Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Retssystemer i de enkelte lande

Østrig

Dette afsnit indeholder en oversigt over domstole i Østrig.

Indholdet er leveret af
Østrig

Domstolssystemet og retssystemer

Den dømmende magt betragtes som værende den tredje søjle i en retsstat ved siden af den lovgivende og den udøvende magt. Ifølge forbundsforfatningsloven udgår den almindelige dømmende magt fra forbundsstaten. Retssystemet er på alle niveauer adskilt fra forvaltningssystemet. For de dele af justitsforvaltningen, der udøves af uafhængige organer med dømmende magt (richterliche Senate), gælder der særlige regler.

Det østrigske retssystem består — ud over forbundsjustitsministeriet — af almindelige domstole, afdelinger af statsadvokaturen, straffuldbyrdelsesinstitutioner (arrester og fængsler) og tilsyn med betinget dømte og prøveløsladte, der primært udføres af private aktører:

  1. De almindelige domstole er statslige institutioner, der efter en formel procedure træffer afgørelse i civile sager og straffesager. De er oprettet ved lov og forestås af uafhængige og upartiske dommere, der ikke kan fjernes fra embedet eller forflyttes, og som kun er bundet af retssystemet.
  2. Statsadvokaturen er et særligt organ, der er adskilt fra domstolene. Den varetager især det offentliges interesser i straffesager. Den forestår bl.a. efterforskning af straffelovsovertrædelser, udfærdiger anklageskrifter og fungerer som anklager i straffesager. Offentlige anklagere er organer under de almindelige domstole.
  3. Straffuldbyrdelsesinstitutionerne er ansvarlige for eksekvering af frihedsstraffe og andre strafferetlige sanktioner.
  4. Tilsynsinstitutionerne er også en del af retsvæsenet. De tager hånd om prøveløsladte og indsatte, der løslades. Disse opgaver er i vidt omfang betroet private aktører, som opererer under forbundsjustitsministeriets kontrol.

Forbundsjustitsministeren er placeret øverst i domstolssystemet, og forbundsjustitsministeriet er et af forbundsstatens øverste forvaltningsorganer. Forbundsjustitsministeren er medlem af forbundsregeringen og står i spidsen for den politiske ledelse af, koordineringen af og den øverste kontrol med ministeriet og alle tilknyttede organer.

Ud over de almindelige domstole har Østrig også en forfatningsdomstol (Verfassungsgerichtshof) og en forvaltningsdomstol (Verwaltungsgerichtshof) og — siden den 1. januar 2014 — også forvaltningsorganer. På forbundsplan er der oprettet en forbundsforvaltningsdomstol (Bundesverwaltungsgericht) og en forbundsdomstol i skatte- og afgiftsretlige sager (Bundesfinanzgericht), som begge har hjemsted i Wien, men også med lokalkontorer i andre byer. Desuden blev der i hver delstat oprettet en særskilt regional forvaltningsdomstol (Landesverwaltungsgericht). Disse instanser indgår i Østrig ikke i justitsministeriets område.

Instanser, der indgår i det almindelige domstolssystem

  • Underretter (Bezirksgerichte)
  • Delstatsretter (Landesgerichte), der også betegnes førsteinstansretter
  • Appelretter (Oberlandsgerichte), der også betegnes andeninstansretter
  • Højesteret (Oberster Gerichtshof)

Juridiske databaser

Webstedet for det østrigske justitsministerium indeholder generelle oplysninger om retssystemet i Østrig.

Er der gratis adgang til den juridiske database?

Ja, der er gratis adgang til webstedet Das Portal der österreichischen Justiz

Sidste opdatering: 26/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.