Vnitrostátní systémy soudní moci

Estonsko

Tento oddíl obsahuje přehled soustavy soudů v Estonsku.

Obsah zajišťuje
Estonsko

Organizace soudnictví – systémy soudní moci

Estonská ústava stanoví, že výkon spravedlnosti náleží výhradně soudům. Soudy musí vykonávat spravedlnost v souladu s ústavou a dalšími zákony. Podle ústavy mají estonské soudy výlučnou pravomoc k výkonu spravedlnosti. Při plnění svých povinností je soudní moc oddělená od výkonné i zákonodárné moci.

Správa soudů

Soudy prvního a druhého stupně jsou spravované ministerstvem spravedlnosti společně s Radou pro správu soudů. Rada pro správu soudů je poradním orgánem vytvořeným pro správu soustavy soudů a její činnosti řídí předseda Nejvyššího soudu. Soudy prvního a druhého stupně jsou financovány ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu Ministerstva spravedlnosti. Nejvyšší soud má samostatnou odpovědnost za svou vlastní správu a svůj vlastní rozpočet.

Rada pro správu soudů je složena z:

  • předsedy Nejvyššího soudu (je rovněž předsedou Rady),
  • pěti soudců jmenovaných na tři roky všemi soudci zasedajícími v plénu (en banc),
  • dvou členů Riigikogu (estonského parlamentu),
  • advokáta jmenovaného Advokátní komorou,
  • nejvyššího státního zástupce nebo jím jmenovaného státního zástupce,
  • veřejného ochránce práv nebo jím jmenovaného zástupce,
  • ministra spravedlnosti nebo jeho zástupce, který se zasedání Rady účastní a má právo hovořit.

Více informací o Radě pro správu soudů naleznete zde.

Hierarchie soudů

Estonská soustava soudů je tvořena třemi úrovněmi:

  • Okresnísprávní soudy jsou soudy prvního stupně.
  • Oblastní soudy (odvolací soudy) jsou soudy druhého stupně.
  • Nejvyšší soud je soud posledního opravného prostředku (kasace).

Okresní soudy, jako obecné soudy, projednávají občanskoprávní i trestní věci (trestné činy a přestupky). Správní soudy jako soudy prvního stupně projednávají ty správní věci, ve kterých jejich příslušnost vyplývá ze zákona. Oblastní soudy jsou soudy druhého stupně, které projednávají odvolání proti rozhodnutím soudů prvního stupně. Nejvyšší soud je vrcholným článkem soudní soustavy, který projednává kasační opravné prostředky proti rozhodnutím oblastních soudů. Nejvyšší soud vykonává rovněž přezkum ústavnosti.

Právní databáze

Všeobecné informace o estonském právním systému jsou k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti.

Přehled estonské soustavy soudů je rovněž k dispozici na internetové stránce věnované soudům.

Je přístup do databáze bezplatný?

Přístup k informacím o estonském právním systému a soustavě soudů je bezplatný.

Poslední aktualizace: 06/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.