Retssystemer i de enkelte lande

Østrig

Dette afsnit indeholder en oversigt over domstole i Østrig.

Indholdet er leveret af
Østrig

Domstolssystemet og retssystemer

Domstolene betragtes som værende den tredje søjle i en retsstat ved siden af den lovgivende og den udøvende magt. Sammen med forvaltningssystemet er de ansvarlige for lovgivningens håndhævelse. Domstolene er på alle niveauer adskilt fra forvaltningssystemet. Domstole er statslige institutioner, der forestås af uafhængige og upartiske dommere, der ikke kan fjernes fra embedet eller forflyttes, og som kun er bundet af retssystemet, og som efter en formel procedure træffer afgørelse uden instrukser alene på grundlag af loven.

Domstolene består af de såkaldte almindelige domstole, der behandler civile krav og forpligtelser og strafferetlige anklager, samt forvaltningsdomstole og forfatningsdomstolen. De almindelige domstole omfatter distriktsdomstolene og de regionale domstole, de øverste regionale domstole og, som øverste domstol i civil- og strafferetlige sager, den øverste domstol. Der er oprettet en forvaltningsdomstol i hver delstat og en forbundsdomstol i forvaltningsretlige sager i Wien (med lokale kontorer i Graz, Linz, Innsbruck) og en forbundsdomstol i skatte- og afgiftsretlige sager. Forvaltningsdomstolen er den øverste domstol i forvaltningsretlige sager.

Statsadvokaturen er et særligt organ, der er adskilt fra domstolene. Den varetager især det offentliges interesser i straffesager. Den forestår bl.a. efterforskning af straffelovsovertrædelser, udfærdiger anklageskrifter og fungerer som anklager i straffesager. Offentlige anklagere er organer under de almindelige domstole, men er underlagt instrukser ovenfra. Justitsministeren befinder sig øverst i instrukshierarkiet og er i forbindelse med udøvelsen af sit hverv ansvarlig over for parlamentet. Instrukser skal gives skriftligt og begrundes. Derudover indgår de i sagsmappen.Straffuldbyrdelsesinstitutionerne er ansvarlige for eksekvering af frihedsstraffe og eksekvering af foranstaltninger. Straffuldbyrdelsesinstitutionerne er ansvarlige for eksekvering af varetægtsfængslinger, eksekvering af frihedsstraffe og eksekvering af forebyggende foranstaltninger, der indebærer frihedsberøvelse (eksekvering af foranstaltninger). Institutionerne er opdelt i fængsler for varetægtsfængslede, fængsler med henblik på eksekvering af frihedsstraffe og kriminaltekniske centre med henblik på eksekvering af forebyggende foranstaltninger, der indebærer frihedsberøvelse. Institutionerne omfatter desuden særlige fængsler for unge og kvinder. I henhold til principperne om moderne afsoning har frihedsberøvelsen til formål at hjælpe indsatte med at opnå lovlige livsformer, der er tilpasset samfundets krav, og forhindre dem i at forfølge skadelige tendenser (resocialisering). Desuden skal der med afsoningen vises, at den adfærd, der lå til grund for domfældelsen, ikke kan betale sig.

Tilsynsinstitutionerne tager hånd om prøveløsladte og indsatte, der løslades. Disse opgaver er i vidt omfang betroet private aktører, som opererer under forbundsjustitsministeriets kontrol.

I Østrig omfatter retsvæsenet i snæver forstand de almindelige domstole, anklagemyndigheden, fængslerne og tilsynsinstitutionerne. Forbundsjustitsministeren er som øverste organ placeret øverst i domstolssystemet og er tilknyttet forbundsjustitsministeriet. Forbundsjustitsministeren er medlem af forbundsregeringen og står i spidsen for den politiske ledelse af, koordineringen af og den øverste kontrol med ministeriet og alle tilknyttede organer.

Instanser, der indgår i det almindelige domstolssystem

  • Distriksdomstole (Bezirksgerichte)
  • Regionale domstole (Landesgerichte), der også betegnes domstole i første instans
  • Øverste regionale domstole (Oberlandsgerichte), der også betegnes domstole i anden instans
  • Den øverste domstol (Oberster Gerichtshof)

Juridiske databaser

Webstedet for det østrigske justitsministerium indeholder generelle oplysninger om retssystemet i Østrig.

Er der gratis adgang til den juridiske database?

Ja, der er gratis adgang til webstedet Das Portal der österreichischen Justiz

Sidste opdatering: 25/10/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.