Vnitrostátní systémy soudní moci

Itálie

V tomto oddílu naleznete přehled o systému soudní moci v Itálii.

Obsah zajišťuje
Itálie

Organizace soudnictví – systémy soudní moci

Italský systém soudní moci je založen na kontinentálním občanském právu.

Funkci soudce a také státního zástupce vykonávají příslušníci soudní moci. Správní úlohu vykonává ministerstvo spravedlnosti.

Soudní funkce lze rozdělit do následujících oblastí:

 • obecné občanskoprávní a trestní
 • správní
 • účetní
 • vojenské
 • daňové

Pravomoc ve správních věcech vykonávají krajské správní soudy (Tribunali Amministrativi Regionali, TAR) a Státní rada (Consiglio di Stato).

Pravomoc v účetních věcech vykonává státní účetní dvůr (Corte dei conti). Úřad jeho nejvyššího státního zástupce má sídlo u stejného soudu.

Pravomoc v daňových věcech vykonávají provinční daňové komise a okresní daňové komise.

Pravomoc ve vojenských věcech vykonávají vojenské soudy, vojenské odvolací soudy, dozorový vojenský soud, vojenští prokurátoři působící při vojenských soudech, generální vojenští prokurátoři působící při vojenských odvolacích soudech a generální vojenský prokurátor působící při kasačním soudu.

Pravomoc v běžných občanskoprávních a trestních věcech vykonávají nižší soudy náležející do systému soudní moci, který je rozdělen na soudce na jedné straně, kteří plní úlohu soudců, a úředníky se soudní pravomocí úřadu státního zástupce na straně druhé, kteří plní úlohu vyšetřovatelů.

Správa soudů

V rámci struktur státní správy pověřuje Ústava správou soudů ministerstvo spravedlnosti, a to kvůli jeho zvláštní funkci, úloze a vztahu k soudní moci.

Po velice obtížné veřejné zkoušce jsou úředníci se soudní pravomocí přiděleni k soudům v určité oblasti soudní pravomoci, podle jejich osobního výběru. Nemohou být přiděleni, povýšeni, odvoláni, převedeni ani potrestáni bez zvážení Nejvyšší rady úředníků se soudní pravomocí (Consiglio Superiore della Magistratura, CSM) a se zvláštními zárukami ochrany.

Všechny záležitosti, které se týkají úředníků se soudní pravomocí, musí zvážit CSM, která chrání nezávislost úředníků se soudní pravomocí a jejich status.

Prezident  Italské republiky je zároveň předsedou CSM.

Ministerstvo spravedlnosti provádí své správní a organizační funkce ve dvou rovinách:

 • v rámci ústředních struktur (dipartimenti), zejména v Římě, a v případě zvláštních oblastí pravomocí také v rámci místních sekcí
 • v soudních funkcích, tribunálech, soudech atd.

Správní sekce nese odpovědnost také za zaměstnance přidělené do justiční služby.

Na nejvyšší pozici v rámci soudů (nebo úřadů státních zástupců) je:

 • vrchní úředník se soudní pravomocí, který je odpovědný za soudcovský sbor a má poslední slovo v rozhodnutích soudu
 • ředitel soudu (dirigente), který má na starost organizování soudních služeb pro veřejnost a interní pomoc soudcům a státním zástupcům. Dirigente je nejvyšší funkcí v rámci zaměstnanců správy.

Druhy soudů – krátký popis

Soudy mají následující strukturu:

První instance

 • smírčí soudci (giudici di pace) – kteří jsou čestní soudci (nikoliv soudci z povolání); projednávají méně závažné občanskoprávní a trestní věci
 • soudy nebo tribunály (tribunali) – projednávají závažnější případy
 • úřad pro trestní věci (ufficio di sorveglianza) – projednává případy v první instanci, které se týkají také trestní justice (otázky vězňů, odsouzení, atd.)
 • soud pro mladistvé (tribunale per i minorenni)

Druhá instance

Odvolání proti prvnímu rozhodnutí na skutečných základech a výklad zákonů:

 • odvolací soudy (corte d’appello)
 • trestní tribunály (tribunale di sorveglianza) – soudy druhé (a v některých zvláštních případech první) instance ve věcech zahrnujících trestní soudnictví

Třetí instance

Získání nápravy újmy na právním postavení zniklé porušením zákona na nejvyšší úrovni:

 • nejvyšší soud (corte di cassazione) – s celkovou pravomocí a konečné instance

V rámci hlavních tribunálů jsou také zvláštní sekce. Porotní soudy (corti d’assise) zasedají v porotě se dvěma soudci z povolání a šesti přísedícími. Přísedící jsou vybíráni ze skupiny občanů, aby tuto funkci zastávali během krátkých funkčních období, spolupracovali a zastupovali různé oblasti společnosti. Tyto soudy rozhodují o závažných trestných činech (vražda, násilný útok se závažnými následky apod.).

Úředníci se soudní pravomocí, kteří v soudních procesech hrají úlohu státních zástupců, jsou

 • vrchní státní zástupci prvního stupně (procuratore della Repubblica presso il Tribunale) a jejich zástupci (sostituti procuratori)
 • vrchní státní zástupci druhého stupně (procuratore generale presso la Corte d’appello) a jejich zástupci (sostituti procuratori generali)
 • nejvyšší státní zástupce při nejvyšším soudu (procuratore generale presso la Corte di cassazione) a jeho zástupci (sostituti procuratori generali)

V Itálii plní úlohu státních zástupců kariérní úředníci se soudní pravomocí, kteří své funkce vykonávají pod dohledem vedoucího svého úřadu. To funguje jako jistý typ hierarchie, která se vztahuje pouze na úřady státních zástupců.

Hierarchie soudů

Soudní pravomoc v občanskoprávních věcech

Soudní pravomoc v trestních věcech

Soudní pravomoc ve věcech mladistvých

Soudní pravomoc ve věci trestního řízení

Stupeň I

Smírčí soudce

Smírčí soudce

Soud pro mladistvé

Úřad pro trestní věci/trestní tribunál

Stupeň II

Tribunál

Tribunál

Specializovaná sekce odvolacího soudu

Trestní tribunál

Odvolací soud

Odvolací soud

Porušení zákona

Nejvyšší soud (nebo kasační soud)

Nejvyšší soud (nebo kasační soud)

Nejvyšší soud (nebo kasační soud)

Nejvyšší soud (nebo kasační soud)

Právní databáze

Internetový portál Ministerstva spravedlnosti Italské republiky obsahuje informace o soudní moci, ministerstvu spravedlnosti, příslušných pravomocích různých úřadů a jejich kontaktní údaje.

Internetový portál Nejvyšší rady úředníků se soudní pravomocí nabízí informace o italském systému soudní moci v italštině, angličtině a francouzštině.

Oba internetové portály jsou přístupné zdarma.

Poslední aktualizace: 18/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.