På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.
Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Retssystemer i de enkelte lande

England og Wales

Dette afsnit giver et kort overblik over domstolene i England og Wales.

Indholdet er leveret af
England og Wales

Domstolssystemet og retssystemer

Det Forenede Kongerige har tre retsområder: England og Wales, Skotland og Nordirland. Denne side beskriver domstolene i det engelske og walisiske retsområde.

Domstolsforvaltning

Ansvaret for forvaltning af mange af domstolene i England og Wales er placeret hos Her Majesty's Courts Service (HMCTS – domstolsstyrelsen). HMCTS er en afdeling under Ministry of Justice (justitsministeriet), der har ansvar for domstolssystemet i England og Wales.

Domstolstyper og domstolshierarki – kort beskrivelse

Straffesager behandles i England og Wales i Magistrates' Court (byretten for straffesager), Crown Court (landsretten for straffesager), Divisional Court under High Court (særlig appelret, der behandler appelsager fra Magistrates' Court og County Court) samt Criminal Court of Appeal (appelretten for straffesager).

Civilsager høres i England og Wales i County Court (byretten for civilsager), High Court og Civil Court of Appeal (appelretten for civile sager).

Det Forenede Kongeriges nye højesteret er den øverste domstolsinstans i Det Forenede Kongerige for både straffesager og civile sager, om end straffesager i Skotland ikke kan appelleres til højesteret.

Mere detaljerede oplysninger om domstolene i England og Wales kan findes på siden om almindelige domstole i England og Wales, og på webstedet for Her Majesty's Courts and Tribunals Service. Oplysninger om visse nævn og særlige domstole i England og Wales findes på siden om særlige domstole i England og Wales.

Relevante links

HMCTS, Ministry of Justice, Her Majesty's Courts and Tribunals Service

Sidste opdatering: 12/12/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.