Den originale sprogudgave af denne side kroatisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Retssystemer i de enkelte lande

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Retssystemet i Kroatien

Kroatiens forfatning bestemmer, at magten i Kroatien er organiseret i henhold til princippet om magtens tredeling, således at den lovgivende magt varetages af det kroatiske parlament, den udøvende magt af Kroatiens regering og den dømmende magt af de kroatiske domstole. Som varetager af den dømmende magt tager domstolene sig af retlige forhold i henhold til forfatningen, love, forskrifter og internationale traktater, som Kroatien har undertegnet og ratificeret. Den dømmende funktion overlades til dommere, som udpeges af det statslige domstolsråd. Dommere skal i udførelsen af deres judicielle opgaver være selvstændige og uafhængige og nyde immunitet i overensstemmelse med loven. Dommerembedet er en permanent stilling, og en dommer må ikke varetage andre hverv.

Organisering af retssystemet i Kroatien

Kroatiens justitsministerium varetager:

 • juridiske og andre opgaver vedrørende:

civilretlig, strafferetlig og handelsretlig lovgivning og forvaltningsretspleje, sammensætningen af dommere, anklagere og retspersonale samt deres funktion og professionelle uddannelse, den offentlige anklagers organer, som forestår sager om mindre forseelser, og myndigheder, der varetager håndhævelsen af strafferetlige sanktioner, administrative og andre opgaver i forbindelse med notarer og anklageres arbejde, rets- og notargebyrer, international retshjælp og andre former for retshjælp, håndhævelse af strafferetlige sanktioner, benådning og prøveløsladelse, digitalisering, institutionalisering og koordinering af systemet til støtte for ofre og vidner inden for retsvæsenet, aktiviteter vedrørende oplysning af og støtte til ofre og vidner, sager om udbetaling af erstatning til personer, der uberettiget frihedsberøves og dømmes, samt administrative opgaver vedrørende økonomisk erstatning til ofre for forbrydelser,

 • overvågning af effektiviteten af forvaltningen i retssystemet, hos den offentlige anklager og i de organer, der forestår sager om mindre forseelser,
 • administrative og andre opgaver vedrørende:

ejendomsret, ejendomsanliggender vedrørende ekspropriation og andre begrænsninger for ejerskab, ejendomsanliggender vedrørende byggeri, landbrugsarealer og skovområder, jordsammenlægning, salg og køb af jord og bygninger samt de landbrugsforanstaltninger, der ikke hører under andre offentlige organers kompetence, udenlandske statsborgeres ejendom, erstatning for ejendom, der blev konfiskeret under det jugoslaviske kommunistiske styre, som ikke hører under andre offentlige organers kompetence, samt overdragelse af det tidligere Jugoslaviens ejendom, rettigheder og forpligtelser

 • administrative og faglige opgaver vedrørende den kroatiske regerings samarbejde med internationale straffedomstole, repræsentation af Kroatien ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, Den Internationale Domstol og andre internationale domstole, medmindre den kroatiske regering har bestemt andet ved en særlig afgørelse, samt opgaver vedrørende beskyttelse af menneskerettigheder og nationale mindretals rettigheder
 • opgaver vedrørende Kroatiens deltagelse i Den Europæiske Unions organers arbejde inden for de områder, der hører under ministeriets kompetence
 • andre opgaver, der i henhold til en specifik lov hører under ministeriets kompetence.

Dommerakademiet

Dommerakademiet er en uafhængig offentlig institution, der udbyder en indledende grunduddannelse til praktikanter i retsinstanserne og til studerende ved den statslige uddannelsesinstitution for embedsmænd i retsvæsenet og tilrettelægger og løbende forbedrer den livslange læring for embedsmænd i retsvæsenet og rådgivere ved retsinstanserne.

Opbygning

 1. Den statslige uddannelsesinstitution for embedsmænd i retsvæsenet
 2. Direktoratet for faglig uddannelse af praktikanter, rådgivere ved retsinstanserne og embedsmænd i retsvæsenet
  • Regionale centre ved distriktsdomstolene i Zagreb, Split, Rijeka, Osijek og Varaždin
  • Dommerakademiet ledes af dommere, anklagere, professorer fra universiteterne og andre eksperter

Dommerakademiet deltager aktivt i det internationale samarbejde samt i projekter i EU-regi som både modtager og deltager. Disse projekter har til formål at styrke akademiet som institution og udvikle akademiets målgrupper fagligt.

Loven om dommerakademiet

Domstole i Kroatien

Domstolsloven regulerer domstolenes organisering, kompetence og jurisdiktion.

I Kroatien varetages den dømmende magt af domstolene, som er organer, der er adskilt fra statsmagten. De udøver deres magt selvstændigt og uafhængigt inden for de områder og i henhold til de beføjelser, som er fastlagt ved lov.

Domstolene beskytter Kroatiens retsorden som fastlagt i forfatningen, love og internationale traktater og sikrer, at loven anvendes ensartet, samt at alle er lige for loven.

Domstolene afgør sager om grundlæggende menneskerettigheder og forpligtelser, rettigheder og forpligtelser for Kroatien og for lokale og regionale selvstyrende enheder samt andre juridiske personers rettigheder og forpligtelser, iværksætter sanktioner og andre foranstaltninger mod personer, der begår forbrydelser, mindre forseelser og lovovertrædelser, der er fastlagt ved lov og ved andre bestemmelser, efterprøver lovligheden af offentlige myndigheders almindelige og individuelle handlinger, afgør tvister om borgernes personlige forhold, arbejdsretlige, handelsretlige, ejendomsretlige samt tvister i andre civilretlige sager og voterer i andre retssager som fastlagt ved lov.

Domstolene tager sig af retlige forhold i overensstemmelse med forfatningen, love, internationale traktater og andre gældende retskilder.

Den dømmende magt udøves i Kroatien af almindelige domstole og særlige domstole og af Kroatiens højesteret.

De almindelige domstole er byretter og distriktsdomstole.

De særlige domstole er handelsretter, forvaltningsdomstole, retter for mindre forseelser, Kroatiens højere handelsret, Kroatiens øverste forvaltningsdomstol samt Kroatiens højere ret for mindre forseelser.
Byretter og retter for mindre forseelser dækker et område, der omfatter en eller flere kommuner, en eller flere byer eller dele af et byområde, mens distriktsdomstole, handelsretter og forvaltningsdomstole dækker et område, der omfatter et eller flere distrikter.
Kroatiens højere handelsret, Kroatiens øverste forvaltningsdomstol, Kroatiens højere ret for mindre forseelser og Kroatiens højesteret dækker hele Kroatiens område.

Kroatiens højesteret er den øverste retsinstans i Kroatien.

Loven kan oprette andre almindelige domstole eller særlige domstole med kompetence inden for et særligt teknisk eller juridisk område.

Kroatiens højesteret

Distriktsdomstole (15)

Den højere handelsret (1)

Den øverste forvaltningsdomstol (1)

Den højere ret for mindre forseelser (1)

Byretter (67)

Handelsretter (7)

Forvaltningsdomstole (4)

Retter for mindre forseelser (61)

Bemærk, at der vil blive oprettet et nyt netværk af byretter og handelsretter, bestående af 24 byretter og otte handelsretter, den 1. april 2015. Den 1. juli 2015 oprettes et nyt netværk af 22 retter for mindre forseelser. Disse retter er underlagt loven om domstolenes områder og sæder (lovtidende nr. 128/14)
Oplysningerne i dette dokument er på nuværende tidspunkt ajourførte og korrekte, men vil blive ændret efter den 1. april 2015 og den 1. juli 2015.

Kroatiens højesteret har sæde i Zagreb.

 1. Den sikrer, at loven anvendes ensartet, samt at alle er lige for loven.
 2. Den træffer afgørelse om ekstraordinære retsmidler, hvis dette kræves i henhold til en specifik lov
 3. Den træffer afgørelse om ekstraordinære retsmidler mod endelige afgørelser fra de kroatiske domstole
 4. Den afgør konflikter om domstolskompetence, hvis dette kræves i henhold til en specifik lov
 5. Den debatterer aktuelle juridiske spørgsmål om retspraksis, vurderer behovet for faglig udvikling af dommere, rådgivere og praktikanter ved domstolene og deltager i andre aktiviteter, som er fastlagt ved lov.

Kroatiens højesteret
Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
10 000 Zagreb
tlf.: +385 1 486 22 22, +385 1 481 00 36
fax: +385 1 481 00 35
e-mail: vsrh@vsrh.hr
http://www.vsrh.hr/

Domstolsloven

Lov om domstolenes områder og sæder

Disse love er gældende på nuværende tidspunkt.
Den nye lov om domstolenes områder og sæder blev vedtaget og offentliggjort i det kroatiske lovtidende (NN) nr. 128/14 og træder i kraft den 1. aprilhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_128_2430.html 2015 eller den 1. juli 2015 og erstatter dermed de eksisterende love.

Kontoret for forebyggelse af korruption og organiseret kriminalitet

Kontoret for forebyggelse af korruption og organiseret kriminalitet er et særligt kontor for den offentlige anklager, som dækker hele Kroatiens område og varetager opgaver vedrørende offentlig retsforfølgning i sager om korruption og strafbare handlinger i form af organiseret kriminalitet.

Kontoret for forebyggelse af korruption og organiseret kriminalitet
Gajeva 30a
10 000 Zagreb
tlf.: +385 4591 874
fax: + 385 1 4591 878
e-mail: tajnistvo@uskok.dorh.hr


Loven om kontoret for forebyggelse af korruption og organiseret kriminalitet

Sidste opdatering: 20/07/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.