Vnitrostátní systémy soudní moci

Malta

Tento oddíl poskytuje přehled o soudním systému na Maltě.

Obsah zajišťuje
Malta

Organizace soudnictví – soustavy soudů

Soustava soudů na Maltě je v zásadě dvouúrovňový systém sestávající ze soudu první instance, jemuž předsedá soudce nebo smírčí soudce (magistrate), a odvolacího soudu. Odvolací soud ve své vyšší příslušnosti se skládá ze tří soudců a projednává opravné prostředky proti rozsudkům soudu první instance, kterému předsedá soudce. Odvolacímu soudu v jeho nižší příslušnosti předsedá jeden soudce a projednává opravné prostředky proti rozsudkům soudu první instance, kterému předsedá smírčí soudce. Dále existují různé soudy (tribunály), které se zabývají specifickými oblastmi práva a mají různé stupně kompetencí. O téměř všech opravných prostředcích proti rozhodnutím vydaným těmito tribunály rozhoduje odvolací soud ve své nižší příslušnosti, zatímco o jiných rozhoduje odvolací soud ve své vyšší příslušnosti.

Generální ředitel (soudů), kterého jmenuje předseda vlády, je odpovědný za správu soudů. S ním spolupracuje vedoucí kanceláře občanskoprávních soudů a tribunálů, vedoucí kanceláře trestních soudů a tribunálů, vedoucí kanceláře (soudů a tribunálů ostrova Gozo) a ředitel (podpůrných služeb).

Generální ředitel (soudů) je odpovědný za řízení a správu odboru soudů včetně rejstříků, archivů a dalších služeb a odboru soudů rovněž předsedá. Všichni výkonní soudní úředníci plnící povinnosti v rámci odboru soudů se řídí pokyny generálního ředitele (soudů) a zodpovídají se mu.

Typy soudů – stručný popis

V následující tabulce naleznete stručný popis všech soudů.

Hierarchie soudů

Odvolací soud

Druhý stupeň

Odvolací

Odvolací soud projednává opravné prostředky proti rozsudkům občanskoprávních soudů vydaným v jejich vyšší i nižší příslušnosti.

i) Tento soud projednává opravné prostředky proti rozsudkům prvního dvora občanskoprávního soudu a proti rozsudkům občanskoprávního soudu (úsek pro věci rodinného práva).

ii) Tento soud rovněž projednává opravné prostředky proti rozsudkům smírčího soudu (Court of Magistrates) v občanskoprávních věcech v jeho příslušnosti, tribunálu pro drobné nároky (Small Claims Tribunal) a správních soudů.

i) Soud je tvořen třemi soudci.

ii) Soud je tvořen samosoudcem.

Trestní odvolací soud

Druhý stupeň

Odvolací

Tento soud ve své vyšší příslušnosti projednává opravné prostředky osob odsouzených trestním soudem.

Tento soud ve své nižší příslušnosti projednává opravné prostředky týkající se věcí, které rozhodl smírčí soud při výkonu pravomoci trestního soudu.

Soud je tvořen třemi soudci.

Soud je tvořen samosoudcem.

Trestní soud

První stupeň

Tento soud jakožto trestní soud projednává trestní věci, které přesahují pravomoc smírčího soudu.

V jeho čele stojí soudce, který může zasedat spolu s devítičlenou porotou.

Občanskoprávní soud:

První dvůr občanskoprávního soudu

Občanskoprávní soud (úsek dobrovolné soudní příslušnosti)

Občanskoprávní soud (úsek pro věci rodinného práva)

První stupeň

První dvůr občanskoprávního soudu (First Hall of the Civil Court) se zabývá veškerými věcmi občanskoprávní a/nebo obchodní povahy, které přesahují pravomoc smírčího soudu. Ve své ústavní příslušnosti projednává rovněž věci týkající se porušení lidských práv a základních svobod chráněných ústavou a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.

Úsek dobrovolné soudní příslušnosti (Voluntary Jurisdiction Section) občanskoprávního soudu je soudem dobrovolné soudní příslušnosti a je odpovědný za rozhodování o zbavení nebo omezení svéprávnosti osob postižených duševní poruchou, jmenování zákonných zástupců pro tyto osoby, zahajování dědických řízení a potvrzování vykonavatelů závěti. Poskytuje rovněž úschovnu pro tajné závěti.

Tento soud (Family Section) projednává všechny rodinné věci, jako např. zneplatnění manželství, odluku, rozvod, výživné a svěření dětí do péče.

Soudu předsedá soudce.

Soudu předsedá soudce.

Soudu předsedá soudce.

Smírčí soud (Court of Magistrates)

První stupeň

V oblasti občanskoprávních věcí má smírčí soud pouze nižší příslušnost prvního stupně, která se všeobecně omezuje na nároky nepřevyšující 15 000 EUR.

V trestní oblasti má tento soud dvojí příslušnost: jako trestní soud pro věci spadající do jeho příslušnosti a jako vyšetřovací soud, pokud jde o trestné činy spadající do příslušnosti trestního soudu.

i) Trestní soud – rozhoduje ve věci všech trestných činů, za něž lze uložit trest odnětí svobody nejvýše šest měsíců.

ii) Vyšetřující soud – soud provádí přípravná řízení ve věci závažných trestných činů a následně předává věc nejvyššímu státnímu zástupci. Pokud obžalovaný nevznese námitku, může nejvyšší státní zástupce předat věci, které jsou postižitelné nejvýše deseti lety odnětí svobody, zpět smírčímu soudu, aby je projednal a vynesl rozsudek.

Soudu předsedá smírčí soudce.

Smírčí soud pro ostrov Gozo (Court of Magistrates for Gozo)

První stupeň

V občanskoprávní oblasti má smírčí soud pro ostrov Gozo dvojí příslušnost:

nižší příslušnost srovnatelnou s příslušností, jakou vykonává totožný soud na Maltě, a vyšší příslušnost, která je stejná, jako má první dvůr občanskoprávního soudu, s výjimkou jeho ústavní příslušnosti, a jako má občanskoprávní soud (úsek dobrovolné soudní příslušnosti).

V trestní oblasti má smírčí soud pro Gozo stejnou pravomoc jako smírčí soud, jedná-li jako trestní soud a vyšetřovací soud.

Soudu předsedá smírčí soudce.

Soud pro mladistvé (Juvenile Court)

První stupeň

Soud pro mladistvé projednává obvinění proti nezletilým osobám mladším 16 let, projednává další řízení s nimi spojená a rovněž může vydávat soudní příkazy týkající se péče.

V jeho čele stojí smírčí soudce a dva členové.

Tribunál pro drobné nároky (Small Claims Tribunal)

První stupeň

Tento tribunál ve zkráceném řízení projednává podle práva a zásad spravedlnosti drobné nároky nepřevyšující 5 000 EUR.

Soudu předsedá rozhodce (adjudicator).

Právní databáze

Oficiální vládní internetové stránky Ministerstva spravedlnosti, kultury a samosprávy poskytují různé služby on-line. Tyto stránky v maltštině a angličtině obsahují informace o Ministerstvu pro spravedlnost a vnitřní věci a dále o soudech, soustavě soudů a judikatuře, nejvyšším státním zastupitelství, soudních službách a právních službách.

Níže jsou uvedeny odkazy na různé soudní a právní služby.

Ministerstvo spravedlnosti, kultury a samosprávy

Soudní služby

Soudní služby – Sentenzi Online

Soudní služby – soudní řízení

Soudní služby – přehled soudních řízení

Soudní služby – statistika

Soudní služby – soudní dražby

Soudní služby – občanskoprávní formuláře (v maltštině)

Soudní znalci

Právní služby (sbírka zákonů Malty)

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.