Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní systémy soudní moci

Slovensko

V tomto oddílu se nachází přehled o systému soudů na Slovensku.

Obsah zajišťuje
Slovensko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Organizace soudnictví – soustava soudů

Výkon soudnictví

Soudní moc ve Slovenské republice vykonávají obecné soudy a Ústavní soud Slovenské republiky.

Ve Slovenské republice soudnictví vykonávají nezávislé a nestranné soudy. Soudnictví je na všech stupních odděleno od jiných orgánů státní moci.

Výkon soudnictví řídí předseda soudu.

Správa soudů

Správu soudů ve Slovenské republice vykonává v rozsahu stanoveném zákonem Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky a předseda soudu, který je zároveň statutárním orgánem soudu. V zákonem stanoveném rozsahu vykonává správu soudu rovněž ředitel správy soudu.

Druhy soudů – krátký popis

Soustava obecných soudů

 • okresní soudy (54)
 • krajské soudy (8)
 • Nejvyšší soud Slovenské republiky
 • Specializovaný trestní soud

Hierarchie soudů

Podle zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o soudech):

 1. Okresní soudy jednají a rozhodují jako soudy prvního stupně v občanskoprávních a trestních věcech, nestanoví-li právní předpisy upravující soudní řízení jinak.
 2. Okresní soudy jednají a rozhodují ve volebních věcech, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
 3. Krajské soudy jednají a rozhodují jako soudy druhého stupně v občanskoprávních a trestních věcech, ve kterých rozhodovaly v prvním stupni okresní soudy.
 4. Právní předpisy upravující soudní řízení vymezují občanskoprávní a trestní věci, ve kterých krajské soudy jednají a rozhodují jakou soudy prvního stupně .
 5. Krajské soudy jednají a rozhodují ve správních věcech jako soudy prvního stupně, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.
 6. Krajské soudy jednají a rozhodují i v jiných věcech, pokud tak stanoví zvláštní zákony (zákon č. 166/2003 Z.z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o ochrane pred odpočúvaním).
 7. Nejvyšší soud jedná a rozhoduje:
  • o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských soudů a Specializovaného trestního soudu,
  • o mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů, krajských soudů, Specializovaného trestního soudu a Nejvyššího soudu,
  • o sporech o věcnou příslušnost mezi soudy a orgány veřejné správy,
  • o odnětí a přikázání věci jinému než příslušnému soudu v případech, kdy tak stanoví právní předpisy upravující soudní řízení,
  • v ostatních věcech, pokud tak stanoví zákon nebo mezinárodní smlouva.

Nejvyšší soud provádí přezkum rozhodovací činnosti soudů v pravomocně skončených věcech.

Nejvyšší soud také dbá o jednotný výklad a jednotnou aplikaci zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů:

 • prostřednictvím vlastní rozhodovací činnosti
 • přijímáním stanovisek k sjednocování výkladu zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů
 • zveřejňováním pravomocných soudních rozhodnutí zásadního významu ve sbírce stanovisek Nejvyššího soudu a rozhodnutí soudů Slovenské republiky (Zbierka stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky).

Právní databáze

Více informací je k dispozici na webové stránce Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky (Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky).

Související odkazy

Ministerstvo spravedlnosti

Poslední aktualizace: 27/02/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.