Upozorňujeme, že výchozí švédština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní systémy soudní moci

Švédsko

Tato část podává přehled o soudním systému Švédska.

Obsah zajišťuje
Švédsko

Organizace justice – justiční systémy

Druhy soudů – krátký popis

Justiční systém obvykle odkazuje na orgány a agentury odpovědné za právní stát a právní ochranu. Soudy tvoří páteř justičního systému, jenž zahrnuje rovněž orgány, které se věnují prevenci trestných činů a vyšetřování, včetně:

Úkoly související se soudní mocí mohou plnit i jiné orgány, například Služba pro prosazování práva.

Hierarchie soudů

Švédsko má dva paralelní druhy soudů:

  • Obecné soudy, které projednávají trestněprávní a občanskoprávní věci.
  • Obecné správní soudy, které projednávají věci týkající se veřejné správy.

Obecné soudy jsou uspořádány do třístupňového systému : okresní soudy, odvolací soudy a Nejvyšší soud.

Správní soudy mají rovněž tři stupně: správní soudy, odvolací správní soudy a Nejvyšší správní soud. Kromě toho bylo zřízeno několik zvláštních (specializovaných) soudů a tribunálů, které projednávají specifické druhy věcí a záležitostí.

Správa soudů

Ministerstvo spravedlnosti odpovídá za záležitosti související se soudy, včetně jednacích řádů a organizace soudů. Vláda ani žádná jiná instituce nemají pravomoc nařídit, jak má soud v jednotlivých věcech rozhodovat.

Státní správa soudů je ústřední správní institucí pro veřejné soudy, veřejné správní soudy, oblastní tribunály pro otázky nájemních vztahů, oblastní tribunály pro problematiku nájemného a Státní úřad právní pomoci.

Poslední aktualizace: 06/11/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.