Vnitrostátní systémy soudní moci

Polsko

Tento oddíl část obsahuje přehled polského soudního systému.

Obsah zajišťuje
Polsko

Organizace soudnictví – systémy soudní moci

Hlava VIII polské ústavy se zabývá soudy a soudním systémem a uvádí přehled orgánů, jimž je v Polsku svěřen výkon spravedlnosti, jmenovitě pak:

 • Nejvyšší soud (Sąd Najwyższy)
 • obecné soudy (sądy powszechne)
 • správní soudy (sądy administracyjne)
 • vojenské soudy (sądy wojskowe)

Správa soudů

Druhy soudů – krátký popis

Systém obecných soudů zahrnuje odvolací (sądy apelacyjne), krajské (sądy okręgowe) a okresní soudy (sądy rejonowe). Tyto soudy rozhodují mimo jiné ve věcech trestního práva, rodinného práva a záležitostech mladistvých, obchodního práva, pracovního práva a práva sociálního zabezpečení – s výjimkou věcí, u nichž jsou věcně příslušné jiné, specializované soudy (např. vojenské). Obecné soudy rovněž vedou pozemkové knihy, hypoteční rejstřík, rejstřík zástav, národní soudní rejstřík a národní rejstřík trestů.

Systém správních soudů zahrnuje Nejvyšší správní soud (Naczelny Sąd Administracyjny) a krajské správní soudy – vždy jeden v každém vojvodství neboli kraji (wojewódzkie sądy administracyjne).

Nejvyšší soud je nejvyšším soudním orgánem v Polsku. Vykonává soudní dohled nad rozhodnutími všech ostatních soudů a zajišťuje tak jednotnost interpretace práva a soudní praxe. Nejvyšší soud není obecným soudem.

Ústavní soud (Trybunał Konstytucyjny) není v polském právním systému považován za obecný soud. Ústavní soud rozhoduje o:

 • ústavnosti vnitrostátních právních předpisů a mezinárodních smluv;
 • souladu vnitrostátních právních předpisů s mezinárodními smlouvami, jejichž ratifikace se vyžaduje před schválením parlamentem;
 • souladu právních předpisů vydaných ústředními státními orgány, ratifikovaných mezinárodních smluv a jiných právních aktů s ústavou;
 • ústavnosti cílů a činnosti politických stran;
 • ústavních stížnostech.

Státní tribunál (Trybunał Stanu) rozhoduje ve věcech obvinění osob, které zastávají (nebo zastávaly) nejvyšší státní funkce, z porušení ústavy nebo jiných právních předpisů.

Hierarchie soudů

 • Okresní soudy (sądy rejonowe) – zpravidla prvoinstanční;
 • Krajské soudy (sądy okręgowe) – odvolací soudy a v některých případech soudy prvoinstanční;
 • Odvolací soudy (sądy apelacyjne) – soudy odvolací;
 • Nejvyšší soud – nejvyšší soudní orgán.

Právní databáze

Odkazy na informace o všech obecných soudech, jejich internetové stránky a kontaktní údaje (adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, atd) jsou k dispozici na internetových stránkách polského ministerstva spravedlnosti (informace o soudech).

Poslední aktualizace: 10/12/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.