Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní systémy soudní moci

Lucembursko

V tomto oddíle najdete přehled o uspořádání soudnictví v Lucembursku.

Obsah zajišťuje
Lucembursko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Organizace soudnictví – soustava soudů

Soudní systém Lucemburského velkovévodství se rozděluje na obecné soudnictví a správní soudnictví. K těmto dvěma systémům soudnictví se dále připojuje Ústavní soud.

Obecné soudy

Ústava ukládá soudům výkon soudní moci a aplikaci podzákonných vyhlášek a předpisů, jestliže jsou v souladu se zákony.

1. Soudy obecného soudnictví

  • Nejvyšší soudní dvůr (Cour supérieure de justice)

Nejvyšším soudním orgánem je Nejvyšší soudní dvůr, který zahrnuje kasační soud (Cour de Cassation) a odvolací soud (Cour d'Appel), jakož i nejvyšší státní zastupitelství (Parquet Général). Má sídlo v Lucemburku.

  • Obvodní soudy (Tribunaux d'arrondissement)

Lucemburské velkovévodství je rozděleno na 2 soudní obvody, v každém z nich se nachází obvodní soud, jeden v Lucemburku a jeden v Diekirchu.

  • Smírčí soudy (Justices de Paix)

Existují 3 smírčí soudy, jeden v Lucemburku, jeden v Esch-sur-Alzette (soudní obvod Lucemburk) a jeden v Diekirchu (soudní obvod Diekirch).

2. Specializované soudy

  • Nejvyšší rada pro sociální pojištění (Conseil supérieur des assurances sociales)

Nejvyšší rada se skládá z předsedy, dvou přísedících jmenovaných z řad soudců a dvou zástupců instituce Caisse nationale de santé – CNS.

  • Rozhodčí rada (Conseil arbitral)

Rozhodčí rada pro sociální pojištění se skládá z předsedy a dvou zástupců CNS.

Soudy správního soudnictví

Správní soudní dvůr (Cour administrative)

Správní soudní dvůr se skládá z 5 soudců a zahrnuje pouze jeden tříčlenný senát.

Správní soud (Tribunal Administratif)

Správní soud se skládá z 10 soudců a zahrnuje 3 senáty, které zasedají v počtu 3 soudců.

Právní databáze

Informace o Ministerstvu spravedlnosti, právnických povoláních, právních předpisech, soudech, věznicích, službách pro občany, formulářích a novinkách jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Je přístup do databáze zdarma?

Ano, přístup do databáze je zdarma.

Související odkazy

Legilux

Portál soudnictví

Soudy správního řádu

Ministerstvo spravedlnosti

Lucemburská vláda

Poslední aktualizace: 04/02/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.