Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní systémy soudní moci

Nizozemsko

V tomto oddílu naleznete přehled systému soudní moci v Nizozemsku.

Obsah zajišťuje
Nizozemsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Organizace soudnictví – systém soudní moci

Správa soudů

Rada pro soudnictví je součástí systému soudní moci, ale sama se výkonem soudní moci nezabývá. Od ministerstva spravedlnosti převzala odpovědnost za plnění řady povinností. Tyto povinnosti jsou provozní povahy a patří mezi ně přidělování prostředků z rozpočtu, dohled na finančním řízením, personální politika, informační a komunikační technologie a správa budov. Rada poskytuje soudům podporu při plnění jejich povinností v těchto oblastech. Je rovněž pověřena úkolem přispívat ke zkvalitňování soudnictví a vyjadřovat se k nové legislativě, jež se dotýká způsobu výkonu soudní moci. Rada rovněž vystupuje jako mluvčí soudní moci ve veřejné a politické diskusi.

Úkoly, jimiž je Rada pověřena, se týkají provozních záležitostí (v nejširším smyslu slova), rozpočtových záležitostí a kvalitativních aspektů výkonu soudní moci.

Rada hraje stěžejní roli, pokud jde o přípravu, realizaci a vyúčtování rozpočtu soudnictví. Rozpočtový systém je založen na systému měření nápadu věcí u soudů, který rada aplikuje. Rada podporuje a dohlíží na vývoj provozních postupů v rámci každodenního fungování soudů. Těmito konkrétními úkoly jsou personální politika, správa budov, informační a komunikační technologie a externí záležitosti. Rada má řadu formálních zákonných pravomocí, které jí umožňují tyto povinnosti plnit. Rada je například oprávněna vydávat závazné obecné pokyny, pokud jde o provozní politiku, přestože upřednostňuje výkon této pravomoci v co nejmenším rozsahu.

Rada je zodpovědná za nábor, výběr a vzdělávání justičních a soudních úředníků. Povinnosti v těchto oblastech plní v těsné spolupráci se soudními radami. Rada může významným způsobem zasahovat do jmenování členů soudní rady.

Mezi povinnosti rady ve vztahu ke kvalitě soudnictví patří podpora jednotné aplikace práva a zvyšování kvality výkonu soudní moci. Vzhledem ke spojitosti s obsahem soudních rozhodnutí nemá rada v této oblasti žádné závazné pravomoci.

Rada má také obecnou poradní povinnost. Poskytuje poradenství vládě ohledně nových zákonů, které se dotýkají soudnictví. Tento proces se uskutečňuje formou probíhajících jednání se členy soudních rad.

Přestože Rada disponuje určitými formálními pravomocemi, nemělo by být na vztah mezi Radou a soudy nahlíženo jako na vztah podřízenosti a nadřízenosti. Rada si sama stanovila primární cíl v poskytovat podporu soudům při plnění jejich povinností. Aby zajistila, že nejrůznější povinnosti budou řádně splněny, účastní se Rada pravidelných konzultací s předsedy soudů, provozními řediteli, vedoucími úseků a zastupitelským výborem (poradní orgán složený ze zástupců jednotlivých soudů).

Druhy soudů – krátký popis

Okresní soudy

Nizozemsko je rozděleno na 11 okresů a každý z nich má svůj vlastní soud. Do pravomoci a příslušnosti každého soudu spadá řada obvodů. Okresní soud se skládá z nejvýše pěti úseků. Mezi ně vždy patří správní úsek, občanskoprávní úsek, trestní úsek a obvodní úsek. Věci z oblasti rodinného práva a věci týkající se mladistvých jsou často zařazeny do zvláštního úseku; to někdy platí i pro řízení ve věcech cizinců. Rozhodování o těchto otázkách je na uvážení řízení soudu.

Úseky

Obvodní

Projednávání případů běžných občanů u obvodního úseku je poměrně jednoduché. To znamená, že mají právo vystupovat ve svých vlastních řízeních sami a nepotřebují advokáta, aby je u soudu zastupoval. Pokud jde o občanské právo, soudce obvodního úseku se zabývá všemi případy týkajícími se nájmů, koupě na splátky a zaměstnání, jakož i všemi spory, které se týkají částek nižších než 25 000 EUR.

V oblasti trestního práva se soudce obvodního úseku zabývá pouze přestupky, resp. méně závažnými trestnými činy. Často se jedná o případy, v nichž policie nebo státní zástupce navrhli narovnání. Pokud obviněný odmítne takový návrh přijmout, dostane se případ k soudci obvodního úseku. Soudce obvodního úseku obvykle vyhlásí rozsudek ústně bezprostředně po jednání.

Trestní právo

Soudci na úseku trestního práva se zabývají všemi trestními věcmi, které nespadají do pravomoci soudce obvodního úseku. V těchto věcech může být vedeno jednání před samosoudcem nebo před trojčlenným senátem sestávajícím ze tří soudců. Senátní rozhodování se týká složitějších případů a všech případů, v nichž státní zástupce požaduje trest odnětí svobody v délce trvání přesahující jeden rok.

Občanské právo / rodinné právo

Občanskoprávní úsek se rovněž zabývá případy, které nejsou výslovně přiděleny soudci obvodního úseku. Většinu z nich rozhoduje samosoudce, ale i zde existují tříčlenné senáty sestávající ze tří soudců, které se zabývají složitějšími případy. Řada okresních soudů má zvláštní úsek pro rodinné věci a záležitosti mladistvých, je-li počet těchto případů vysoký.

Správní právo

Až na několik málo výjimek jsou spory týkající se správního práva rozhodovány okresními soudy; v mnoha případech předchází jednání na úseku správního práva námitkové řízení vedené u orgánů veřejné správy. V těchto případech obvykle rozhoduje samosoudce, ale i zde může okresní soud rozhodnout o jmenování tří soudců pro takový případ, který je složitý nebo se týká zásadních otázek. Pokud není u předmětného okresního soudu zvláštní úsek pro vyřizování případů týkajících se cizineckého práva, zabývá se těmito případy úsek správního práva nebo jeho podúsek. V případech týkajících se státních zaměstnanců a otázek sociálního zabezpečení je odvolání záležitostí pro specializovaný odvolací soud – Ústřední tribunál pro odvolání – a, ve většině ostatních případů, pro Oddělení správního soudnictví Státní rady.

Odvolací soudy

Zmíněných 11 okresů je pro účely jurisdikce odvolacích soudů rozděleno do čtyř oblastí, které mají na starosti čtyři odvolací soudy: Haag a Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden a Hertogenbosch. Pokud jde o trestní a občanské právo, zabývají se soudci odvolacích soudů pouze těmi případy, v nichž bylo odvolání podáno proti rozsudku vydanému okresním soudem. Odvolací soud opakovaně přezkoumá skutkový stav věci, na jehož základě si utvoří vlastní závěry. Ve většině případů je možné podat proti rozhodnutí odvolacího soudu dovolání (kasační stížnost) k Nejvyššímu soudu Nizozemského království. Kromě trestních a občanských věcí se odvolací soud také zabývá odvoláními proti daňovým výměrům, a to v rámci pravomoci tohoto soudu jako soudu správního.

Specializované soudy

Ústřední tribunál pro odvolání je odvolací instancí, která se zabývá především oblastmi práva týkajícími se sociálního zabezpečení a státní služby. V těchto odvětvích je nejvyšším soudní instancí. Tento tribunál má sídlo v Utrechtu.

Tribunál pro odvolání ve věcech obchodu a průmyslu je specializovaným správním soudem, který rozhoduje spory v oblasti sociálně ekonomického správního práva. Kromě toho tribunál pro odvolání rozhoduje i o odvoláních týkajících se specifických zákonů, například zákona o hospodářské soutěži a zákona o telekomunikacích. Tento tribunál má sídlo v Haagu.

Nejvyšší soud

Nejvyšší soud Nizozemského království se sídlem v Haagu přezkoumává, zda soudy nižších stupňů při rozhodování řádně aplikovaly právo. V této fázi se již nepřezkoumává skutkový stav věci zjištěný soudem nižší instance. Dovolání (kasační stížnost) má proto významnou úlohu, jelikož podporuje sjednocování práva.

Právní databáze

Informace lze nalézt na webových stránkách o uspořádání soudní moci v Nizozemsku.

Judikaturu lze vyhledávat v některé z databází právní databáze.

Je přístup do těchto databází zdarma?

Ano, přístup je zdarma.

Související odkazy

Rechtspraak

Poslední aktualizace: 07/03/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.