Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Vnitrostátní systémy soudní moci

Polsko

Tento oddíl část obsahuje přehled polského soudního systému.

Obsah zajišťuje
Polsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Organizace soudnictví – systémy soudní moci

Hlava VIII polské ústavy se zabývá soudy a soudním systémem a uvádí přehled orgánů, jimž je v Polsku svěřen výkon spravedlnosti, jmenovitě pak:

 • Nejvyšší soud (Sąd Najwyższy)
 • obecné soudy (sądy powszechne)
 • správní soudy (sądy administracyjne)
 • vojenské soudy (sądy wojskowe)

Správa soudů

Druhy soudů – krátký popis

Systém obecných soudů zahrnuje odvolací (sądy apelacyjne), krajské (sądy okręgowe) a okresní soudy (sądy rejonowe). Tyto soudy rozhodují mimo jiné ve věcech trestního práva, rodinného práva a záležitostech mladistvých, obchodního práva, pracovního práva a práva sociálního zabezpečení – s výjimkou věcí, u nichž jsou věcně příslušné jiné, specializované soudy (např. vojenské). Obecné soudy rovněž vedou pozemkové knihy, hypoteční rejstřík, rejstřík zástav, národní soudní rejstřík a národní rejstřík trestů.

Systém správních soudů zahrnuje Nejvyšší správní soud (Naczelny Sąd Administracyjny) a krajské správní soudy – vždy jeden v každém vojvodství neboli kraji (wojewódzkie sądy administracyjne).

Nejvyšší soud je nejvyšším soudním orgánem v Polsku. Vykonává soudní dohled nad rozhodnutími všech ostatních soudů a zajišťuje tak jednotnost interpretace práva a soudní praxe. Nejvyšší soud není obecným soudem.

Ústavní soud (Trybunał Konstytucyjny) není v polském právním systému považován za obecný soud. Ústavní soud rozhoduje o:

 • ústavnosti vnitrostátních právních předpisů a mezinárodních smluv;
 • souladu vnitrostátních právních předpisů s mezinárodními smlouvami, jejichž ratifikace se vyžaduje před schválením parlamentem;
 • souladu právních předpisů vydaných ústředními státními orgány, ratifikovaných mezinárodních smluv a jiných právních aktů s ústavou;
 • ústavnosti cílů a činnosti politických stran;
 • ústavních stížnostech.

Státní tribunál (Trybunał Stanu) rozhoduje ve věcech obvinění osob, které zastávají (nebo zastávaly) nejvyšší státní funkce, z porušení ústavy nebo jiných právních předpisů.

Hierarchie soudů

 • Okresní soudy (sądy rejonowe) – zpravidla prvoinstanční;
 • Krajské soudy (sądy okręgowe) – odvolací soudy a v některých případech soudy prvoinstanční;
 • Odvolací soudy (sądy apelacyjne) – soudy odvolací;
 • Nejvyšší soud – nejvyšší soudní orgán.

Právní databáze

Odkazy na informace o všech obecných soudech, jejich internetové stránky a kontaktní údaje (adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, atd) jsou k dispozici na internetových stránkách polského ministerstva spravedlnosti (informace o soudech).

Poslední aktualizace: 10/12/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.