V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Vnitrostátní systémy soudní moci

Severní Irsko

V této části naleznete přehled soudní soustavy v Severním Irsku.

Obsah zajišťuje
Severní Irsko

Organizace soudnictví – soudní soustava

Ve Spojeném království existují tři jurisdikce: Anglie a Wales, Skotsko a Severní Irsko.

Druhy soudů – krátký popis

Nejvyšší soud (Supreme Court)

V roce 2009 převzal nový Nejvyšší soud Spojeného království pravomoci  odvolacího výboru Sněmovny lordů. Převzal  dále  přenesené pravomoci Právního výboru Královské rady (Judicial Committee of the Privy Council), což je nejvyšší odvolací soud v některých zemích Britského společenství, zámořských teritoriích Spojeného království a britských závislých územích.

Nejvyšší soud je konečným odvolacím soudem ve Spojeném království pro trestní i občanskoprávní věci, avšak právo na odvolání k nejvyššímu soudu se nevztahuje na skotské trestní věci. V  takových případech bude obvykle umožněno podat odvolání k nejvyššímu soudu pouze tehdy, jedná-li se o právní otázky veřejného významu.

Odvolací soud (Court of Appeal)

Odvolací soud projednává odvolání proti rozhodnutím v trestních věcech korunního soudu (Crown Court) a odvolání proti rozhodnutím v občanskoprávních sporech vrchního soudu (High Court).

Vrchní soud (High Court)

Vrchní soud se zabývá občanskoprávními spory, projednává odvolání v trestních věcech a dále má pravomoc přezkoumávat žaloby fyzických osob nebo organizací pro zjištění, zda jednaly legálně a spravedlivě. Vrchní soud se obvykle zabývá věcmi, kde hodnota nároku přesahuje 30 000 GBP. Za jistých okolností může vrchní soud postoupit případ s hodnotou nároku přesahující 30 000 GBP soudu hrabství (county court) a podobně může soud hrabství postoupit případ s hodnotou nároku nižší než 30 000 GBP vrchnímu soudu.

Vrchní soud má tři úseky (Divisions), a to:

 • Rodinný soud (Family Division)  –
  zabývá se složitými případy sporných rozvodů, svěření do péče, adopce, domácího násilí, atd. Dále se zabývá odvoláními proti rozsudkům nižších/smírčích soudů a soudů hrabství v manželských sporech, záležitostmi osob, které jsou duševně nemocné, a jednoduchými pozůstalostními věcmi.
 • Královský soud (Queens Bench Division)  –
  zabývá se vysokými a/nebo složitými nároky na náhradu škody. Zabývá se také omezeným počtem odvolání proti rozhodnutím nižších/smírčích soudů nebo korunních soudů, přezkoumává žaloby organizací pro zjištění, zda jednaly legálně a projednává žaloby a spory pro urážku na cti.
 • Soud Lorda kancléře (Chancery Division) –
  zabývá se záležitostmi správy cizího majetku, napadnutými závěťmi, likvidací obchodních společností, hypotékami, charitativními ústavy, spornými daňovými případy (obvykle týkající se daně z příjmů) apod.

Korunní soud (Crown Court)

Korunní soud se zabývá těmito typy věcí:

 • Závažnější trestné činy, které budou projednávány soudcem a ve většině případů porotou
 • Odsuzující rozsudky nižších/smírčích soudů, které jsou postoupeny korunnímu soudu k uložení trestu.

Tresty odnětí svobody a peněžité tresty ukládané korunním soudem jsou přísnější než tresty ukládané nižšími/smírčími soudy.

Soud hrabství (County Court)

Soudy hrabství se zabývají občanskoprávními spory, které jsou projednávány samosoudcem nebo okresním soudcem. Soud hrabství se obvykle zabývá věcmi, jejichž hodnota nároku nepřesahuje 30 000 GBP (nebo 45 000 GBP v majetkových záležitostech). Věci s vyšší hodnotou nároku jsou projednávány Vrchním soudem – viz výše. Veškeré nároky plynoucí z regulovaných úvěrových smluv musí být zahájeny u soudu hrabství bez ohledu na jejich hodnotu.

Příklady věcí, kterými se zabývá soud hrabství:

 • Spory mezi pronajímatelem a nájemcem: například držba (vystěhování), dlužné nájemné, opravy
 • Spotřebitelské spory: například vadné zboží nebo služby
 • Nároky plynoucí z újmy na osobě (újmy v důsledku nedbalosti): například dopravní nehody, pády v důsledku poškozeného povrchu chodníku, pracovní úrazy
 • Případy nesporných rozvodů, ovšem pouze u některých soudů hrabství
 • Případy rasové diskriminace a diskriminace na základě pohlaví
 • Problémy týkající se dluhů: například věřitel se domáhá zaplacení
 • Pracovněprávní problémy: například dlužná mzda nebo plat nebo odstupné namísto výpovědní lhůty
 • Odvolání proti rozsudkům nižších/smírčích soudů, které jsou projednávány soudcem (a alespoň 2 laickými soudci, je-li obžalovaným mladistvý)

Případy drobných žalobních nároků

Drobné žalobní nároky jsou také projednávány soudem hrabství. Drobný žalobní nárok obvykle zahrnuje nárok, jehož hodnota nepřevyšuje 3 000 GBP.

Nižší/smírčí soud (Magistrates’ Court)

Nižší/smírčí soudy se zabývají trestními věcmi a některými občanskoprávními spory. Případy jsou projednávány okresním soudcem (nižšího/smírčího soudu).

 • Trestní věci projednávané nižším/smírčím soudem
  Soudy se zabývají trestnými činy, kde obžalovaný nemá právo na řízení před porotou. Tyto trestné činy jsou známé jako trestné činy, které je možno soudit souhrnně (summary offences). Za trestné činy, které je možno soudit souhrnně, lze uložit maximálně trest odnětí svobody na 6 měsíců a/nebo peněžitý trest do výše 5 000 GBP.
  Nižší/smírčí soudy se dále zabývají trestnými činy, kde si obžalovaný může vybrat řízení před porotou, avšak rozhodne se pro projednání svého případu nižším/smírčím soudem. Zvolí-li si obžalovaný řízení před porotou, je případ předán korunnímu soudu.
 • Soud pro mladistvé (Youth court)
  Soud pro mladistvé soudí mladé lidi, kteří se dopustili trestného činu a jejichž věk se pohybuje mezi 10 a 17 lety. Soud pro mladistvé tvoří součást nižšího/smírčího soudu a případy jsou projednávány okresním soudcem a dvěma dalšími speciálně vyškolenými laickými nižšími/smírčími soudci. Je-li mladistvý obviněn ze spáchání velmi závažného trestného činu, za který by dospělému člověku hrozil trest odnětí svobody na 14 a více let, může soud pro mladistvé postoupit takový případ k projednání korunnímu soudu.
 • Občanskoprávní spory projednávané nižším/smírčím soudem
  Soudy se zabývají omezeným počtem občanskoprávních sporů, a to:
  • Některými občanskoprávními spory, které týkají dluhů: například nedoplatky daně z příjmů, příspěvky na sociální pojištění, nedoplatky  DPH, náklady na bydlení
  • Licence: například udělování, prodlužování nebo odnímání licencí na provozování hostinců a klubů
  • Některé manželské spory: například výživné a vystěhování jednoho z manželů z bydliště manželů
  • Péče o děti: například péče místních úřadů nebo příkazy k předání mladistvého do ústavní výchovy, řízení o adopci a nařízení týkající se bydliště.

Koronerské soudy (Coroners’ Courts)

Vyšetřují okolnosti náhlých násilných či nepřirozených úmrtí.

Hierarchie soudů

Další údaje a schéma struktury soudů v Severním Irsku lze nalézt na webových stránkách Soudní služby Severního Irska.

Správa soudů

Odpovědnost za  správu soudů v Severním Irsku nese    Soudní služba Severního Irska (Northern Ireland Court and Tribunals Service).

Zahrnuje:

 • Poskytování administrativní podpory soudům a soudcům v Severním Irsku
 • Výkon rozsudků civilních soudů prostřednictvím centralizované služby pro výkon rozsudků zajišťované Úřadem pro výkon rozsudků (Enforcement of Judgements Office)
 • Poskytování administrativní podpory různým tribunálům (tribunals).

Související internetové odkazy

Soudní služba Severního Irska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service)

Poslední aktualizace: 28/08/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.