Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní systémy soudní moci

Finsko

Tento oddíl nabízí přehled systému soudů ve Finsku.

Obsah zajišťuje
Finsko

Soudnictví – soustavy soudů

Obecně řečeno tvoří finský systém soudnictví:

  • nezávislé soudy, obecné soudy, správní soudy a specializované soudy
  • státní zastupitelství
  • donucovací orgány (viz výkon soudních rozhodnutí)
  • vězeňská služba (odpovědná za výkon trestů odnětí svobody)
  • veřejná právní pomoc, advokáti a licencovaní právní poradci.

Pojem soudnictví může odkazovat pouze na soudy.

V článku 98 finské Ústavy jsou vyjmenovány různé soudy. Obecnými soudy jsou nejvyšší soud, odvolací soudy (apelační soudy) a okresní soudy (soudy prvního stupně). Obecnými správními soudy jsou nejvyšší správní soud a správní soudy.

Nejvyšší soudní moc v občanských a trestních věcech vykonává Nejvyšší soud a ve správních věcech Nejvyšší správní soud. Dva nejvyšší soudy rovněž dohlíží na uplatňování práva v rámci svých kompetencí. Ve Finsku existují rovněž specializované soudy, jejichž povinnosti jsou stanoveny zvláštními zákony.

Nezávislé a autonomní postavení soudců je zajištěno ustanovením Ústavy, které stanoví, že soudce může být z úřadu odvolán pouze na základě soudního rozhodnutí. Soudci nemohou být bez vlastního souhlasu přeloženi k jinému soudu, ledaže by se jednalo o přeložení v rámci reorganizace soustavy soudů.

V článku 21 Ústavy se uvádí, že každý má právo, aby byla jeho věc náležitým způsobem a v přiměřené lhůtě projednána příslušným soudem nebo jiným orgánem. Podle odstavce 2 stejného článku jsou veřejnost soudního řízení, právo být vyslechnut a obdržet odůvodněné rozhodnutí a právo odvolat se proti rozhodnutí zaručeny zákonem – stejně jako ostatní záruky spravedlivého procesu a řádné správy. V článku jsou rovněž stanoveny určité požadavky na kvalitu soudního řízení.

Správa soudů

Mnohé povinnosti a odpovědnosti související se správou soudů a rozvojem soudnictví spadají především do kompetence oddělení soudní správy v rámci ministerstva spravedlnosti.

Další informace

Internetové stránky finského soudnictví obsahují informace o systému soudnictví Finska. Jde o centralizovaný portál, kde lze najít informace o soudech, státních zástupcích, soudních vykonavatelích a právní pomoci.

Naleznete zde například nejnovější judikaturu odvolacích a správních soudů.

Zdarma přístupná databáze Finlex obsahuje judikaturu soudů, zákony Finska v elektronické podobě a překlady finských zákonů a podzákonných právních předpisů.

Poslední aktualizace: 19/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.