu pro kárné řízení a obnovu řízení v trestních věcech
  • Dánské rady pro jmenování do soudních funkcí a
  • Dánské soudní správy

Správa soudů

Soudy jsou spravovány Dánskou soudní správou, která byla zřízena jako nová nezávislá instituce 1. července 1999. Tento orgán zajišťuje řádnou a odpovídající správu finančních prostředků, zaměstnanců, budov a IT soudů a Rady pro udělování souhlasu s podáním opravného prostředku.

Dánskou soudní správu řídí správní rada a ředitel. Dánská soudní správa spadá pod Ministerstvo spravedlnosti, avšak ministr nemá žádnou pravomoc udílet Dánské soudní správě pokyny a nemůže měnit její rozhodnutí.

Správní rada je hlavou výkonné moci a je obecně odpovědná za činnost Dánské soudní správy. Ředitel – kterého jmenuje a může odvolat správní rada – odpovídá za každodenní řízení. Ředitel nemusí mít právnické vzdělání.

Zákon o dánské soudní správě určuje složení správní rady Dánské soudní správy. Správní rada má 11 členů, z nichž osm jsou zástupci soudů, jeden právník a dva členové, kteří mají zvláštní znalosti manažerského a sociálního prostředí.

Právní databáze

Pro více informací prosím navštivte průběžně aktualizovaný přehled a popis dánského soudního systému.

Související odkazy

Agentura pro občanské záležitosti

Poslední aktualizace: 04/05/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.