V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.
Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní systémy soudní moci

Anglie a Wales

Tato část vám podá krátký přehled soudů v Anglii a Walesu.

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

Organizace soudnictví – soustavy soudů

Spojené království zahrnuje tři jurisdikce: Anglii a Wales, Skotsko a Severní Irsko. Tato strana se zabývá soudy v jurisdikci Anglie a Walesu.

Správa soudů

Za správu a řízení mnoha soudů v Anglii a Walesu zodpovídá Soudní služba Jejího Veličenstva (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service – HMCTS). HMCTS spadá pod Ministerstvo spravedlnosti, vládní resort, který je odpovědný za systém soudnictví v Anglii a Walesu.

Druhy a hierarchie soudů – krátký popis

Trestní věci v Anglii a Walesu projednávají magistrátní soudy, Korunní soud, úseky vrchního soudu a trestněprávní úsek odvolacího soudu (Magistrates' courts, Crown Court, Divisional courts of the High Court a Criminal division of the Court of Appeal).

Civilní věci v Anglii a Walesu projednávají soudy jednotlivých hrabství, vrchní soud a civilní úsek odvolacího soudu (County courts, High Court a Civil division of the Court of Appeal).

Nový Nejvyšší soud Spojeného království (Supreme Court of the United Kingdom) je konečným odvolacím soudem ve Spojeném království jak pro trestní věci, tak pro civilní věci, i když v případě skotských trestních věcí není možné podat opravný prostředek k nejvyššímu soudu.

Podrobnější informace o soudech v Anglii a Walesu je možné najít na stránce, která popisuje obecné soudy v Anglii a Walesu, a na internetových stránkách Soudní služby Jejího Veličenstva. Informace o některých tribunálech a specializovaných soudech v Anglii a Walesu je možné najít na stránce, která popisuje specializované soudy v Anglii a Walesu.

Související odkazy

HMCTS, Ministerstvo spravedlnosti, Her Majesty’s Courts and Tribunals Service

Poslední aktualizace: 12/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.