Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Retssystemer i de enkelte lande

Bulgarien

Dette afsnit indeholder oplysninger om domstolssystemet i Bulgarien.

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Domstolssystemet og retssystemer

I Bulgarien bygger retsplejen på tre instanser. Domstolene er statslige myndigheder, der administrerer retsplejen i civil- og straffesager samt forvaltningssager.

I Bulgarien findes følgende domstole:

 • distriktsdomstole – 113
 • regionale domstole – 28
 • forvaltningsdomstole – 28
 • den særlige kriminalret – 1
 • appeldomstole – 5
 • den særlige appelkriminalret – 1
 • militærdomstole – 5
 • militærappeldomstolen – 1
 • den øverste kassationsret – 1
 • den øverste forvaltningsdomstol – 1

Domstolsforvaltning

De bulgarske domstoles organisation og aktivitet er fastlagt i loven om retssystemet, som fastlægger strukturen og de operationelle principper i retsinstanserne, interaktionen mellem disse samt interaktionen mellem retsinstanserne og de lovgivende og udøvende organer.

I loven om retssystemet, som blev bekendtgjort i statstidende nr. 64/2007, hedder det, at det øverste retsråd er et permanent organ, som repræsenterer retssystemet og sikrer dets uafhængighed. Den fastlægger sammensætningen af retssystemet og strukturen i dets arbejde og forvalter arbejdsgangen uden at gribe ind i organernes uafhængighed.

Det øverste retsråd fastlægger antallet af retsdistrikter og antallet af pladser i de regionale domstole samt i distrikts-, forvaltnings- og appeldomstolene efter indstilling fra justitsministeren, og - hvad angår militærdomstole - i samråd med forsvarsministeren.

Den stedlige kompetence for de regionale domstole samt distrikts-, forvaltnings-, militær- og appeldomstolene falder ikke nødvendigvis sammen med den administrative opdeling af landet.

Domstolstyper – kort beskrivelse

Distriktsdomstole – Distriktsdomstolene er de vigtigste domstole til behandling af sager i første instans. Deres afgørelser kan indbringes for den relevante regionale domstol.

Regionale domstole – De regionale domstole fungerer som ret i første og anden instans. Når en regional domstol handler som ret i første instans, behandler den en nøje fastlagt kategori af sager, der omfatter betydelige beløb eller væsentlige samfundsmæssige interesser. Når den handler som appeldomstol i anden instans, tager den afgørelser truffet af distriktsdomstolene op til fornyet prøvelse.

Forvaltningsdomstole - Forvaltningsdomstolene har kompetence i alle sager om udstedelse, ændring og tilbagekaldelse af forvaltningsakter eller afgørelse om deres ugyldighed; afgørelse om forligs ugyldighed i henhold til forvaltningsloven; afhjælpning af mangler i forbindelse med administrationens ubegrundede handlinger og forsømmelser; beskyttelse mod uberettiget tvangshåndhævelse; skadeserstatning for administrative myndigheders og embedsmænds retligt afvigende adfærd, handlinger og forsømmelser; skadeserstatning for uberettiget tvangshåndhævelse; ugyldighedsafgørelse, ugyldighedserklæring eller omstødelse af forvaltningsdomstoles afgørelser og konstatering af fejl i forvaltningsakter på grundlag af forvaltningsloven.

Enhver kan anlægge en sag for at få afgjort, om der foreligger en administrativ rettighed eller et lovligt forhold, hvis vedkommende har partsstatus, og der ikke findes andre mulige retsmidler.

Sagerne behandles af den forvaltningsdomstol, inden for hvis geografiske jurisdiktion hovedsædet for den myndighed, som udstedte den anfægtede forvaltningsakt, er beliggende. Hvis det nævnte hovedsæde er beliggende i udlandet, behandles sagerne af forvaltningsdomstolen i Sofia.

Forvaltningsakter, hvorved den nationale udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik gennemføres umiddelbart, kan ikke appelleres, medmindre andet er fastsat ved lov.

Andre særlige domstole

Som ret i første instans behandler militærdomstole sager om forseelser, der er begået af militærets tjenestemænd, generaler, officerer, underofficerer og menigt personale i andre ministerier og agenturer, civilt personale ved forsvarsministeriet, i den bulgarske hær, inden for de strukturer, der refererer til forsvarsministeren, i agenturet for national sikkerhed og i den nationale efterretningstjeneste under udøvelsen af deres hverv. De sager, som militærdomstolene træffer afgørelse om, behandles af militærappeldomstolen i dens egenskab af appeldomstol i anden instans. Strafferetsplejeloven fastlægger militærdomstolenes jurisdiktion. Disse domstole har samme statut som distriktsdomstolene.

Der findes kun én militærappeldomstol, som behandler sager indbragt i forbindelse med appeller og indsigelser mod retsafgørelser truffet af militærdomstole i hele landet.

Appeldomstolene behandler appelsager og indsigelser mod retsafgørelser truffet af regionale domstole, der handler som ret i første instans inden for deres stedlige kompetence.

Den særlige kriminalret, som har hovedsæde i Sofia, svarer til en regional domstol. Dens retlige kompetence er fastlagt ved lov. Samtlige strafbare handlinger, der hører under den særlige kriminalrets retlige kompetence – navnlig dem, der begås af eller for organiserede kriminelle grupper – er anført i strafferetsplejelovens artikel 411а.

Den særlige appelkriminalret behandler appelsager og indsigelser mod retsafgørelser truffet af den særlige kriminalret.

Den øverste kassationsret er den øverste retsinstans i straffe- og civilsager. Dens retlige kompetence dækker hele Republikken Bulgariens område. Domstolen er ansvarlig for det øverste retlige tilsyn med den ensartede anvendelse af lovgivningen ved alle domstole. Den har hovedsæde i Sofia.

Den øverste forvaltningsdomstol er ansvarlig for det øverste retlige tilsyn med den ensartede anvendelse af lovgivningen ved alle domstole.

Den øverste forvaltningsdomstol behandler klager og indsigelser mod retsakter vedtaget af ministerrådet, premierministeren, vicepremierministeren, ministre, chefer fra andre institutioner, der hører direkte under ministerrådet, retsakter vedtaget af det øverste retsråd, retsakter vedtaget af den bulgarske nationalbank, retsakter vedtaget af distriktsguvernører samt andre retsakter, som er angivet i en statut; den træffer afgørelse om indsigelser mod retsregler i den afledte ret; som kassationsinstans behandler den retsafgørelser, træffer afgørelse i forvaltningssager og behandler anmodninger om omstødelse af retsafgørelser med retsvirkning i forvaltningssager.

Voldgiftsretten i det bulgarske handels- og industrikammer

Voldgiftsretten bilægger tvister om civil ejendom og tvister om afhjælpning af mangler i kontrakter eller tilpasning af kontrakter til nye forhold, uanset om den ene eller begge parter har hjemsted eller bopæl i Republikken Bulgarien.

Republikken Bulgariens forfatningsdomstol

Den bulgarske forfatningsdomstol er garant for den irreversible demokratiske proces i Bulgarien, hvis gennemførelse er forfatningens hovedmål. Denne domstol er ikke en del af retssystemet, men et uafhængigt organ, hvis myndighed har direkte hjemmel i forfatningen, og hvis aktivitet fastlægges i en særlig lov. Domstolens afgørelser i forbindelse med bl.a. beskyttelse af borgernes menneskerettigheder og juridiske interesser, magtfordelingen, beskyttelse af ejendom, det frie erhvervsinitiativ, mediernes uafhængighed og forbud mod censur samt overensstemmelse mellem rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal og forfatningen osv. har vundet betydelig offentlig og international genklang.

Juridisk database

Alle domstole i Bulgarien har et websted med oplysninger om domstolens struktur og aktivitet samt oplysninger om verserende og afsluttede sager.

det øverste retsråds websted findes en detaljeret liste over domstolene i Bulgarien samt deres adresser og websteder (kun på bulgarsk).

De vigtigste websteder for domstolene er:

Lovdatabaser i elektronisk format:

 1. Handelsdatabaser
 1. Gratis adgang

Andre nyttige websteder med juridiske oplysninger:

Sidste opdatering: 29/06/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.