Vnitrostátní systémy soudní moci

Finsko

Tento oddíl nabízí přehled systému soudů ve Finsku.

Obsah zajišťuje
Finsko

Soudnictví – soustavy soudů

Obecně řečeno tvoří finský systém soudnictví:

  • nezávislé soudy, obecné soudy, správní soudy a specializované soudy
  • státní zastupitelství
  • donucovací orgány (viz výkon soudních rozhodnutí)
  • vězeňská služba (odpovědná za výkon trestů odnětí svobody)
  • veřejná právní pomoc, advokáti a licencovaní právní poradci.

Pojem soudnictví může odkazovat pouze na soudy.

V článku 98 finské Ústavy jsou vyjmenovány různé soudy. Obecnými soudy jsou nejvyšší soud, odvolací soudy (apelační soudy) a okresní soudy (soudy prvního stupně). Obecnými správními soudy jsou nejvyšší správní soud a správní soudy.

Nejvyšší soudní moc v občanských a trestních věcech vykonává Nejvyšší soud a ve správních věcech Nejvyšší správní soud. Dva nejvyšší soudy rovněž dohlíží na uplatňování práva v rámci svých kompetencí. Ve Finsku existují rovněž specializované soudy, jejichž povinnosti jsou stanoveny zvláštními zákony.

Nezávislé a autonomní postavení soudců je zajištěno ustanovením Ústavy, které stanoví, že soudce může být z úřadu odvolán pouze na základě soudního rozhodnutí. Soudci nemohou být bez vlastního souhlasu přeloženi k jinému soudu, ledaže by se jednalo o přeložení v rámci reorganizace soustavy soudů.

V článku 21 Ústavy se uvádí, že každý má právo, aby byla jeho věc náležitým způsobem a v přiměřené lhůtě projednána příslušným soudem nebo jiným orgánem. Podle odstavce 2 stejného článku jsou veřejnost soudního řízení, právo být vyslechnut a obdržet odůvodněné rozhodnutí a právo odvolat se proti rozhodnutí zaručeny zákonem – stejně jako ostatní záruky spravedlivého procesu a řádné správy. V článku jsou rovněž stanoveny určité požadavky na kvalitu soudního řízení.

Správa soudů

Mnohé povinnosti a odpovědnosti související se správou soudů a rozvojem soudnictví spadají především do kompetence oddělení soudní správy v rámci ministerstva spravedlnosti.

Další informace

Internetové stránky finského soudnictví obsahují informace o systému soudnictví Finska. Jde o centralizovaný portál, kde lze najít informace o soudech, státních zástupcích, soudních vykonavatelích a právní pomoci.

Naleznete zde například nejnovější judikaturu odvolacích a správních soudů.

Zdarma přístupná databáze Finlex obsahuje judikaturu soudů, zákony Finska v elektronické podobě a překlady finských zákonů a podzákonných právních předpisů.

Poslední aktualizace: 09/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.