Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčina
Swipe to change

Vnitrostátní systémy soudní moci

Německo

Tato část poskytuje přehled soudního systému v Německu.

Obsah zajišťuje
Německo

Organizace soudnictví – systémy soudní moci

Vzhledem k federálnímu uspořádání Spolkové republiky Německo je také soudní systém uspořádán federálně. Soudní pravomoci vykonávají spolkové soudy a soudy 16 spolkových zemí (Länder). Hlavní objem práce spojený se správou soudnictví spočívá na spolkových zemích.

Německý soudní systém se dělí na pět samostatných specializovaných odvětví neboli jurisdikcí:

  • obecná jurisdikce
  • pracovní jurisdikce
  • všeobecná správní jurisdikce
  • fiskální jurisdikce
  • sociální jurisdikce.

Kromě těchto specializovaných jurisdikcí existuje také ústavní jurisdikce, která sestává ze Spolkového ústavního soudu a zemských ústavních soudů.

Přehled systému soudů je uveden na internetových stránkách Německého spolkového ministerstva spravedlnosti.

Správa soudů

Zemské soudy obecně spravují spolková ministerstva spravedlnosti. Na spolkové úrovni je spolkový ministr spravedlnosti zodpovědný za Spolkový soudní dvůr, Spolkový správní soud a Spolkový finanční dvůr. Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí zodpovídá za Spolkový pracovní soud a Spolkový sociální soud.

Zodpovědná ministerstva spravují také nezbytné rozpočtové zdroje. Jedinou výjimku tvoří Spolkový ústavní soud, jemuž byla udělena organizační samospráva jakožto nezávislému ústavnímu orgánu. Jako takový předkládá ke schválení vlastní soudní rozpočet.

Druhy soudů – krátký popis

V Německu je soudní systém rozdělen mezi obecnou jurisdikci a specializované soudy. Obecná jurisdikce zahrnuje občanskou a trestní jurisdikci. Specializované soudy zahrnují správní soudy, finanční soudy, pracovní soudy a sociální soudy. Vedle toho funguje také ústavní jurisdikce, sestávající ze Spolkového ústavního soudu a ústavních soudů jednotlivých zemí.

Hierarchie soudů

Viz hierarchie soudů (přehled) poskytnutá Spolkovým ministerstvem spravedlnosti.

Související odkazy

Stránky německého spolkového ministerstva spravedlnosti

Spolkový soudní dvůr

Spolkový správní soud

Spolkový finanční dvůr

Spolkový pracovní soud

Spolkový sociální soud

Spolkový ústavní soud

Spolkové ministerstvo spravedlnosti

Poslední aktualizace: 14/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.