Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: slovinština
Swipe to change

Vnitrostátní systémy soudní moci

Slovinsko

Tato část obsahuje přehled o slovinském soudním systému.

Obsah zajišťuje
Slovinsko

Organizace soudnictví – soustava soudů

Všechny soudy v Republice Slovinsko jsou řádnými soudy a působí v souladu se zásadami ústavnosti, nezávislosti a právního státu.

Druhy soudů – krátký popis

Jednotná soustava soudů je tvořena soudy s obecnou a specializovanou působností.

  • Soudy s obecnou působností zahrnují 44 okresních, 11 krajských, dále pak 4 vrchní soudy a Nejvyšší soud;
  • Specializované soudy zahrnují 3 soudy pro věci pracovní, 1 soud pro věci pracovní a sociálního zabezpečení a vrchní soud pro věci pracovní a sociálního zabezpečení (které rozhodují o sporech týkajících se pracovního práva a práva sociálního zabezpečení), a dále správní soud, který poskytuje právní ochranu ve věcech správního práva, přičemž má status vrchního soudu.

Státní zastupitelství zaujímá v justičním systému zvláštní postavení, neboť představuje nezávislý státní orgán, zároveň však je součástí výkonné moci. Nejvyššího státního zástupce jmenuje Národní shromáždění.

Ústavní soud je nejvyšším soudním orgánem pro ochranu ústavnosti, zákonnosti, lidských práv a základních svobod. Může zvrátit rozhodnutí zákonodárce, a to zrušením zákona nebo jeho části.

Ústavní soudce jmenuje Národní shromáždění na návrh prezidenta republiky. Volí se devět soudců s funkčním obdobím devíti let, přičemž neexistuje možnost nového zvolení na další funkční období. Žádný státní orgán není oprávněn zasahovat do práce nebo rozhodování soudců Ústavního soudu, specializovaných nebo obecných soudů.

Právní databáze

Více informací o slovinských soudech je k dispozici na Oficiálních internetových stránkách Nejvyššího soudu Republiky Slovinsko.

Související odkazy

Justiční orgány

Poslední aktualizace: 02/11/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.