Retssystemer i de enkelte lande

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Retssystemet

Retssystemet i Tjekkiet består af landets forfatningsdomstol og de "ordinære" domstole.

De ordinære domstole er højesteret (nejvyšší soud), den administrative højesteret (nejvyšší správní soud), landsretterne (vrchní soudy), de regionale domstole (krajské soudy) og distriktsdomstolene (okresní soudy).

Domstolsforvaltning

Det centrale administrative organ for domstolene er Tjekkiets justitsministerium.

Justitsministeriet forvalter landsretterne, de regionale domstole og distriktsdomstolene efter lov nr. 6/2002 om domstole og dommere, enten direkte eller gennem domstolspræsidenterne. Distriktsdomstolene kan også blive forvaltet af justitsministeriet gennem præsidenterne for de regionale domstole.

Nogle af centraladministrationens opgaver udføres af præsidenten for Tjekkiets højesteret (eller eventuelt vicepræsidenten) og præsidenten for den administrative højesteret (eller eventuelt vicepræsidenten).

Den statslige forvaltning af domstolene foretages under hensyntagen til udtalelser fra de relevante domstolsråd , der er oprettet ved Tjekkiets højesteret, administrative højesteret, landsretter, regionale domstole og de største distriktsdomstole.

Visse administrative funktioner udføres af domstolens administrationschef, som rapporterer til domstolens præsident.

Typer domstole – kort beskrivelse

Det ordinære retssystem består af fire organisatoriske grene:

  • distriktsdomstolene (lokaldomstolene (obvodní soudy) i hovedstaden Prag og byretten i Brno har samme status som distriktsdomstolene)
  • de regionale domstole i Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Prag, Ústí nad Labem og byretten i Prag
  • landsretten i Prag og Olomouc
  • højesteret og den administrative højesteret i Brno.

Det særlige retssystem består udelukkende af Tjekkiets forfatningsdomstol.

Domstolshierarki

Tjekkiet har et retssystem med to instanser, hvilket er en afgørende faktor for retssystemets hierarkiske opbygning. Fra denne synsvinkel er der tre niveauer i det hierarkiske forhold mellem domstolene baseret på den pågældende grens placering i retssystemet.

Der er flere oplysninger i afsnittet om det ordinære retssystem i Tjekkiet.

Lov nr. 6/2002 om domstole og dommere:

Distriktsdomstole

a) træffer afgørelse som førsteinstansret, medmindre andet er fastsat i retsplejeloven

b) træffer afgørelse i andre tilfælde, der er fastsat i loven.

Regionale domstole

a) træffer i henhold til retsplejeloven afgørelse som andeninstansret i sager, der i første instans blev behandlet af distriktsdomstolene i deres område

b) træffer afgørelse som førsteinstansret i sager, der er fastsat i retsplejeloven

c) træffer afgørelse i sager om administrative forhold i henhold til retsplejejoven

d) træffer afgørelse i andre sager, der er fastsat i retsplejeloven.

Landsretter

a) træffer i henhold til retsplejeloven afgørelse som andeninstansret i sager, der i første instans blev behandlet af regionale domstole i deres område

b) træffer afgørelse i andre sager, der er fastsat i loven.

Tjekkiets højesteret

Som den øverste retsmyndighed i spørgsmål om domstolenes kompetence i civile sager og straffesager sikrer Tjekkiets højesteret, at afgørelserne er konsekvente og lovlige, ved at:

a) træffe afgørelse om ekstraordinære appeller i sager, der er fastsat i retsplejeloven

b) træffe afgørelse i andre sager, der er fastsat i specifik lovgivning eller af en international traktat, som er ratificeret af parlamentet, bindende for landet og bekendtgjort.

Højesteret træffer også afgørelse:

a) om anerkendelse og håndhævelse af udenlandske domstoles domme, når det er krævet i specifik lovgivning eller af en international traktat, som er ratificeret af parlamentet, bindende for landet og bekendtgjort

b) i andre sager, der er fastsat i specifik lovgivning eller af en international traktat, som er ratificeret af parlamentet, bindende for landet og bekendtgjort.

Højesteret overvåger og vurderer de endelige domme, der afsiges af domstolene i civile sager og straffesager, og afgiver på grundlag heraf udtalelser om domstolenes afgørelser i bestemte typer sager for at sikre konsekvent retspraksis.

Lov nr. 150/2002 om administrative procedurer:

Tjekkiets administrative højesteret

Som den øverste retsmyndighed i spørgsmål om domstolenes kompetence i det administrative retssystem sikrer Tjekkiets administrative højesteret, at afgørelserne er konsekvente og lovlige ved at træffe afgørelse om anmodninger om fornyet prøvelse i sager, der er fastsat i loven, og ved at træffe afgørelse i andre sager, der er fastsat i denne eller en anden lov.

Den administrative højesteret overvåger og vurderer de endelige domme, der afsiges af domstolene i administrative sager, og afgiver på grundlag heraf udtalelser om domstolenes afgørelser i bestemte typer sager for at sikre konsekvent retspraksis.

For at sikre, at de administrative myndigheder træffer lovlige og konsekvente afgørelser, kan den administrative højesteret i sager, der er fastsat i denne lov, og efter en procedure, der ligeledes er fastsat i loven, træffe afgørelse om en grundlæggende afgørelse som led i sine aktiviteter.

Retsdatabaser

Retsportalen

Den offentlige administrations portal

Er adgangen til databaserne gratis?

Der er gratis adgang til begge internetportaler.

Kort beskrivelse af indholdet

Retsportalen indeholder oplysninger om justitsministeriet, de enkelte domstole, den offentlige anklager og deres kontaktoplysninger.

På de tjekkiske myndigheders officielle portal finder man landets lovgivning i samlingen af retsakter.

Sidste opdatering: 15/06/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.