Vnitrostátní systémy soudní moci

Rumunsko

Tato část portálu vám poskytne přehled o rumunských soudech.

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Organizace soudnictví – soustava soudů

Principy, struktura a organizace rumunské soustavy soudů jsou stanoveny rumunskou ústavou a zákonem č. 304/2004 o organizaci soudnictví.

Soustavu soudů tvoří následující soudy:

 • nejvyšší kasační a trestní soud,
 • odvolací soudy,
 • tribunály,
 • specializované tribunály,
 • okresní soudy a
 • vojenské soudy.

Hierarchie soudů

Jako nejvyšší soud Rumunska působí Nejvyšší kasační a trestní soud. Tento soud zajišťuje jednotný výklad a uplatňování zákona ostatními soudy.

 • 15 odvolacích soudů má ve svém soudním obvodu tribunály a specializované tribunály,
 • 42 tribunálů je organizováno na úrovni žup (județ) a v Bukurešti a sídlí v sídelních městech každé župy,
 • 4 specializované tribunály působí jako specializované soudy ve věcech týkající se rodiny a dětí (1) a v obchodních věcech (3).
 • Tribunály mají ve svém obvodu 176 okresních soudů.

Druhy soudů – stručný popis

V obvodě každého ze 42 tribunálů vykonává svoji soudní činnost vždy několik okresních soudů.

Všech 176 aktivních okresních soudů je organizováno na úrovni žup a v Bukurešti.

V čele každého soudu stojí předseda s řídicí pravomocí. Každý úsek soudu je veden předsedou konkrétního úseku. U každého soudu rozhoduje o všeobecných otázkách souvisejících s řízením soudu řídící výbor.

Vojenské soudy jsou uspořádány do 4 vojenských tribunálů, regionálního vojenského tribunálu v Bukurešti a vojenského odvolacího soudu v Bukurešti. Každý vojenský tribunál má postavení vojenské jednotky.

 • Vrchní rada soudců a státních zástupců zaručuje v souladu s ústavou nezávislost soudní moci, dodržování zákonů a kritérií způsobilosti a profesní etiky při vykonávání profese soudců a státních zástupců.
 • Ministerstvo spravedlnosti přispívá k řádnému fungování soudní moci a zajišťuje podmínky výkonu spravedlnosti jako veřejné služby a ochranu právního řádu, práv a svobod občanů.

Právní databáze

K dispozici jsou následující on-line právní databáze:

Je přístup do právní databáze zdarma?

Ano, přístup do právní databáze je zdarma.

Odkazy

Organizace soudnictví – Rumunsko

Vyhledávání příslušných soudů

Poslední aktualizace: 10/02/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.