V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.
Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní systémy soudní moci

Skotsko

Tento oddíl nabízí přehled soustavy soudů ve Skotsku.

Obsah zajišťuje
Skotsko

Organizace soudnictví – soustava soudů

Ve Spojeném království jsou tři soudní jurisdikce: pro Anglii a Wales, pro Skotsko a pro Severní Irsko.

Správa soudů

Za správu soudů ve Skotsku odpovídá Skotská soudní služba (Scottish Court Service). Skotská soudní služba (SCS) je nezávislý subjekt, kterému předsedá Lord President, nejvyšší soudce ve Skotsku.

Druhy a hierarchie soudů – stručný popis hlavních soudů

Soudy ve Skotsku jsou uspořádány takto:

Řízení probíhající u trestních soudů se dělí na „závažná“ (solemn – nejvážnější případy projednávané před porotou) a „zkrácená“ (summary – méně závažné případy rozhodované samosoudcem).

V čele High Court of Justiciary je Lord Justice General, což je zároveň Lord President. Jde o nejvyšší trestní soud v zemi, který projednává nejzávažnější případy, jako jsou vraždy nebo znásilnění. Jde rovněž o konečný odvolací soud v trestněprávních věcech.

Většinu trestních věcí, závažných i méně závažných (solemn i summary), projednává soud Sheriff Court a méně závažné (summary) věci projednává soud Justice of the Peace court. Posledně zmíněný soud tvoří smírčí soudci (což jsou laičtí soudci zasedající spolu s kvalifikovaným právníkem, nebo stipendiary magistrates – placení soudci s právním vzděláním).

Občanské soudy projednávají věci nejrůznější povahy a řeší spory, jako je vymáhání dluhů, rodinné a obchodní spory. Nejvyšším občanským soudem ve Skotsku je Court of Session. Má vnější komoru, která se zabývá řízením od začátku před případnými opravnými prostředky, a vnitřní komoru, která projednává především opravné prostředky. Vrchním soudcem je Lord President.

Opravné prostředky ohledně právních otázek lze podat k soudu Supreme Court of the United Kingdom.

Sheriff courts mohou projednávat podobné věci jako Court of Session, ale zároveň vedou zjednodušená řízení pro věci do hodnoty 5 000 GBP, kde se nevyžaduje pomoc právního zástupce.

Podrobnější informace o soudech ve Skotsku lze nalézt na internetových stránkách Skotské soudní služby – Scottish Court Service.

Související odkazy

Scottish Court Service, skotská vláda

Poslední aktualizace: 18/05/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.