Vnitrostátní systémy soudní moci

Portugalsko

Tento oddíl vám poskytne přehled soudního systému v Portugalsku.

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Soudy – obecné zásady

Článek 202 a další články portugalské ústavy definují zásady, jež tvoří základ pro organizaci soudní moci a fungování soudů v Portugalsku. Soudy jsou svrchované orgány s pravomocí vykonávat spravedlnost ve jménu lidu. Odpovídají za ochranu zákonných práv a zájmů občanů, brání porušování demokratického právního řádu a projednávají veřejné nebo soukromé spory.

Soudy jsou nezávislé a jsou vázány pouze zákonem. Jejich rozhodnutí jsou závazná pro všechny veřejné i soukromé subjekty a jsou nadřazena rozhodnutím všech ostatních institucí.

Soudní jednání jsou veřejná, s výjimkou případů, kdy je nutno ochránit osobní důstojnost nebo veřejnou mravnost nebo kdy je nutno zajistit řádný průběh jednání, přičemž o neveřejném jednání daný soud rozhodne prostřednictvím písemného odůvodnění.

Organizace soudnictví – systém soudní moci

Ústava Portugalské republiky (článek 209 a další) stanoví dvě kategorie soudů: občanské a správní (jurisdição civil e administrativa). Existuje též jurisdikce Ústavního soudu (Tribunal Constitucional) a Účetního dvora (Tribunal de Contas) a dále jurisdikce rozhodčích soudů (tribunais arbitrais) a smírčích soudů (julgados de paz).

V rámci občanského soudnictví mají obecnou soudní pravomoc v občanskoprávních a trestněprávních věcech soudy tří úrovní, hierarchicky uspořádané od nejvyššího stupně s největší zeměpisnou působností po nejnižší stupeň s nejmenší zeměpisnou působností takto: Nejvyšší soudní dvůr (Supremo Tribunal de Justiça; celostátní působnost), odvolací soudy (tribunais da Relação; jeden v každém soudním obvodu a dva v soudním obvodu města Porto) a okresní soudy (tribunais judiciais de comarca; soudy prvního stupně).

Soudy prvního stupně se podle předmětu sporu a nárokované hodnoty dělí do tří kategorií: soudy se všeobecnou příslušností, soudy se specializovanou příslušností (trestní vyšetřování, rodinné právo, mladiství, pracovní právo, obchodní právo, námořní právo, výkon trestů) a soudy se specifickou příslušností (soudní kolegia (varas) pro občanskoprávní věci, pro trestněprávní věci nebo se smíšenou příslušností; soudní sekce (juízos) pro občanskoprávní nebo trestněprávní věci; sekce nižšího stupně (juízos de pequena instância) pro občanskoprávní nebo trestněprávní věci).

Správní jurisdikce zahrnuje správní a finanční soudy (tribunais administrativos e fiscais; soudy prvního stupně), ústřední správní soudy (tribunais centrais administrativos; jeden pro severní a jeden pro jižní oblast) a Nejvyšší správní soud (Supremo Tribunal Administrativo; celostátní působnost).

Spory mezi jednotlivými soudy řeší kompetenční soud (Tribunal de Conflitos), jehož činnost je upravena zákonem.

Druhy soudů – stručný popis

V portugalském systému soudní moci existují následující kategorie soudů:

  • Ústavní soud (Tribunal Constitucional), jehož hlavním úkolem je posuzovat ústavnost nebo zákonnost právních předpisů a ústavnost opomenutí přijmout legislativní akt;
  • Účetní dvůr (Tribunal de Contas), který je nejvyšším orgánem oprávněným k posuzování zákonnosti veřejných výdajů a ke kontrole účtů, jež se mu ze zákona musí předkládat;
  • Obecné soudy (Tribunais Judiciais) se všeobecnou soudní příslušností pro občanskoprávní a trestněprávní věci, které rovněž vykonávají soudní pravomoc ve všech záležitostech, které nejsou v příslušnosti jiných soudů. Zahrnují Nejvyšší soud, soudy druhého stupně (zpravidla odvolací soudy) a soudy prvního stupně (zpravidla okresní soudy);
  • Správní a finanční soudy (Tribunais Administrativos e Fiscais), jejichž úkolem je řešit spory vyplývající ze správních a finančních vztahů. Zahrnují Nejvyšší správní soud, ústřední správní soudy, obvodní správní soudy a soudy ve věcech daňových;
  • Smírčí soudy (Julgados de Paz), které představují soudy se zvláštními znaky a s oprávněním v občanských soudních řízeních, kde hodnota nároku nepřevyšuje 15 000 EUR.
  • Během válečného stavu mohou být zřízeny rovněž vojenské soudy (Tribunais Militares).

Užitečné odkazy

Ústavní soud

Účetní dvůr

Nejvyšší soud

Odvolací soud Lisabon

Odvolací soud Porto

Odvolací soud Coimbra

Odvolací soud Guimarães

Nejvyšší správní soud

Ústřední správní soud – jih

Poslední aktualizace: 29/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.