Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní systémy soudní moci

Estonsko

Tento oddíl obsahuje přehled soustavy soudů v Estonsku.

Obsah zajišťuje
Estonsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Organizace soudnictví – soustavy soudů

Estonská ústava stanoví, že výkon spravedlnosti náleží výhradně soudům, které jsou při své činnosti nezávislé. Soudy musí vykonávat spravedlnost v souladu s ústavou a dalšími zákony. Podle ústavy mají estonské soudy výlučnou pravomoc k výkonu spravedlnosti. Při plnění svých povinností je soudní moc oddělená od výkonné i zákonodárné moci.

Estonská soustava soudů sestává ze tří úrovní: Okresní soudy a správní soudy jsou soudy prvního stupně. V Estonsku jsou čtyři okresní soudy: soudy v okresech Harju, Viru, Tartu a Pärnu. V Estonsku jsou dva správní soudy: správní soudy ve městech Tallinn a Tartu. Okresní a správní soudy se člení na soudní pracoviště.

Oblastní soudy jsou soudy druhého stupně projednávající odvolání proti rozhodnutím soudů prvního stupně. V Estonsku jsou dva oblastní soudy: oblastní soudy ve městech Tallinn a Tartu.

Nejvyšší soud je vrcholným článkem soudní soustavy, který projednává kasační opravné prostředky proti rozhodnutím soudů druhého stupně. V estonské soustavě soudů nefiguruje samostatný ústavní soud. Povinnosti nejvyššího soudního stupně a přezkumu ústavnosti vykonává Nejvyšší soud.

Správa soudů

Soudy prvního a druhého stupně jsou spravované ministerstvem spravedlnosti společně s Radou pro správu soudů. Rada pro správu soudů je poradním orgánem vytvořeným pro správu soustavy soudů a její činnosti řídí předseda Nejvyššího soudu. Soudy prvního a druhého stupně jsou financovány ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu Ministerstva spravedlnosti. Nejvyšší soud má samostatnou odpovědnost za svou vlastní správu a svůj vlastní rozpočet.

Rada pro správu soudů je složena z:

 • předsedy Nejvyššího soudu (je rovněž předsedou Rady),
 • pěti soudců jmenovaných na tři roky všemi soudci zasedajícími v plénu (en banc),
 • dvou členů Riigikogu (estonského parlamentu),
 • advokáta jmenovaného Advokátní komorou,
 • nejvyššího státního zástupce nebo jím jmenovaného státního zástupce,
 • veřejného ochránce práv nebo jím jmenovaného zástupce,
 • ministra spravedlnosti nebo jím jmenovaného zástupce, který se zasedání Rady účastní a má právo hovořit.

Ministr spravedlnosti může svolávat jednání, nemá však hlasovací právo.

Rada uděluje souhlas ohledně:

 • stanovení územní příslušnosti soudů, struktury soudů, přesné lokalizace soudů a soudních pracovišť, počtu soudců trvale působících u soudů a na soudních pracovištích a počtu laických soudců,
 • jmenování do a předčasnému odvolání z funkce předsedy soudu,
 • určení vnitřních předpisů soudů,
 • určení počtu kandidátů na úřad soudce,
 • stanovení dalších odměn pro vedoucí soudních pracovišť,
 • stanovení postupů pro zpracovávání a poskytování údajů z registru ze soudního informačního systému,
 • stanovení způsobu vyplácení odměny laickým soudcům a její výše.

Rada musí:

 • poskytnout předběžné stanovisko k zásadám použitým při sestavování a změně ročních rozpočtů soudů,
 • poskytnout stanovisko ke kandidátům na uvolněná místa soudce Nejvyššího soudu,
 • poskytnout stanovisko k odvolání soudce,
 • v předstihu projednat zprávu, kterou předseda Nejvyššího soudu předloží parlamentu a která se věnuje správě soudů, výkonu spravedlnosti a jednotnému uplatňování práva,
 • projednat další otázky na návrh předsedy Nejvyššího soudu nebo ministra spravedlnosti.

Hierarchie soudů

Estonská soustava soudů je tvořena třemi úrovněmi:

 • Okresní a správní soudy jsou soudy prvního stupně.
 • Oblastní soudy (odvolací soudy) jsou soudy druhého stupně.
 • Nejvyšší soud je soud posledního opravného prostředku (kasace).

Okresní soudy, jako obecné soudy, projednávají občanskoprávní i trestní věci (trestné činy a přestupky). Správní soudy jako soudy prvního stupně projednávají ty správní věci, ve kterých jejich příslušnost vyplývá ze zákona. Oblastní soudy jsou soudy druhého stupně, které projednávají odvolání proti rozhodnutím soudů prvního stupně. Nejvyšší soud je vrcholným článkem soudní soustavy, který projednává kasační opravné prostředky proti rozhodnutím oblastních soudů. Nejvyšší soud vykonává rovněž přezkum ústavnosti.

Právní databáze

Všeobecné informace o estonském právním systému jsou k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti.

Přehled estonské soustavy soudů je rovněž k dispozici na internetové stránce věnované soudům.

Je přístup do databáze bezplatný?

Přístup k informacím o estonském právním systému a soustavě soudů je bezplatný.

Poslední aktualizace: 03/08/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.