Retssystemer i de enkelte lande

Danmark

Dette afsnit giver et overblik over domstolssystemet i Danmark.

Indholdet er leveret af
Danmark

Domstolssystemet og retssystemer

Domstolssystemet i Danmark omfatter:

  • Højesteret
  • to landsretter
  • Sø- og Handelsretten
  • Tinglysningsretten
  • 24 byretter
  • retterne på Færøerne og i Grønland
  • Procesbevillingsnævnet
  • Den Særlige Klageret
  • Dommerudnævnelsesrådet og
  • Domstolsstyrelsen.

Domstolsforvaltning

Domstolsforvaltningen varetages af Domstolsstyrelsen, der blev oprettet som en ny, selvstændig institution den 1. juli 1999. Dette organ har til formål at sikre korrekt og hensigtsmæssig forvaltning af domstolenes og Procesbevillingsnævnets midler, personale, bygninger og it-udstyr.

Domstolsstyrelsen ledes af en bestyrelse og en direktør. Domstolsstyrelsen hører under Justitsministeriet, men justitsministeren kan ikke bestemme over styrelsen og kan ikke ændre styrelsens afgørelser.

Bestyrelsen er den øverste ledelse og har det overordnede ansvar for Domstolsstyrelsens virksomhed. Den daglige ledelse er lagt i hænderne på direktøren, som er ansat af og kan afskediges af bestyrelsen. Der stilles ikke krav om, at direktøren skal være jurist.

Sammensætningen af Domstolsstyrelsens bestyrelse er fastsat i lov om Domstolsstyrelsen. Bestyrelsen består af 11 medlemmer, hvoraf otte er repræsentanter fra domstolene, én er advokat, og to har særlig ledelsesmæssig og samfundsmæssig indsigt.

Juridiske databaser

Yderligere oplysninger kan fås på webstedet for Danmarks Domstole, der opdateres løbende.

Relevante links

Civilstyrelsen

Sidste opdatering: 04/05/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.