Vnitrostátní systémy soudní moci

Litva

Tato část poskytuje přehled soudů v Litvě.

Obsah zajišťuje
Litva

Organizace soudnictví. Systém soudní moci

V Litvě je 22 obecných soudů a tři zvláštních (správních) soudů.

Správa soudů

Valná hromada soudců (Visuotinis teisėjų susirinkimas) je nejvyšší orgán soudní autonomie, který zahrnuje všechny soudce v Litvě.

Litevská Soudní rada (Teisėjų taryba) je výkonným orgánem soudní autonomie. Sestává z 23 členů a zajišťuje nezávislost soudů a soudců.

Čestný soudní dvůr (Teisėjų garbės teismas) je institucí soudní autonomie, který projednává disciplinární případy soudců a žaloby soudců na urážku na cti.

Národní správa soudů (Nacionalinės teismų administracija) zajišťuje, aby soudní instituce fungovaly účinně, a pomáhá zaručit nezávislost soudů a soudců a organizační autonomii soudů.

Poslední aktualizace: 07/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.