Upozorňujeme, že výchozí maďarština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní systémy soudní moci

Maďarsko

Tato část poskytuje přehled soudního systému v Maďarsku.

Obsah zajišťuje
Maďarsko

Správa soudů

Předseda Národní justiční kanceláře

Centrální správu soudů řídí předseda Národní justiční kanceláře (NJK), kterému asistují první místopředseda, ostatní místopředsedové a další zaměstnanci kanceláře. Administrativní činnost předsedy NJK je prováděna pod dohledem Národní rady pro soudnictví (NRS). Předseda NJK je odpovědný za ústřední správu a za její účinnost. Svěřené úkoly plní způsobem, který je v souladu s ústavní zásadou soudní nezávislosti. Při výkonu správních pravomocí vydává předseda NJK rozhodnutí, nařízení a doporučení.

Předseda NJK je zvolen dvoutřetinovou většinou poslanců maďarského parlamentu na návrh prezidenta republiky. Předsedou NJK může být pouze soudce.

Národní rada pro soudnictví

Národní rada pro soudnictví (NRS) je orgánem, který dohlíží na ústřední správu soudů. NRS má sídlo v Budapešti a tvoří ji 15 členů. Předseda Nejvyššího soudu (Kúria) je členem NRS, přičemž zbývajících 14 členů je voleno prostou většinou z delegátů (soudců) v tajných volbách na schůzi těchto delegátů. Na první schůzi delegáti zvolí jednoho soudce z odvolacího soudu, pět z obecných soudů, sedm z místních tribunálů a jednoho z pracovního soudu. (Okresní soudy, správní a pracovní soudy zahájí svou činnost dne 1. ledna 2013.)

Organizace soudů

V Maďarské republice vykonávají spravedlnost tyto druhy soudů:

 • Kúria (Nejvyšší soud Maďarské republiky);
 • krajské odvolací soudy (ítélőtáblák);
 • obecné soudy (törvényszékek);
 • okresní soudy (járásbíróságok) a
 • správní a pracovní soudy.

Soudní obvody obecně odpovídají správním obvodům a název soudu uvádí místo, kde má soud sídlo.

Laičtí soudci (nem hivatásos bíró) se při splnění zákonem stanovených podmínek mohou účastnit některých soudních řízení jako přísedící, avšak pouze soudci z povolání mohou vystupovat jako samosoudci (egyesbíró) nebo předsedové senátu (tanácselnök).

Soudce z povolání jmenuje prezident republiky a mohou být odvoláni pouze z důvodů a postupem stanoveným zákonem. Soudci jsou nezávislí a řídí se pouze právními předpisy. Nesmějí být členy politických stran nebo být aktivně politicky činní.

Hierarchie soudů

Okresní soudy, správní a pracovní soudy

Okresní soudy a správní a pracovní soudy projednávají věci v prvním stupni. (Do 31. prosince 2012 projednávají věci v prvním stupni místní a pracovní soudy.)

Správní a pracovní soud projednává věci týkající se soudního přezkumu správních rozhodnutí nebo pracovních poměrů a podobných vztahů (a další věci postoupené mu ze zákona).

V rámci okresních soudů a správních a pracovních soudů lze vytvářet úseky pro projednávání specifických věcí.

Obecné soudy

Obecné soudy projednávají věci v prvním stupni, pokud to stanoví zákon, a dále projednávají opravné prostředky proti rozhodnutím vyneseným místními soudy a pracovními soudy do 31. prosince 2012 nebo okresními soudy a správními a pracovními soudy po 1. lednu 2013.

Obecné soudy jsou rozčleněny do senátů (tanács), úseků a trestních, občanskoprávních, hospodářských, správních a pracovních kolegií (kollégium). Různá kolegia mohou rovněž pracovat kolektivně.

Zvláštní věci jsou projednávány vojenskými tribunály (katonai tanács), které jsou při určených obecných soudech a mají vymezenou oblast příslušnosti.

Krajské odvolací soudy

Krajské odvolací soudy mají sídlo ve městech Debrecín, Szeged, Budapešť, Győr a Pécs. Tyto soudy projednávají odvolání proti rozhodnutím vyneseným místními a obecnými soudy do 31. prosince 2012 nebo okresními a obecnými soudy po 1. lednu 2013 v zákonech stanovených věcech, a projednávají další věci, u kterých to stanoví zákon. Do 31. prosince 2012 projednává odvolání ve věcech správních odvolací soud v Budapešti.

Krajské odvolací soudy mají senáty a trestněprávní a občanskoprávní kolegia. Do 31. prosince 2012 má odvolací soud v Budapešti rovněž pracovněprávní kolegium.

Místní příslušnost

 • Krajský odvolací soud – Szeged: župy Csongrád, Bács-Kiskun a Békés;
 • Krajský odvolací soud – Pécs: župy Baranya, Somogy, Tolna a Zala;
 • Krajský odvolací soud – Debrecín: župy Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-    Nagykun-Szolnok a Szabolcs-Szatmár-Bereg;
 • Krajský odvolací soud – Győr: župy Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas a Zala;
 • Krajský odvolací soud – Budapešť: Budapest, župy Fejér, Heves, Pest a Nográd.

Kúria (Nejvyšší soud)

Kúria je nejvyšším soudním orgánem v Maďarsku a sídlí v Budapešti. Kúria zajišťuje jednotnou aplikaci práva soudy a za tímto účelem přijímá sjednocující stanoviska, která jsou pro všechny soudy závazná.

Předsedu Nejvyššího soudu volí na návrh prezidenta republiky maďarský parlament, a to dvoutřetinovou většinou svých poslanců. Předsedou může být zvolen pouze soudce. Prezident republiky jmenuje místopředsedu Nejvyššího soudu na návrh předsedy Nejvyššího soudu.

Kúria (Nejvyšší soud)

 • projednává opravné prostředky proti rozhodnutím vyneseným obecnými soudy a krajskými odvolacími soudy (v zákonem stanovených případech);
 • projednává žádosti o přezkum (felülvizsgálati kérelem);
 • přijímá sjednocující právní stanoviska (jogegységi határozat), která jsou závazná pro všechny soudy;
 • analyzuje judikaturu v pravomocných rozsudcích, a dohlíží a přezkoumává obecnou rozhodovací praxi soudů;
 • přijímá soudní rozhodnutí a rozsudky zásadního právního významu;
 • rozhoduje o neslučitelnosti vyhlášek místních samospráv se zákony a ruší tyto vyhlášky;
 • přijímá rozhodnutí shledávající, že místní orgány nepřijetím příslušných předpisů porušily povinnost uloženou ze zákona a
 • projednává jiné, zákonem stanové věci.

Nejvyšší soud tvoří soudní a harmonizační senáty (ítélkező és jogegységi tanács), senáty pro místní správu a rozhodnutí zásadního právního významu, jakož i trestněprávní, občanskoprávní a správní kolegia (kollégium) a úseky pro analýzu judikatury.

Poslední aktualizace: 17/11/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.