Vnitrostátní systémy soudní moci

Slovensko

V tomto oddíle je uveden přehled systému soudů na Slovensku.

Obsah zajišťuje
Slovensko

Organizace soudnictví – systémy soudní moci

Výkon soudní moci

Soudní moc ve Slovenské republice vykonávají obecné soudyÚstavní soud Slovenské republiky.

Ve Slovenské republice vykonávají soudní moc nezávislé a nestranné soudy. Soudní moc se vykonává na všech úrovních odděleně od ostatních státních orgánů.

Výkon soudní moci řídí předseda soudu.

Správa soudů

Správu soudů ve Slovenské republice vykonává v rozsahu stanoveném zákonem Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky a předseda soudu, který je zároveň statutárním orgánem soudu. V rozsahu stanoveném zákonem vykonává správu soudu rovněž ředitel správy soudu a Soudní rada Slovenské republiky.

Druhy soudů – krátký popis

Soustava obecných soudů

 • okresní soudy (54)
 • krajské soudy (8)
 • Nejvyšší soud Slovenské republiky
 • Specializovaný trestní soud

Hierarchie soudů

Podle zákona č. 757/2004 Sb. z., o soudech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 1. Okresní soudy jednají a rozhodují jako soudy prvního stupně v civilních a trestních věcech, nestanoví-li právní předpisy upravující soudní řízení jinak.
 2. Okresní soudy jednají a rozhodují ve volebních věcech, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
 3. Krajské soudy jednají a rozhodují jako soudy druhého stupně v civilních a trestních věcech, ve kterých rozhodovaly okresní soudy jako soudy prvního stupně.
 4. Právní předpisy upravující soudní řízení vymezují civilní a trestní věci, ve kterých krajské soudy jednají a rozhodují jako soudy prvního stupně.
 5. Krajské soudy jednají a rozhodují ve správních věcech jako soudy prvního stupně, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.
 6. Krajské soudy jednají a rozhodují i v jiných věcech, pokud tak stanoví zvláštní zákon (např. zákon č. 166/2003 Sb. z., o ochraně soukromí před neoprávněným použitím informačně-technických prostředků a o změně a doplnění některých zákonů, zákon o ochraně proti odposlechu).
 7. Nejvyšší soud jedná a rozhoduje:
  • o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských soudů a Specializovaného trestního soudu,
  • o mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů, krajských soudů, Specializovaného trestního soudu a Nejvyššího soudu,
  • o odnětí a přikázání věci jinému než příslušnému soudu v případech, kdy tak stanoví právní předpisy upravující soudní řízení,
  • v jiných věcech, pokud tak stanoví zákon nebo mezinárodní smlouva.

Nejvyšší soud provádí přezkum rozhodovací činnosti soudů v pravomocně skončených věcech.

Nejvyšší soud dbá o jednotný výklad a konzistentní aplikaci zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů:

 • prostřednictvím vlastní rozhodovací činnosti,
 • přijímáním stanovisek zaměřených na sjednocení výkladu zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů,
 • zveřejňováním pravomocných soudních rozhodnutí zásadního významu ve sbírce stanovisek Nejvyššího soudu a rozhodnutí soudů Slovenské republiky.

Právní databáze

Další informace jsou uvedeny na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky.

Související odkazy

Ministerstvo spravedlnosti

Poslední aktualizace: 12/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.