Vnitrostátní systémy soudní moci

Lucembursko

V tomto oddíle najdete přehled o uspořádání soudnictví v Lucembursku.

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Organizace soudnictví – soustavy soudů

Soudní systém Lucemburského velkovévodství se dělí na obecné soudnictví a správní soudnictví. Vedle těchto dvou systémů dále působí Ústavní soud (Cour constitutionnelle).

Obecné soudy

Ústava ukládá soudům výkon soudní moci a uplatňování obecných nařízení a předpisů, jestliže jsou v souladu se zákony.

1. Obecné soudy

  • Nejvyšší soud

Nejvyšším soudním orgánem je Nejvyšší soudní dvůr (Cour supérieure de Justice), který zahrnuje kasační soud (Cour de Cassation) a odvolací soud (Cour d’Appel), jakož i nejvyšší státní zastupitelství (Parquet Général). Má sídlo v Lucemburku.

  • Obvodní soudy

Lucemburské velkovévodství je rozděleno na dva soudní obvody (arrondissements judiciaires), v každém z nich působí obvodní soud (Tribunal d’Arrondissement): jeden v Lucemburku a jeden v Diekirchu.

  • Smírčí soudy

Existují tři smírčí soudy (justices de paix), jeden v Lucemburku, jeden v Esch-sur-Alzette (soudní obvod Lucemburk) a jeden v Diekirchu (soudní obvod Diekirch).

2. Specializované soudy

  • Nejvyšší rada pro sociální pojištění

Nejvyšší rada pro sociální pojištění (Conseil supérieur de la sécurité sociale) sestává z předsedy, dvou přísedících soudců, jednoho přísedícího zastupujícího zájmy zaměstnavatelů a jednoho přísedícího zastupujícího zájmy zaměstnanců.

  • Rozhodčí rada pro otázky sociálního zabezpečení

Rozhodčí rada pro otázky sociálního zabezpečení (Conseil arbitral de la sécurité sociale) sestává z předsedy, jednoho přísedícího zastupujícího zájmy zaměstnavatelů a jednoho přísedícího zastupujícího zájmy zaměstnanců.

Soudy správního soudnictví

  • Správní soud

Správní soud (Cour administrative) sestává z jednoho oddělení o třech soudcích.

  • Správní soud první instance

Správní soud první instance (Tribunal administratif) sestává ze čtyř oddělení o třech soudcích.

Právní databáze

Informace o Ministerstvu spravedlnosti, právnických povoláních, právních předpisech, soudech, věznicích, službách občanům, formulářích a novinkách jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Je přístup do této databáze bezplatný?

Ano, přístup do této databáze je bezplatný.

Související odkazy

Legilux

Portál soudnictví

Soudy správního soudnictví

Ministerstvo spravedlnosti

Lucemburská vláda

Poslední aktualizace: 24/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.