Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: lotyština
Swipe to change

Vnitrostátní systémy soudní moci

Lotyšsko

V tomto oddílu naleznete přehled systému soudní moci v Lotyšsku.

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

Organizace soudnictví – soustavy soudů

Vedle zákonodárné a výkonné složky státní moci existuje v Lotyšsku nezávislá soudní moc s trojstupňovou soustavou soudů. V souladu s ústavou je výkon soudní moci v Lotyšsku svěřen okresním a městským soudům, krajským soudům a Nejvyššímu soudu a Ústavnímu soudu; a v případě války nebo ohrožení státu rovněž vojenským soudům.

Správa soudů

Podle zákona o soudní moci je hlavním státním orgánem v oblasti správy soudů ministerstvo spravedlnosti.

Ministerstvo spravedlnosti:

  1. může vydávat vnitřní normy pro organizaci administrativní činnost okresních a městských soudů, krajských soudů a oddělení katastru nemovitostí,
  2. může žádat po okresních a městských soudech, krajských soudech a oddělení katastru nemovitostí, aby mu poskytovaly informace potřebné k plnění jeho zákonných povinností,
  3. odpovídá za institucionální řízení okresních a městských soudů, krajských soudů a oddělení katastru nemovitostí,
  4. provádí kontroly na okresních a městských soudech, krajských soudech a odděleních katastru nemovitostí.

Soudní kancelář (Tiesu administrācija) organizuje a zajišťuje administrativní činnosti v rámci okresních a městských soudů, krajských soudů a oddělení katastru nemovitostí. Je podřízena ministru spravedlnosti, který jedná prostřednictvím ministerstva spravedlnosti.

Nejvyšší soud (Augstākā tiesa) není administrativně propojen s okresními a městskými soudy nebo krajskými soudy. Předseda Nejvyššího soudu organizuje činnost Nejvyššího soudu. V rámci Nejvyššího soudu byla pro výkon této funkce zřízena zvláštní kancelář, správa Nejvyššího soudu (Augstākās tiesas Administrācija).

Rada pro soudnictví (Tieslietu padome) je kolektivním orgánem, který se účastní vytváření politiky a strategie soudnictví a zdokonalování způsobu organizace činnosti soudní soustavy.

Druhy soudů – krátký popis a hierarchie

Obecné soudy: soudy prvního stupně a odvolací soudy

Okresní a městské soudy (rajonu (pilsētu) tiesas) jsou soudy prvního stupně pro občanské, trestní a správní věci. Okresní nebo městské soudy mohou mít strukturální jednotky, tj. soudní pracoviště umístěná na různých místech v rámci územního obvodu soudní příslušnosti daného okresu nebo města. Okresní nebo městské soudy mohou mít oddělení katastru nemovitostí. Oddělení katastru nemovitostí spravuje katastr nemovitostí (kam se zapisují nemovité věci a práva s nimi související) a projednává nároky z nesporného výkonu rozhodnutí, platebních příkazů a schvaluje veřejné dražby.

Krajské soudy (apgabaltiesa) jako odvolací soudy projednávají občanské, trestní a správní věci v senátu tvořeném třemi soudci krajského soudu. Krajské soudy mohou mít strukturální jednotky, tj. soudní pracoviště umístěná na různých místech v rámci územního obvodu soudní příslušnosti daného krajského soudu.

Podle zákona o soudní moci mohou v případě výjimečného nebo válečného stavu zasedat vojenské soudy. Podle zákona o vojenských soudech jsou tyto soudy vytvořeny na příkaz ministerstva spravedlnosti. V tomto případě zahájí činnost jeden nebo více vojenských soudů prvního stupně a jeden odvolací vojenský soud.

Nejvyšší soud

Nejvyšší soud (Augstākā tiesa) se skládá ze Senátu tvořeného třemi odděleními (departamenti) (občanské věci, trestní věci a správní věci) a dvou komor (palātas) (občanské věci a trestní věci). Nejvyšší soud projednává jako kasační soud opravné prostředky omezené na právní otázky (kasācijas instance), nestanoví-li zákon jinak. Do 31. prosince 2014 měl Nejvyšší soud dvě komory (občanské věci a trestní věci), avšak od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2016 má pouze komoru pro občanské věci.

Plenární zasedání (plēnums) je valné shromáždění soudců Nejvyššího soudu. Plenární zasedání rozhoduje o aktuálních otázkách výkladu ustanovení právních předpisů. Na plenárním zasedání jsou rovněž voleni členové kárného tribunálu (Disciplinārtiesa). Kárný tribunál je tvořen šesti soudci z oddělení Nejvyššího soudu. Kárný tribunál je svoláván k přezkumu zákonnosti rozhodnutí kárné justiční komise (Tiesnešu disciplinārkolēģija). Aktuální otázky výkladu ustanovení právních předpisů lze rozhodovat, v zájmu zajištění jednotné aplikace práva, nejen na plenárním zasedání Nejvyššího soudu, ale rovněž na plenárním zasedání příslušné komory nebo oddělení.

Ústavní soud (Satversmes tiesa) je nezávislý soudní orgán, který posuzuje ústavnost zákonů a jiných právních aktů v případech vymezených v ústavě a v zákoně o Ústavním soudu. Rozhoduje rovněž další věci, které mu k rozhodování svěřuje zákon o Ústavním soudu.

Právní databáze

V Lotyšsku jsou k dispozici tyto právní databáze:

  1. Internetová stránka ministerstva spravedlnosti obsahuje základní informace o soustavě soudů, souvisejících profesích (notáři, soudní exekutoři) a odkazy na další internetové stránky, kde lze najít informace o soudnictví.
  2. Národní portál Latvija.lv.

Portál „Latvija.lv“ je bránou k internetovým zdrojům ústředních a místních orgánů státní správy. Informace v portálu jsou tříděny podle témat.

Oddíl portálu, který je věnován elektronickým službám (E-pakalpojumi), umožňuje přístup k obecně poskytovaným elektronickým službám, které jsou založeny na centralizované infrastruktuře. Tato část portálu zahrnuje virtuální pracovní prostor, kde může uživatel žádat a získat elektronické služby ústředních a místních orgánů státní správy, sledovat vývoj své věci týkající se elektronických služeb a získat informace o výsledku věci.

Část portálu pro vyhledávání služeb („katalog služeb“, Pakalpojumu katalogs) je ústředním přístupovým bodem ke službám ústředních a místních orgánů státní správy. Prostřednictvím tohoto katalogu lze získat základní informace o službách ústředních a místních orgánů státní správy, o podmínkách pro žádosti o tyto služby a pro jejich obdržení, o případných poplatcích za poskytnutí služby a popis těchto služeb. V popisu elektronické služby je odkaz na příslušný zdroj (informace, internetová stránka, přímý odkaz nebo elektronická služba). Uživatelé mohou získat přístup k informacím buď z katalogu služeb, který je rozdělen podle různých životních situací, nebo využitím vyhledávacích funkcí portálu. Obsah centralizovaného katalogu služeb je spravován orgány státní správy, které služby poskytují.

Cílem portálu Latvija.lv je poskytovat veřejnosti v Lotyšsku a v zahraničí přístup k internetovým zdrojům lotyšských orgánů státní správy a centralizované místo pro přístup k elektronickým službám různých institucí.

Přístup na portál je zdarma.

Odkazy

Portál lotyšských soudů, Nejvyšší soud, Ústavní soud Lotyšské republiky, soudní kancelář, ministerstvo spravedlnosti

Poslední aktualizace: 27/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.