Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní systémy soudní moci

Irsko

V této části naleznete přehled o soudním systému v Irsku.

Obsah zajišťuje
Irsko

Organizace soudnictví – Irsko

Soudní služba, která je nezávislou právnickou osobou, jež vznikla v listopadu 1999 a byla vládou zřízena v rámci zákona o soudní službě z roku 1998, má tyto zákonné povinnosti:

  1. - spravovat soudy,
  2. - poskytovat podpůrné služby soudcům,
  3. - poskytovat veřejnosti informace o soudním systému,
  4. - zajišťovat, spravovat a provádět údržbu soudních budov a
  5. - zajišťovat zázemí pro uživatele soudů.

Ústava Irska stanoví, že spravedlnost je vykonávána na soudech zřízených zákonem, soudci, které jmenuje prezident na návrh vlády; soudci všech soudů jsou podle ústavy ve výkonu svých soudních funkcí zcela nezávislí. Soudce nemůže být z funkce odvolán, s výjimkou stanovených případů nesprávného chování nebo pracovní neschopnosti a pouze na základě usnesení v obou komorách parlamentu (Oireachtas).

Hierarchie soudů

Ústava popisuje strukturu soudního systému jako systém tvořený soudem konečné instance, kterým je Nejvyšší Soud (Supreme Court), a soudy prvního stupně, které zahrnují Vrchní Soud (High Court) s plnou soudní příslušností pro veškeré trestní a občanskoprávní věci a soudy s omezenou soudní příslušností, obvodní soud (Circuit Court) a okresní soud (District court), které jsou organizovány regionálně.

V souvislosti s trestními řízeními článek 38 uvádí, že „Žádná osoba nesmí být v souvislosti s jakýmkoli obviněním z trestného činu souzena jinak, než v řádném soudním procesu“. Méně závažné trestné činy projednávají soudy, které mohou rozhodovat ve zkráceném řízení, zatímco osoby obviněné ze závažnějších trestných činů nemohou být souzeny bez poroty. Ústava dále počítá se zřízením zvláštních soudů pro zajištění efektivního výkonu spravedlnosti tam, kde na to nestačí obecné soudy.

Veřejnost má volný přístup ke všem soudům vyjma těch, kde je nápis „in camera“, což znamená, že je případ projednáván s vyloučením veřejnosti.

Soudy, které rozhodují o občanskoprávních věcech, jsou organizovány v těchto strukturách:

Nejvyšší soud

Vrchní soud

(se sídlem v Dublinu) odvolací soud

(se sídlem v Dublinu) soud prvního stupně a odvolací soud pro rozhodnutí obvodního soudu a některých dalších tribunálů

Obvodní soud

Okresní soud

(se sídlem v každém z 26 měst jednotlivých hrabství) soud prvního stupně pro nároky až do výše 38 092,14 EUR a odvolací soud pro rozhodnutí okresního soudu a některých dalších tribunálů

(se sídlem ve 24 obvodech)
soud prvního stupně pro nároky až do výše 6 348,69 EUR
(zahrnuje řízení o drobných nárocích u některých nároků spotřebitelů do výše 1 269,74 EUR)

Poslední aktualizace: 18/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.